Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, bijvoorbeeld als tuin of wei, heeft u toestemming nodig van de gemeente. U kunt toestemming voor het gebruik van een stuk gemeentegrond online aanvragen.

Omschrijving

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het gebruik van gemeentegrond onderzocht. Hieruit blijkt dat er gevallen zijn waarvan de grond van de gemeente mogelijk zonder afspraken wordt gebruikt. De gemeente wil dat stoppen door die grond te verkopen of te verhuren aan de gebruiker. Wanneer de gebruiker dat niet wil moet deze grond weer beschikbaar worden gemaakt voor de gemeente en de grenzen van het stuk grond worden hersteld.

De inwoners die gemeentegrond groter dan 100 vierkante meter in gebruik hebben zijn al geïnformeerd. Net zoals de eigenaren van woningen die na het jaar 2000 gebouwd zijn.  We nemen met iedereen contact op die gemeentegrond in gebruik heeft per kern of straat met als doel het maken van afspraken over het gebruik. Denk hierbij aan kopen, huren of gebruiken.

Iedereen die naar het idee gemeentegrond gebruikt wordt geïnformeerd. Als legaliseren niet kan of als er geen afspraken gemaakt kunnen worden, stopt de gemeente het gebruik van gemeentegrond. Daardoor worden alle inwoners gelijk behandeld.

Waarom dit project?

Met dit project wil de gemeente alle vormen van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond aanpakken en ervoor zorg dragen dat haar eigendomspositie niet verslechtert. Bovendien ontstaat zo ook een situatie dat alle bewoners die grond van de gemeente gebruiken daarvoor ook betalen. Er ontstaat meer rechtsgelijkheid voor de inwoners.

Wat moet ik doen als ik (vermoedelijk) gemeentegrond onrechtmatig in gebruik heb genomen?

Het initiatief komt in eerste instantie van de gemeente. De gemeente gaat onderzoeken of en zo ja hoeveel gemeentegrond u in gebruik heeft genomen. Als de gemeente constateert dat u gemeentegrond in gebruik heeft genomen en de grond voldoet aan alle gestelde voorwaarden, dan doet de gemeente u een voorstel zodat u de grond kunt kopen of huren. Natuurlijk kunt u zelf ook contact opnemen met de gemeente als u informatie wilt. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met onze medewerksters via het algemene telefoonnummer 14 0187. Ook kunt u een e-mail sturen aan: vastgoed@goeree-overflakkee.nl.

Waarom word ik nu pas aangesproken/aangeschreven op het gebruik van gemeentegrond?

Met het project onrechtmatig gebruik snippergroen wil de gemeente elk gebruik van gemeentegrond goed regelen. Bijvoorbeeld door in gebruik genomen gemeentegrond te verkopen of verhuren aan de gebruiker. Op dit moment is dat vaak niet geregeld. Dit leidt tot rechtsongelijkheid bij bewoners die betaald hebben voor eenzelfde strook gemeentegrond of geen gemeentegrond in gebruik hebben genomen.

De verkoop van gemeentegrond heeft voordelen voor zowel de bewoners als de gemeente. Inwoners kunnen de waarde van hun woning en hun woongenot vergroten door aankoop van de grond. De gemeente creëert een gelijke situatie voor alle inwoners en heeft de openbare ruimte beter gestructureerd. De aanschrijving gebeurt in verschillende fasen.

Ik ben het niet eens met de constatering van de gemeente dat ik gemeentegrond in gebruik heb. Hoe heeft de gemeente dit geconstateerd?

De luchtfoto van de feitelijke situatie rond uw woning is vergeleken met de kadastrale kaart (gebaseerd op gegevens van het Kadaster). Op basis van deze vergelijking is vastgesteld dat u gemeentegrond in gebruik heeft, omdat bijvoorbeeld uw schutting over de kadastrale grens heen staat.

De strook gemeentegrond waar de gemeente mij over aanschrijft was slecht onderhouden. Waarom wil de gemeente deze grond überhaupt terug of hier nu nog geld voor vragen?

De gemeentegrond is en blijft gemeentelijk eigendom. Het eventuele slechte onderhoud staat los van het terugvorderen of de mogelijke verkoop aan u van deze grond. Als u klachten heeft over het slechte onderhoud kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit is geen reden om de gemeentegrond zonder gemeentelijke toestemming in uw bezit te nemen.

Ik heb dit huis een jaar geleden gekocht en de verkoper heeft mij niets over gebruik van gemeentegrond gemeld?

Dit is een zaak tussen u en de verkopende partij. De gemeente houdt zich hier afzijdig van. De gemeente concentreert zich op hoe de situatie op dit moment is en constateert dat u als huidige bewoner van deze woning op dit moment gemeentegrond in gebruik heeft.

