Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Op Goeree-Overflakkee bestaat het college uit de burgemeester en vier wethouders. Iedere bestuurder heeft een portefeuille met onderwerpen waar hij bestuurlijk verantwoordelijk voor is.

Gesprek aanvragen

Wilt u over een bepaald onderwerp in gesprek met het college, één van de collegeleden of de gemeentesecretaris? Dan kunt u dat online aanvragen:

Gesprek aanvragen

Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman

Taken

 • Regionale en bestuurlijke samenwerking
 • Openbare orde en (integraal) Veiligheidsbeleid
 • Handhaving
 • Drank- en Horecabeleid (waaronder vergunningen)
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening (Klant Contact Centrum en Communicatie)
 • Bestuurs- en Kabinetszaken (waaronder Juridische zaken)
 • Burgerzaken (bevolkingsadministratie, identiteitspapieren en verkiezingen)

Ambtsgerelateerde nevenfuncties

 • Lid Algemeen bestuurslid P10 (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, portefeuillehouder Oranje Kolom en Crisisbeheersing (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Veiligheidsoverleg (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (onbezoldigd)
 • Lid Districtelijk Veiligheidsoverleg, district Rijnmond Zuid-West Portefeuillehouder ondermijning (onbezoldigd)
 • Plv Voorzitter Stuurploeg Informatie en Expertise Centrum Rotterdam (onbezoldigd)
 • Voorzitter Werkgroep Woonwagencentra (onbezoldigd)
 • Voorzitter van het bestuur van de Boedel Bigge (onbezoldigd). In de praktijk is deze functie gemandateerd aan de heer P.H. van de Ree

Nevenfuncties

 • Voorzitter plaatselijke commissie Stellendam-Ouddorp KNRM (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Delta Ride for the Roses (onbezoldigd)
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad van de provinciale eenheid Zuidwestelijke Delta van Staatsbosbeheer (onbezoldigd)

Vervanger 

Loco-burgemeester

Wethouder T.C. Both-Verhoeven (CDA)

Portefeuille

 • Openbare Werken
 • Innovatie
 • Economie
 • Landbouw en Visserij

Taken

 • 2e loco-burgemeester
 • Kernwethouder Goedereede, Havenhoofd, Stad aan 't Haringvliet en Langstraat
 • Innovatie, duurzaamheid en energiebeleid 
 • Economische zaken (inclusief Smart water, bedrijventerreinen en vestigingenbeleid, standplaatsen en weekmarkten)
 • Arbeidsmarkt
 • Landbouw en Visserij (inclusief deelneming UFA)
 • Gebiedsmarketing (waaronder evenementen en Stichting Eilandmarketing)
 • Beheer Buitenruimte (buitendienst)
 • Zuidwestelijke Delta (inclusief “Waterpoort”)

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Voorzitter Stuurgroep RES Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)
 • Bestuurlijk trekker Regio Deal thema duurzaamheid (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur KIMO (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Getij Grevelingen (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Waterpoort (onbezoldigd)
 • Lid Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta (onbezoldigd)
 • Lid Regioteam Zuidwestelijke Delta (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Smart Water (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Platform Visserij (onbezoldigd)
 • Lid Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder UFA (onbezoldigd)
 • Voorzitter Klankbordgroep Van Pallandtpolder (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep onderzoek kustontwikkelingen (onbezoldigd)
 • Voorzitter werkgroep Grevelingenvissers (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Boedel Dabbe (onbezoldigd)

Vervanger

Wethouder D.A. Markwat

Wethouder B.J. Bruggeman (VKGO)

Portefeuille

 • Sociaal Domein
 • Welzijn
 • Cultuur
 • Leefbaarheid

Taken

 • 4e loco-burgemeester
 • Kernwethouder Middelharnis, Sommelsdijk, Den Bommel en Achthuizen
 • Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatiewet, Schuldhulpverlening)
 • Welzijn (waaronder volwasseneneducatie, bibliotheek, subsidies)
 • Kunst en Cultuur (inclusief cultureel erfgoed)
 • Volksgezondheid
 • Ouderenbeleid
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Leefbaarheid, kleine kernenbeleid/dorpsraden
 • Mediabeleid
 • Accommodaties
 • Sport

