Portefeuille

 • Buitenruimte
 • Recreatie en toerisme
 • Landbouw en Visserij
 • Mobiliteit (verkeer)

Taken

 • 3e locoburgemeester
 • Economische samenwerking inclusief Eilandmarketing
 • Beleid en beheer fysieke (buiten)ruimte
 • Leefbaarheid, kernenbeleid, dorpsraden en participatie
 • Landbouw en visserij 
 • Recreatie en toerisme
 • Verkeer en vervoer (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting, infrastructuur)
 • Waterstaat en havens (waaronder kwalitatief- en kwantitatief waterbeheer)
 • Kernwethouder Oostdijk/Nieuwendijk, Goedereede, Goedereede Havenhoofd, Langstraat en Stad aan 't Haringvliet

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur KIMO (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Getij Grevelingen (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Waterpoort (onbezoldigd)
 • Lid Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta (onbezoldigd)
 • Lid Regioteam Zuidwestelijke Delta (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Smart Water (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Platform Visserij (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder UFA (onbezoldigd)
 • Voorzitter Klankbordgroep Van Pallandtpolder (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep onderzoek kustontwikkelingen (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Boedel Dabbe (onbezoldigd)
   

Vervanger

Wethouder Daan Markwat