Parkeeronderzoek Middelharnis-Sommelsdijk

In het centrum van Middelharnis en een deel van Sommelsdijk zijn twee parkeerzones: de parkeerverbodszone (ook wel blauwe zone) en de parkeerzone voor vergunninghouders. De parkeerdruk in de omliggende straten is toegenomen.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft afgelopen periode twee belangrijke onderzoeken uitgevoerd. Naast een parkeeronderzoek eind 2019 naar het gebruik van de parkeerplaatsen is begin 2021 een (digitale) enquête onder gebruikers gehouden: inwoners, bedrijven, werknemers en bezoekers. Daardoor hebben we nu een goed beeld van de parkeersituatie. De conclusie is dat aanpassingen wenselijk zijn om ook in de toekomst de beschikbare parkeerplaatsen zo goed mogelijk te benutten.

Parkeeronderzoek

In november 2019 is een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd waarbij op verschillende dagen de kentekens van geparkeerde auto’s zijn gescand. Op die manier kon worden bepaald of voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is en hoe lang een auto op een parkeerplaats stond. Ook is vastgesteld of een auto, naar verwachting, van een bewoner is, van een werknemer in het centrum of van een bezoeker. Dit is gedaan aan de hand van het moment van de meting en de vastgestelde parkeerduur. Eenmalig is in de vroege ochtend, nog voor de opening van de winkels geteld hoeveel auto’s er geparkeerd staan zodat deze aan de bewoners konden worden toegerekend. Verder is het aannemelijk dat auto’s die er gedurende de dag, tijdens openingstijden van de winkels, frequent zijn geregistreerd toegerekend konden worden aan de werknemers. Auto’s die korter geparkeerd staan zijn dan toe te rekenen aan bezoekers en winkelend publiek.

Wat betekent het voor u?

Via deze pagina kunt u lezen wat het inhoudt als één van beide zones bij u in de straat komt. U zult dan een ontheffing of vergunning moeten aanvragen voor het parkeren van uw auto in uw straat. Daarmee zijn kosten gemoeid.

In Middelharnis en Sommelsdijk geldt dat bewoners en ondernemers een vergunning (voor zone Vergunninghouders) of een ontheffing (Parkeerverbodszone / Blauwe Zone) kunnen aanvragen. Daarnaast is voor eerstelijns zorg een regeling om in de Zone voor Vergunninghouders te mogen parkeren. In alle gevallen spreken we over een ‘vergunning’.

Bewoners

Inwoners die volgens de Basisregistratie personen binnen één van de parkeerzone wonen (of kunnen aantonen dat zij daar gaan wonen) en eigenaar of houder zijn van een auto, kunnen een parkeervergunning aanvragen. Deze parkeervergunningen worden op kenteken uitgegeven. Alleen bij vervanging van de auto moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Per adres kunnen maximaal twee parkeervergunningen worden verstrekt.

Meer informatie over een parkeervergunning voor inwoners

Ondernemers

Ondernemers kunnen een parkeervergunning aanvragen voor hun bedrijfsauto's.

Een parkeervergunning ondernemers kan op naam van de onderneming of op kenteken van een bedrijfsauto worden aangevraagd. Het grote verschil tussen beide mogelijkheden is dat een parkeervergunning op naam jaarlijks vernieuwd moet worden en een parkeervergunning op kenteken alleen bij vervanging van de auto. Een parkeervergunning op kenteken is daarom vaak voordeliger. Er worden per ondernemer maximaal twee parkeervergunningen verstrekt.

Meer informatie over een parkeervergunning voor ondernemers

Eerstelijnszorg

Hulpverleners eerstelijnszorg die in verband met het verlenen van beroepsmatige hulp binnen de parkeerzones van Middelharnis en/of Dirksland moeten parkeren kunnen een parkeervergunning aanvragen.

Een parkeervergunning eerstelijnszorg kan op naam van het bedrijf of op kenteken van een auto worden aangevraagd. Een parkeervergunning op naam moet jaarlijks vernieuwd worden en een parkeervergunning op kenteken alleen bij vervanging van de auto. Een parkeervergunning op kenteken is daarom vaak voordeliger.

Meer informatie over een parkeervergunning eerstelijnszorg

Resultaten parkeeronderzoek

Op deze pagina kunt u resultaten bekijken van het parkeeronderzoek waarbij u wordt meegenomen in de afweging van de beoogde uitbreidingen en aanpassingen van de parkeerzones.

Onderstaande kaartjes zijn onderaan deze pagina ook te downloaden.

Huidige Blauwe Zone en Zone voor Vergunninghouders

In 2015 is de huidige Parkeerverbodszone (Blauwe Zone) en Zone voor Vergunninghouders het laatst aangepast.