Ik heb de gemeentegrond al meer dan twintig jaar in gebruik dus ik ben eigenaar van de grond geworden op grond van verjaring. Waarom schrijft u mij dan nu aan?

Het eigendom in Nederland is goed beschermd. Dit betekent dat het eigendom van de gemeentegrond niet zomaar overgaat van de gemeente naar de bewoner. Om een geslaagd beroep te doen op verjaring dient u bewijsmateriaal aan te leveren waaruit blijkt dat u deze gemeentegrond minimaal twintig jaar voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig in gebruik heeft. Hier geldt het juridische uitgangspunt: ‘Wie stelt, bewijst'. In dit geval stelt u dat de grond verjaard is, dus dient u dit ook te bewijzen. De bewijslast ligt bij u. De gemeente beoordeelt vervolgens het aangeleverde bewijsmateriaal en bekijkt of het beroep op verjaring slaagt. Mocht dit het geval zijn, dan moet dit bij notariële akte worden vastgelegd. U bent dan de rechtmatige eigenaar van de grond. De notariële kosten komen voor uw rekening.

De rechtspraak over verjaring wordt steeds strenger. Er is daardoor niet meer zo snel sprake van verjaring. Onlangs heeft het Hof in Den Bosch een uitspraak gedaan, waardoor het voor overheden mogelijk wordt om een schadevergoeding te eisen indien de gemeente haar eigendom kwijtraakt door verjaring. De hoogte van de schadevergoeding is volgens de rechters even hoog als de waarde van de grond.

Ik heb een brief ontvangen van de gemeente over het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond. Hierin staat een kadastrale omschrijving genoemd in plaats van adressen, waarom is dat?

U wordt aangeschreven als eigenaar van een perceel. Dit perceel is in de openbare registers bekend met een kadastrale aanduiding, die bestaat uit een (kadastrale) gemeente, een sectienummer en een nummer. Dit is een unieke combinatie. Het perceel grond dat als gemeentegrond is aangemerkt heeft nog geen adres en is daarom slechts benoemd door middel van een unieke omschrijving uit de openbare registers. Soms is wel een locatieomschrijving te geven, maar hierover kan discussie ontstaan. Daarom is in sommige gevallen voor een kadastrale aanduiding gekozen.

Wat gaat de gemeente doen als de onrechtmatige gebruiker van gemeentegrond de grond niet wil kopen of huren?

De gebruiker brengt de situatie terug naar de oorspronkelijke kadastrale grens. Dit betekent dat de grond ontruimd dient te worden. De grond dient dan vrij van alle bouwwerken, verharding en beplanting te worden opgeleverd zodat er een leeg stuk grond overblijft. De gemeente richt de grond opnieuw in, zodat de grond weer onderdeel van een groenstrook wordt.

Gaat de gemeente rechtszaken voeren?

De gemeente wil het gebruik van gemeentegrond regelen en wil daarover graag in gesprek gaan met de bewoners. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden. Als een bewoner geen gebruik wil maken van deze mogelijkheden, dan vordert de gemeente in het uiterste geval via een gerechtelijke procedure de grond terug van de gebruiker. Het streven van de gemeente is erop gericht om deze procedures te voorkomen.

Kan ik een bezwaarschrift indienen?

De gemeente wil het gebruik van haar eigendom regelen. Dit doet zij als grondeigenaar. Om die reden bestaat er geen mogelijkheid om bezwaar te maken, omdat dit alleen kan op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht en die is hierop niet van toepassing. Als u het ergens niet mee eens bent kunt u dat wel kenbaar maken aan de gemeente.

De gemeente heeft het over een verkoopprijs van € 80,00 per m², kosten koper. Kan ik de grond ook goedkoper aankopen?

Nee, dat is niet mogelijk. In het kader van dit project is de grondprijs door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Zo geldt voor iedere bewoner van de gemeente een zelfde grondprijs. Hier kan niet van worden afgeweken.

Verkoop of verhuur?

In het persoonlijke gesprek wordt gekeken welke opties er mogelijk zijn. Na dit gesprek ontvangt u van ons een voorstel, waarbij we u drie weken de gelegenheid geven om dit voorstel ondertekend retour te sturen. Wanneer wij het ondertekende voorstel van u hebben ontvangen wordt het proces in werking gezet. Bij verkoop maakt de notaris met u een afspraak om de akte zo spoedig mogelijk, in principe uiterlijk binnen twee maanden, te laten passeren.

Wat betekent “kosten koper”?

Dit betekent dat bij het aankoopbedrag (aantal m² x € 80,00 per m²) de overdrachtsbelasting van 2% over de koopsom en de kadaster- en notariskosten komen. De notaris- en kadasterkosten bedragen circa € 600,00.

Zijn er nog andere kosten?

Het Kadaster rekent voor de uitmeting van de grond kosten die variëren van € 90,00 tot circa € 1.200,00. Één en ander is afhankelijk van de koopsom en de oppervlakte en het moment waarop u de grond laat uitmeten.

In welke gevallen is verkoop van (in gebruik genomen) gemeentegrond niet mogelijk?

Verkoop van gemeentegrond is niet in alle gevallen mogelijk. Verkoop wordt bijvoorbeeld niet verleend wanneer er door verkoop een verkeersonveilige situatie ontstaat. Per individueel geval wordt getoetst of verkoop van de strook grond mogelijk is.

Wat gebeurt er met bomen die op de over te dragen strook staan?

Nadat u de grond heeft aangekocht verandert uw juridische positie. U bent dan namelijk eigenaar van de grond en de boom die daar op staat.

Wat gebeurt er als er kabels en leidingen in de strook grond liggen die ik wil aankopen?

Als dit het geval is, dan wordt er contact opgenomen met de eigenaar van deze kabel of leiding. Als de eigenaar van de kabel of leiding akkoord geeft voor verkoop, dan wordt de grond veelal verkocht  met een recht van opstal. Dit beschermt de (onderhouds)belangen van de eigenaar van de kabel of leiding. Het recht van opstal wordt opgenomen in de koopovereenkomst en door de notaris ingeschreven in het kadaster. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

Hoe wordt de grond opgeleverd als ik een strook gemeentegrond van de gemeente koop?

De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop.

De gemeente heeft het over verkoop van de gemeentegrond, maar kan ik de grond ook huren?

Het uitgangspunt bij het project Snippergroen is: een eigenaar koopt. Om die reden onderzoeken we allereerst of verkoop van de grond mogelijk is. Bent u huurder van een woning, dan kunt u de grond niet kopen. U kunt dan eventueel de gemeentegrond huren.

Ik huur een woning en ik heb grond in gebruik. Kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje gemeentegrond?

Huurders kunnen geen grond van de gemeente kopen. Wij gaan met de eigenaar van uw woning in gesprek of hij de in gebruik genomen gemeentegrond wil aankopen. Als uw verhuurder geen interesse heeft in de aankoop van de gemeentegrond, gaan we per geval beoordelen of verhuur van de gemeentegrond mogelijk is.

Heeft de aankoop van gemeentegrond invloed op de WOZ-waarde van mijn woning en dus op de onroerend zaakbelasting (ozb)?

Als u na 1 januari 2019 grond van de gemeente koopt, heeft dit geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning in 2019 en daarmee ook geen invloed op de door u te betalen onroerend zaakbelasting in 2019. In 2020 wordt uw perceel op basis van de nieuwe objectgegevens (dus inclusief de door u gekochte strook grond) opnieuw gewaardeerd aan de hand van de dan geldende marktwaarde. Afhankelijk van deze marktwaarde stijgt (bij een aantrekkende markt) of daalt (bij een dalende markt) de WOZ-waarde van uw onroerend goed woning en betaalt u meer of minder onroerend zaakbelasting.

Kunnen buren het stuk gemeentegrond achter, voor en/of naast mijn woning van de gemeente kopen?

Nee, dat kan niet. Gemeentegrond kan alleen verkocht worden aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Het kan voorkomen dat een strook gemeentegrond aan meerdere percelen grenst. Per situatie zal dan bekeken worden of en hoe de grond verkocht kan worden.

Kosten

Wat is de prijs van het snippergroen?

Gedurende het project geldt een vaste verkoopprijs van € 80,- per m², kosten koper. Boven de 100 m² wordt de waarde van de gemeentegrond getaxeerd door een door de gemeente te benoemen beëdigd taxateur.

Voor verhuur gelden de volgende tarieven:

Tarieven (2019)
Oppervlakte in m²Prijs per m²Minimale huurprijs
0 - 15€ 3,67€ 35,00
16 - 25€ 3,14€ 50,00
26 - 50€ 2,63€ 75,00
51 - 100€ 2,09€ 125,00
101 - 250€ 1,31€ 200,00
Meer dan 250Taxatie 

De huurprijzen worden ieder jaar geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex alle huishoudens van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Bij het aangaan van de overeenkomst brengt de gemeente eenmalig € 45,00 administratiekosten in rekening.

Voorwaarden

Als u naar ons idee grond van de gemeente gebruikt, nemen wij contact met u op om te onderzoeken of dat het grondgebruik gelegaliseerd kan worden. Bijvoorbeeld door verhuur, verkoop of in specifieke gevallen door het in gebruik geven van de grond (< 15 m²).

Contact opnemen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u ons dan op 14 0187 of stuur een e-mail naar vastgoed@goeree-overflakkee.nl.