In bepaalde situaties verwerkt de gemeente Goeree-Overflakkee politiegegevens. Het gaat hoofdzakelijk om situaties waarin persoonsgegevens worden verwerkt door een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente. De gemeente heeft boa’s in dienst voor toezicht en handhaving van de openbare orde, het onderwijs en het sociaal domein. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Verwerkt een boa politiegegevens voor een politietaak - zoals het opsporen van strafbare feiten - dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing.  Ook de Wpg stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Voorbeelden van verwerkingen die onder de Wpg vallen zijn:

 • Het schrijven van een proces-verbaal als u een strafbaar feit hebt gepleegd (bijvoorbeeld in het kader van de Leerplichtwet);
 • Het behandelen en afronden van betalingen die te maken hebben met een proces-verbaal, zoals het toekennen van bezwaren of het toepassen van de coulanceregeling;
 • Onderzoek naar en opsporen van daders van strafbare feiten;
 • Opsporing van daders van incidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken.

De verwerkingsverantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verantwoordelijk in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). Naast de toezicht op de AVG is deze FG tevens verantwoordelijk voor de toezicht op de Wpg. U kunt contact met de FG opnemen via fg@goeree-overflakkee.nl.

Doel en grondslag

Indien van toepassing gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de dagelijkse politietaak. Deze dagelijkse politietaken staan beschreven in artikel 8 van de Wpg. Onder de dagelijkse politietaak valt bijvoorbeeld de handhaving van wetten en regels, zoals het Wetboek van Strafvordering, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Leerplichtwet. In artikel 9 en 13 van de Wpg staan echter ook doelen waarvoor wij politiegegevens kunnen verwerken.

Verwerking van Persoonsgegeven in het kader van de WPG:

Persoonsgegevens in het kader van Openbare Orde

 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Geboorteplaats en geboortedatum;
 • Omschrijving strafbare feit;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs;
 • Financiële gegevens;
 • Een eventueel kenteken.

Persoonsgegevens in het kader van de Leerplicht

 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Geboorteplaats en geboortedatum;
 • Omschrijving strafbare feit;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs;
 • Financiële gegevens.

Persoonsgegevens in het kader van het Sociaal domein

 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Geboorteplaats en geboortedatum;
 • Omschrijving strafbare feit;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs;
 • Financiële gegevens;
 • Een eventueel kenteken.

Bewaartermijn

De Wpg regelt de bewaartermijnen voor politiegegevens. Politiegegevens die de Boa’s verwerken in het kader van de dagelijkse - zoals het opsporen van strafbare feiten, bewaart de gemeente tot maximaal 5 jaar na de datum van de eerste verwerking. Voor een onderzoeken specifiek gericht op personen of concrete gebeurtenissen, de zogenaamde artikel 9 verwerkingen, geldt een bewaartermijn van 5 jaar na verjaring of een onherroepelijk vonnis.

Delen van politiegegevens

Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn krijgen toegang tot politiegegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij  nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van de politie. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij noodzakelijk zijn voor hun taak.

Voor het afhandelen van de betaling van een boete geven wij uw gegevens door aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties, zoals de politie.

Register van verwerkingsactiviteiten

Wij hebben een Register van verwerkingen voor de Wpg. Het verwerkingsregister geeft een overzicht van alle soorten verwerkingen voor de uitvoering van onze taken. Dit register is openbaar.

Privacy rechten

Als betrokkene heeft u het recht om bij de gemeente op grond van artikel 25, eerste lid, Wpg een verzoek om inzage in uw eigen politiegegevens in te dienen. Inzage wil zeggen de gemeente u laat weten welk persoonsgegevens zij van u hebben verwerkt. De gemeente verstrekt geen dossier(s).
U kunt daarnaast de gemeente schriftelijk verzoeken op grond van artikel 28 Wpg uw politiegegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als uw politiegegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Belangrijk: Op basis van artikel 27 Wpg kan een dergelijk verzoek (gedeeltelijk) worden afgewezen.

Reden voor afwijzingen kunnen zijn:

 • Ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 • Ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • Ter bescherming van de openbare veiligheid;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • Ter bescherming van de nationale veiligheid;
 • Ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek, als bedoeld in artikel 24a, vierde lid.

Indien van verzoeken met betrekking tot de rechten van betrokkene

 • Door middel van DigiD. Door uw verzoek via DigiD in te dienen, is op deze manier uw identiteit vastgesteld en hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
 • Per brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Om een verzoek in behandeling te kunnen nemen moeten wij uw identiteit vaststellen. Hiervoor dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw brief. Wij raden u aan om gebruik te maken van de Kopie-ID app van de Rijksoverheid.

De beslistermijn op uw inzageverzoek is zes weken. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd, als blijkt dat ook bij andere politiekorpsen politiegegevens over u worden verwerkt. Wanneer u een verzoek indient om rectificatie of vernietiging van uw gegevens, ontvangt u binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

In geval van een schriftelijke beslissing op uw verzoek kunt u binnen zes weken na verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan. Daarnaast kunt u binnen de termijn voor het instellen van beroep aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verzoek richten tot bemiddeling of advisering in uw geschil. Buiten deze rechtsmiddelen kunt u een klacht indienen bij de AP.