Parkeerverbodszone (blauwe zone)

De officiële term is Parkeerverbodszone omdat in zo’n zone niet geparkeerd mag worden tenzij een parkeerschijf achter de voorruit wordt gelegd. In Middelharnis geldt dit alleen op maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 18:00 uur en op koopavond tot 21:00 uur. De maximale tijdsduur dat er met een parkeerschijf geparkeerd mag worden is 2 uur. Buiten de genoemde tijden mag iedereen in de Parkeerverbodszone parkeren zonder parkeerschijf.

Zone voor Vergunninghouders

Ten zuiden van het centrum is een gebied aangeduid als Zone voor Vergunninghouder. In deze zone mag alleen geparkeerd worden als men een parkeervergunning heeft die achter de voorruit zichtbaar is. Ook hier geldt dat dit alleen geldt op maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 18:00 uur en op koopavond tot 21:00 uur. Buiten de genoemde tijden mag iedereen zonder vergunning in de Zone voor Vergunninghouders parkeren.

Per woonadres of per bedrijf worden maximaal twee parkeervergunningen uitgegeven. Deze staan op kenteken of op bedrijfsnaam en zijn geldig zolang de auto in bezit is. Bij aanschaf van een andere auto dient opnieuw een vergunning te worden aangevraagd en worden opnieuw eenmalige kosten in rekening gebracht. Lees op de pagina Wat betekent het voor u meer over hoe het werkt met de aanvraag van een vergunning.

Verzoeken om uitbreiding

Op de afbeelding zijn ook de straten aangegeven waaruit de gemeente verzoeken heeft gekregen om de parkeerzones uit te breiden.

Betrokken gebied in onderzoek

In november 2019 is een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd in de huidige blauwe zone, zone voor vergunninghouders en een schil daar omheen.

Het onderzoek is uitgevoerd op vrijdag 8 november, zaterdag 9 november en dinsdag 19 november 2019. Daarbij is éénmalig op de dinsdag om 5 uur ’s ochtends gemeten om de auto’s van bewoners in beeld te krijgen. Verder is op dinsdag en op zaterdag om 9, 11, 14 en 16 uur gemeten. Op de vrijdag is om 17, 19, 21 en 23 uur gemeten. Bij van de totaal 13 metingen zijn de kentekens digitaal gescand en vervolgens vergeleken met de dataset van twee uur later: stond de auto er nog of niet?

In het onderzoek zijn zo de volgende vragen beantwoord:

 • Wat is de openbare parkeercapaciteit in het centrum van Middelharnis?
 • Wat is de parkeerdruk en bezettingsgraad in het centrum van Middelharnis?
 • Hoeveel bewoners, langparkeerders/werknemer en kortparkeerders/bezoekers (motief) maken gebruik van de parkeervoorzieningen in het centrum van Middelharnis?
 • Zou het uitbreiden van de blauwe zone en of/ vergunningsgebied wenselijk zijn in bepaalde straten op basis van het parkeeronderzoek, de gemeentelijke parkeerbeleidsregels en/of de landelijke parkeerrichtlijnen?

Secties met hoge bezettingsgraad

In een straat kan worden gesproken van een parkeerprobleem als gedurende langere tijd de bezetting hoog is. In Nederland wordt daartoe een bezetting van 85% aangehouden.

Als dat slechts voor een korte duur is, dan hoeft dit geen knelpunt te vormen, dan is het een incident.

In de figuur is te zien dat diverse straten gedurende zes of meer meetmomenten een bezetting van meer dan 85% heeft (rode lijnen) en een diverse straten een aantal keer een hoge bezetting kent (gele lijnen).

Afwegingskader

Om af te wegen wanneer een knelpunt ten aanzien van parkeerdruk bestaat is een afwegingskader opgesteld. Daarin geeft op een vraag de groene pijl een “ja” aan en een rode pijl een “nee”.

Per straat is uit het parkeeronderzoek bekend hoe vaak de bezettingsgraad hoger dan 85% was. Als in zes van de dertien meetmomenten (dus net niet in de helft van de gevallen) deze bezettingsgraad hoog is, dan is nagegaan wie de parkeerders zijn. Immers, bij een zeer hoog aandeel bewoners die in de straat parkeren is het niet zinvol om hier regulering toe te passen. Alle bewoners vragen dan een vergunning aan en aan de situatie wijzigt niets.

Per straat is bekend hoeveel auto’s van bewoners, werknemers of bezoekers waren; dit is aan de hand van de parkeerduur en één vroege meting om 5 uur ‘s ochtends vastgesteld.

Werkers en bezoekers kunnen geweerd worden zodat de bewoners meer kans hebben op een parkeerplaats dicht bij huis. Het aangehouden aandeel is minimaal 30% zodat enige ‘verdrijving’ van werknemers en bezoekers aan de orde kan zijn en ruimte beschikbaar komt voor de bewoners. Werknemers en bezoekers kunnen op de vrije parkeerterreinen staan of in de blauwe zone.

Omdat we geen ‘gaten’ in de zones willen is een extra vraag of de straatsectie uiteindelijk in een groter gebied valt waar wel regulering wordt toegepast. Als dat zo is, dan wordt de straat, waar eigenlijk geen groot knelpunt is, toch opgenomen in de zone.

Secties met zes of meer meetmomenten met > 85% bezettingsgraad

Dit overzicht geeft aan hoe vaak in een sectie de parkeerdruk boven 85% lag en meer dan zes keer voorkwam. Totaal zijn er dertien meetmomenten.

Secties tot vijf meetmomenten met > 85% bezettingsgraad

Dit overzicht geeft aan hoe vaak in een sectie de parkeerdruk boven 85% lag maar in vijf of minder meetmomenten. Totaal zijn er dertien meetmomenten.

Aandeel bewoners gemiddeld > 70%

Zoals bij het afwegingskader is verteld, is het in een sectie waar veel bewoners parkeren niet nuttig om een parkeerregime in te stellen. Er wordt dan niet veel opgelost aan de parkeerproblematiek omdat de bewoners de parkeerdruk ‘zelf veroorzaken’. De gemeente kan dan niet veel doen (feitelijk alleen extra parkeerplaatsen realiseren – als daar ruimte voor is).

Dit overzicht geeft de straten weer waar een hoge bezetting is gemeten (>85%) én veel bewoners parkeren.

Aandeel werkers + bezoekers >30%

Secties waar meer dan 30% van de parkeerplaatsen lange tijd bezet worden door werknemers van het centrum of bezoekers zijn in deze afbeelding weergegeven. Het betreft alleen de secties met een hoge (>85%) parkeerdruk.

Voorstel aanpassingen Blauwe Zone en Zone voor Vergunninghouders op basis van afweegschema

Voor elke straat is het afweegschema doorlopen. Daaruit is dit voorstel gekomen voor aanpassing van de Blauwe Zone en de Zone voor Vergunninghouders.

De uitbreiding van de Zone voor Vergunninghouders is als volgt tot stand gekomen:  

 • De Voorstraat, Ring, Oostelijke- en Westelijke Achterweg en gedeelten van de Hoflaan, Steneweg en Stationsweg worden toegevoegd aan de zone voor vergunninghouders. Dit gebied toevoegen aan de Blauwe Zone heeft niet veel zin omdat hier veel bezoekers en werknemers parkeren. H
 • Het parkeerterrein achter de PLUS-supermarkt wordt ‘gehalveerd’: een deel ervan wordt uit de Blauwe Zone gehaald en toegevoegd aan de zone voor vergunninghouders. Dit is nodig omdat het aantal auto’s in de Voorstraat en omliggende straten dat straks met een vergunning wil parkeren, niet in de eigen straat terecht kan (fysiek niet voldoende parkeerplaatsen). Daarom kan men straks hier parkeren. Het parkeerterrein zelf kent op alle onderzoeksmomenten een lage bezetting.
 • De Secretaris Nijghstraat, Louis Bouwmeesterplein, Wilhelminastraat en het westelijk gedeelte van de Christiaan de Vrieslaan worden toegevoegd aan de zone voor vergunninghouders. Hiermee loopt de zonegrens tot aan de Hoflaan.

De uitbreiding van de Parkeerverbodszone (Blauwe Zone) is als volgt tot stand gekomen:

 • Het noordelijk deel van de Vissersdijk en Westhavendijk, rondom de Pizzaria en De Parel worden opgenomen in de Parkeerverbodszone. Hier is de parkeerdruk veelal hoog vanwege afhalen van pizza’s en bezoekers van de woningen. Het tussengelegen gebied van de Vissersstraat is weliswaar een hoge parkeerdruk gemeten, maar met een aandeel auto’s van bewoners. Daarom is het minder zinvol hier een regulering in te stellen.
 • Aan de zijde van Sommelsdijk wordt de blauwe zone uitgebreid met een klein stukje Langeweg en de gehele Binnenweg en schuift de grens westelijk op in de Oost-Krakeelstraat, Oostdijk en Weeshuisstraat. Ook de Wurft en de Oostelijke Achterweg komen in deze blauwe zone te liggen.
 • De Simon Vestdijkpad (wel veel werkers+bezoekers) en Anna Blamanpad (hoofdzakelijk bewoners) in de Westplaat blijven vooralsnog buiten een parkeerregeling.

Onder het kopje 'Wat betekent het voor u?' hierboven kunt u lezen wat het inhoudt als één van beide zones bij u in de straat komt. U zult dan een ontheffing of vergunning moeten aanvragen voor het parkeren van uw auto in uw straat. Daarmee zijn kosten gemoeid.