Ambt gerelateerde nevenfuncties 

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Raad voor het publiek belang Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond (onbezoldigd)Lid Algemeen Bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuurs Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (onbezoldigd)
 • Lid van het Bestuur van de Boedel Dabbe (onbezoldigd)

Overige Nevenfuncties

 • Penningmeester Welzijnsfonds Oostflakkee (onbezoldigd)
 • Secretaris Schaakvereniging Oostflakkee (onbezoldigd)

Vervanger

Wethouder P. Feller

Wethouder P. Feller (VVD)

Portefeuille

 • Financiën
 • Recreatie en Toerisme
 • Onderwijs en Mobiliteit

Taken

 • 3e loco-burgemeester
 • Kernwethouder Dirksland, Melissant, Ouddorp en Oude-Tonge
 • Financiën (beleids- en beheersinstrumentarium, planning & control en beleid)
 • Belastingen
 • Deelnemingen
 • Grondbeleid/exploitatie
 • Inkoop
 • Vastgoed (gemeentelijke eigendommen)
 • Bedrijfsvoering ((streek)archief, facilitaire zaken)
 • Mobiliteit (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting, infrastructuur)
 • Onderwijs
 • Recreatie en toerisme

Ambt gerelateerde functies 

 • Lid Algemeen Bestuur SVHW (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Inkoopbureau West Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders BNG (onbezoldigd)
 • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM (onbezoldigd)
 • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Stedin (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Grevelingen (BOG) (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Beroepscampus (onbezoldigd)
 • Lid van het bestuur van de Boedel Dabbe (onbezoldigd)

Overige nevenfunctie

 • DGA Feller Consultancy BV (onbezoldigd)

Vervanger

Wethouder B.J. Bruggeman

Wethouder D.A. Markwat (SGP)

Portefeuille

 • Ruimte
 • Wonen
 • Milieu
 • Monumenten

Taken

 • 1e loco-burgemeester
 • Kernwethouder Stellendam, Herkingen, Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat
 • Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling (waaronder coördinatie Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee, landschapstafel(s) en Noordrand)
 • Volkshuisvesting (planning, beleid, woonruimteverdeling en woonwagenbeleid)
 • Bouwzaken, inclusief welstand en bouw- en woningtoezicht
 • Beleid, beheer en rioolplannen openbare ruimte (waaronder kwalitatief- en kwantitatief waterbeheer en klimaatadaptatie)
 • Milieu (inclusief afval)
 • Monumentenbeleid, Archeologie en Erfgoed (inclusief erfgoedlijn)
 • I&A

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur DCMR (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur VZHG (onbezoldigd)
 • Lid van het bestuur van de Boedel Dabbe (onbezoldigd)
 • Voorzitter Landschapstafel Haringvliet (onbezoldigd)
 • Voorzitter Erfgoedlijn Historisch Haringvliet (onbezoldigd)

Overige nevenfunctie

 • Directeur/mede-eigenaar IC-Automatisering BV (bezoldigd)

Vervanger

Wethouder T. Both-Verhoeven

Gemeentesecretaris / algemeen
directeur W. van Esch

De gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente is adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is daarmee verbindingspersoon tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

Vergoedingen collegeleden 2020

De leden van het college maken verschillende werkgerelateerde kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun salaris, een vaste - wettelijk bepaalde - maandelijkse onkostenvergoeding. Daarnaast kunnen de leden van het college bepaalde kosten declareren. 

Het college van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom plaatst zij jaarlijks op de website een overzicht van alle betaalde vergoedingen die in het voorafgaande jaar aan de collegeleden zijn betaald.

Downloaden: