Op deze pagina houden we u, als bewoner van de Ringstraat en omgeving te Sommelsdijk, graag op de hoogte over dit project! 

Aanleiding

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt met een meerjarenplanning voor het uitvoeren van groot onderhoud. Aan de hand van diverse rioolonderzoeken, zoals inspectie, hoogtemetingen en de leeftijd van het riool is bepaald welke riolering gerepareerd of vervangen wordt. Op basis van rioolinspecties en weginspecties is bepaald dat zowel de riolering als de wegverhardingen aan de Ringstraat en omgeving te Sommelsdijk onderhoud behoeft. Met omgeving worden een aantal omliggende straten bedoeld, namelijk de Hofstraat, het Hofplein, de Violierstraat en de Polderstraat. 

Terugblik

Omstreeks 2015 is al eerder een poging gedaan de Ringstraat en omgeving aan te pakken. Het één en ander heeft toen tot behoorlijk commotie geleid in verband met de huidige kastanjebomen in de Ringstraat. De kastanjebomen in de Ringstraat waren weliswaar ziek, maar de inwoners hebben toen aangegeven de bestaande bomen te willen behouden. Toen is geconcludeerd dat door werkzaamheden in het openbaar gebied de bomen met grote waarschijnlijkheid onherstelbaar beschadigd zouden worden. Derhalve is door de toenmalig wethouder besloten het onderhoud aan de Ringstraat en omgeving uit te stellen.

De eerste helft van 2021 is een enquête uitgezet onder de inwoners van Ringstraat. In de enquête is verzocht aan te geven of de inwoners instemmen met de ontwikkeling van activiteiten in de Ringstraat ter verbetering van het openbaar gebied. Meerderheid van stemmen heeft aangegeven hier positief tegenover te staan, met dien verstande dat wel ten koste gaat van de bestaande kastanjebomen. De enquête is voldoende representatief geweest, er is voldoende respons geweest. Dit alles dient als startschot om komend jaar, in 2022, te starten met de voorbereiding van de werkzaamheden. 

Team project Ringstraat e.o.

 • Beleidsadviseur Riolering en Klimaatadaptatie en intern opdrachtgever: Jos ‘t Mannetje
 • Assetmanager Verhardingen en Verkeer: Lennard Bestman
 • Beleidsadviseur Groen en Spelen: Bram Flikweert
 • Stedenbouwkundige: Marga van Strien
 • Projectleider leefbaarheid en Wijk: Paul Tebes
 • Projectondersteuner Leefbaarheid en Wijk: Mariet Flikweert –Wielhouwer
 • Werkvoorbereider/ontwerper: Coenraad van Baren 
 • Directievoerder/toezichthouder: Matthijs Kruiswijk
   

Inwonersavond 30 juni 2022 en reactieformulier

Op 30 juni 2022 heeft een inwonersavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn er diverse ontwerpen gepresenteerd. Zo zijn er voor de Ringstraat 3 ontwerpen opgesteld, voor de Violierstraat 2 ontwerpen en voor het Hofplein ook 2 ontwerpen. Ook voor de bomen zijn er twee varianten ontwikkeld. Onderstaand is de presentatie te downloaden die op de avond toegelicht is. Ook was Hans van Doornen, van 4Risk, aanwezig om meer informatie te geven over risicoanalyses. 

Laat uw reactie achter!

We vinden het belangrijk om gezamenlijk de keuze voor een bepaald ontwerp te maken. Wanneer u verhinderd was op de bewonersavond van 30 juni, heeft u een brief van de gemeente ontvangen om alsnog via de website uw keuze kenbaar te maken. Dit is mogelijk tot en met 15 augustus. Hierna verzamelen we de reacties en gaan we verder met het voorlopig ontwerp. Ga hiervoor naar het reactieformulier onder aan de downloads.

Uitleg over de ontwerpen 

Ringstraat

Keuze 1: eenrichtingsverkeer en bomen aan de even kant
Keuze 2: tweerichtingsverkeer en bomen aan de oneven kant (Ongeveer dezelfde situatie als de huidige)  
Keuze 3: eenrichtingsverkeer en bomen aan de oneven kant

Hofplein

Keuze 1: gedeelte eenrichtingsverkeer en verder hetzelfde als de huidige situatie
Keuze 2: gedeelte eenrichtingsverkeer en meer parkeerplaatsen, groen verandert maar blijft qua grootte gelijk aan wat het is. Speelplaats nog niet duidelijk

Violierstraat 

Keuze 1: Indeling blijft grotendeels gelijk aan de huidige, wel worden er bomen geplaatst ter vergroening van de straat 
Keuze 2: Indeling verandert flink door het toepassen van haaks parkeren. Trottoirs worden iets smaller. Dit levert extra parkeerruimte op en een veel groenere uitstraling van de straat

Uitleg bomen Ringstraat

Variant 1: twee soorten, de resistente Iep en de druipvrije Linde 
Variant 2: mix van een aantal soorten, zoals de Amberboom, Valse Christusdoorn en de Haagbeuk

Te downloaden:

Reactieformulier

2e Bewonersavond werkzaamheden Ringstraat 15 november 2022

Op dinsdagavond 15 november 2022 heeft de tweede inwonersavond plaatsgevonden voor de bewoners van het projectgebied. Dit is de Ringstraat, Hofplein, Hofstraat, Tuinstraat, Violierstraat en Polderstraat. Tijdens de inwonersavond is een presentatie gegeven over de huidige stand van zaken en de gekozen ontwerpen. Ook is er gesproken over de bomen in de Ringstraat en het vervolg van het proces. Onderstaand kunt u de samenvatting van de presentatie lezen die op de avond is toegelicht. Binnenkort zullen de definitieve tekeningen geüpload worden. 

Presentatie “Samen voor een verkeersveilige en leefbare omgeving”

Voortgang vanaf vorige bewonersavond;

 1. Vooropnames en plaatsen meetboutjes;
  Niet iedereen heeft gereageerd op de verzoeken. De gemeente heeft nogmaals verzocht tot opname. De laatste opnames werden ontvangen op 1 december 2022.
   
 2. Bewoners geven keuze op voor verschillende varianten
  Ringstraat: ontwerp 3 - eenrichtingsverkeer met bomen aan de oneven zijde en een parkeerstrook.
  Violierstraat: ontwerp 2 - haaks parkeren, smaller trottoirs en een groene uitstraling
  Hofplein: ontwerp 2 - gedeelte eenrichtingverkeer, meer parkeerplaatsen en meer groen
   
 3. Bomen
  Ringstraat: de resistente iep
  overige straten: mix vn soorten, zoals Amberboom, Valse Christusdoorn en Haagbeuk
   
 4. Enquête 2022 onder bewoners Ringstraat aangaande bomen
  Grote bomen, iepenboom UlmusLobel/UlmusDodens
  Er komt een gesprek met wethouder Van Putten
  Afspraak om bomen te bekijken bij de kweker op 18 november 2022
   
 5. Graven van proefsleuven t.b.v. de relatie met bestaande kabels en leidingen;
 6. Afstemming met nutsbedrijven.

Ontwerpkeuzes

 1. Schetsontwerpen en keuzes verwerkt in definitief ontwerp.

Verkeersinrichting

 1. Verzoek vanuit bewoners: éénrichtingsverkeer vanuit Dorpsweg naar Molenlaan.

Speeltuinen

 1. Keuze is gemaakt om één speeltuin in de Molenlaan opnieuw in te richten. De speeltuin op het Hofplein komt te vervallen. 

Openbare verlichting

 1. Lichtberekening
 2. Locatie lichtmasten volgt uit berekening
 3. Armaturen en masten

Wat gaan we de komende maanden oppakken

 1. Opstellen bestektekeningen;
 2. Verdere afstemming met nutsbedrijven;
 3. Opstellen bestek en contracteren van een aannemer;
 4. houden van bewonersavond (nader te bepalen) voor informatie aangaande realisatie.