Resultaten enquête

In de periode medio februari – medio maart 2021 is een parkeeronderzoek via een enquête gehouden. Dankzij deze enquête, die door meer dan 1000 mensen is ingevuld, heeft de gemeente een beter beeld gekregen van de beleving van bewoners, ondernemers, werknemers en bezoekers van het centrum van Middelharnis en Sommelsdijk over de huidige parkeerzones en wat er nog beter kan. De resultaten van dit onderzoek delen wij graag met u en helpen de gemeenteraad om de juiste beslissing te nemen.

Evaluatie parkeerzones

In het centrum van Middelharnis en een deel van Sommelsdijk zijn twee parkeerzones: de parkeerverbodszone (ook wel blauwe zone) en de parkeerzone voor vergunninghouders. De parkeerdruk in de omliggende straten is in de afgelopen jaren toegenomen en bleek ook uit het uitgevoerde parkeeronderzoek in november 2019, daarom hebben we de huidige situatie geanalyseerd. De gemeente Goeree-Overflakkee deelt graag de inzichten uit het parkeeronderzoek:

 • Totaal hebben 1018 personen de enquête ingevuld, waarvan ongeveer de helft bewoners en ondernemers van het centrum en de helft (winkel)bezoekers van buiten Middelharnis-Sommelsdijk.
 • Iets minder dan de helft van de ondervraagden ervaart geen tot weinig parkeerproblemen en rond 55% ervaart matige tot (zeer) grote problemen. Dit is uiteraard afhankelijk van het adres van de respondent en het motief (inwoner, ondernemer, bezoeker). Velen geven aan vaak te moeten zoeken naar een vrije parkeerplaats. De bekendheid met de grote parkeerterreinen voor lang parkeren ligt tussen 80% en 90% en is daarmee hoog.
 • Bezoekers van het centrum komen vooral voor het doen van boodschappen, winkelen en voor bezoek aan horeca. Ze parkeren vooral in de Blauwe Zone en meestal niet langer dan 2 uur. Een deel parkeert op de grote terreinen voor lang parkeren.
 • Voor 13 gebiedjes is een nadere analyse gemaakt naar de ‘ernst’ van de parkeerproblematiek en de betalingsbereidheid voor een parkeervergunning. Daaruit zijn aanpassingen naar voren gekomen in het voorstel dat naar het College van B&W en de gemeenteraad gaat. Op onderstaande kaart kunt u dit voorstel zien.
 • Het parkeerterrein achter de PLUS-supermarkt wordt hierbij in tweeën gedeeld zodat ook bewoners en ondernemers van de Voorstraat en Ring e.o. hier kunnen parkeren. Het gebied rondom de Vissersstraat e.o. wordt in de voorstellen een vergunningszone omdat hier veel klachten zijn over parkeeroverlast. De Secretaris Nijgstraat blijft zoals deze nu is en wordt niet in een zone opgenomen; er parkeren voornamelijk bewoners. Ook in Sommelsdijk is de contour van de Blauwe Zone iets aangepast.

Wat is er gebeurd en hoe verder? 

Op 24 juni 2021 is er een presentatie gegeven aan de raadsleden. Deze kunt u hieronder downloaden.

Daarin zijn de bovenstaande inzichten gedeeld. Het college B&W zal het adviesrapport gaan behandelen waarna de raad gevraagd wordt om de benodigde budgetten voor de aanpassingen vrij te maken op de begroting. Vervolgens wordt een verkeersbesluit gepubliceerd waarop eventuele bezwaren kunnen worden ingediend. De start van de realisatie is daarvan afhankelijk. Wij voorzien nu dat, bij een positief besluit van college B&W én gemeenteraad, het aanbrengen van de zones op straat begin 2022 zal kunnen starten. Vanaf dat moment kunnen inwoners, ondernemers en mensen met een verzorgend beroep in de uitbreidingszones een vergunningsaanvraag indienen via de gemeentelijke website. Via de lokale media en gemeentepagina wordt u daarover geïnformeerd.

ArcGis-kaart met enquêteresultaten en voorstel aanpassingen

De enquêteresultaten (per postcodegebied van inwoners en ondernemers), voorstellen en andere wetenswaardigheden zijn via een interactieve ArcGis-kaart in te zien. 

Toelichting op de kaart: aan de linkerzijde van het scherm kunt u via ‘Content’ diverse kaartlagen aan- en uitzetten en dus ook verschillende kaartlagen combineren. Door op de bolletjes in de kaart te klikken kunt u per postcode (6 karakters) de enquêteresultaten inzien. Via een pijltje rechtsboven in de pop-up kunt u door de verschillende enquêtes ‘wandelen’.