De gemeente kan u helpen als u zich niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een rolstoel. Voor een transportrolstoel kunt u kijken onder het kopje 'contact opnemen'.

Welke rolstoel de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Samen met de Wmo consulent kijken we welke rolstoel het beste bij u past.

Kosten

Voor een rolstoel hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Aanpak

Hoe kunt u een rolstoel aanvragen?

 • U kunt online het formulier Melding Wmo (zie kopje Formulieren hieronder) invullen;
 • Wilt u liever een papieren formulier, dan kunt u contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1;
 • Een Wmo consulent neemt contact met u op om uw situatie te bespreken;
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt;
 • Als een rolstoel via de Wmo het beste is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Termijn

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek is afgerond. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Soms is aanvullende informatie of een offerte nodig, waardoor het langer kan duren. Wanneer dit aan de orde is, wordt u geïnformeerd.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit op een aanvraag kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. U kunt ook, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons opnemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval uw naam, uw adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het daarmee niet eens bent bevatten. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

Contact opnemen

Indien u nog meer informatie wilt over het aanvragen van een rolstoel kunt u contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

Heeft u een transportrolstoel nodig? Dan kunt u contact opnemen met onderstaande leveranciers:

 • Careyn: 088 - 102 01 00
 • Welzorg: 088 - 001 67 00
 • Van der Mark: 0186  – 57 35 85

Heeft u langdurig een andere rolstoel nodig, dan kunt u een melding doen bij de Wmo van de gemeente.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste AVG-regels

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.