Planning realisatie

 1. Doelstelling is om eerste en tweede kwartaal 2023 te starten met de werkzaamheden;
 2. Voorafgaande aan de start is er eerst nog een bewonersavond.

Afsluitend aan tafels uitleg en mogelijkheid tot stellen van vragen individueel

 1. Vragen algemeen;
 2. Individuele vragen en toelichting bij de tafels.

3e bewonersavond werkzaamheden Ringstraat 13/06/2023

Op dinsdagavond 13 juni 2023 heeft de derde inwonersavond plaatsgevonden voor bewoners van de Ringstraat, Hofplein, Hofstraat, Tuinstraat, Violierstraat en Polderstraat. Tijdens de bewonersavond is een presentatie gehouden over o.a. de voortgang sinds de vorige bewonersavond, het ontwerp, de verkeersinrichting en de openbare verlichting. Ook is een stukje planning toegelicht. Vervolgens heeft DNWG een korte toelichting gegeven op de werkzaamheden die zij gaan uitvoeren, met betrekking tot de kabels en leidingen. Afsluitend was er ruimte om individuele vragen te stellen. 

U kunt de volgende documenten bekijken (onderaan de pagina): 

 • Presentatie die tijdens de bewonersavond gehouden is;
 • Inrichtingstekeningen (deel 1 en deel 2);
 • Tekening met details en dwarsprofiel.
 • Faseringstekening DNWG
   

Stand van zaken oktober 2023

De werkzaamheden aan de Ringstraat en omgeving staan in de startblokken. Tijdens de diverse informatiebijeenkomsten heeft u, als omwonende, van ons al veel informatie gekregen. Uit de gehouden aanbesteding is GKB Realisatie B.V. als beste uit de bus gekomen. GKB Realisatie B.V. is voor ons als gemeente geen onbekende aannemer en we hebben er daarom ook alle vertrouwen in dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd.

Planning 2023 - 2024

Wij hebben de werkzaamheden opgedeeld in verschillende fases.

 • Fase 1a: Violierstraat – start werkzaamheden begin november t/m eind december 2023
 • Fase 1b: Ringstraat (gedeelte Violierstraat – Dorpsweg) – start december 2023 t/m maart 2024
 • Fase 2a: Hofstraat/Hofplein – start februari t/m april 2024
 • Fase 2b: Tuinstraat – start maart t/m mei 2024
 • Fase 3: Ringstraat (gedeelte Violierstraat – Molenlaan) – april t/m juni 2024
 • Fase 4: Polderstraat – mei t/m juli 2024

Bij de documenten onderaan deze website is ook kaartje te vinden, waarop de verschillende fases aangegeven zijn. Wij willen wel benadrukken dat een planning onderhevig is aan wijzigingen door diverse omstandigheden zoals bijvoorbeeld het weer. Op de projectensite kunt u de actuele planning zien. Verder zal onze aannemer u ook informeren wanneer de werkzaamheden bij u voor de deur gaan plaatsvinden. Zo blijft u op de hoogte en kunnen we met elkaar zorgen dat de werkzaamheden vlot en soepel verlopen.

Vragen over het werk tijdens de werkzaamheden

Het projectteam streeft ernaar om de werkzaamheden zo uit te voeren, dat de overlast voor u tot een minimum wordt beperkt. Mocht u toch vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor inhoudelijke vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van onze aannemer GKB Realisatie B.V. de heer Paul van Delft, via e-mailadres: paulvandelft@gkbgroep.nl  of per telefoon  0180 - 811 984.       

Heeft u vragen over de bereikbaarheid, een klacht, of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder/directievoerder Jetze Dollee, via e-mailadres: j.dollee@goeree-overflakkee.nl of per telefoon 0187 – 475 687.

Nieuwsberichten

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan vragen we u om onderstaand contactformulier in te vullen. Uw vraag of opmerking komt dan bij één van de betrokken collega’s binnen.  

Contactformulier