Op deze pagina houden we u, als bewoner van de Ringstraat en omgeving te Sommelsdijk, graag op de hoogte over dit project! 

Aanleiding

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt met een meerjarenplanning voor het uitvoeren van groot onderhoud. Aan de hand van diverse rioolonderzoeken, zoals inspectie, hoogtemetingen en de leeftijd van het riool is bepaald welke riolering gerepareerd of vervangen wordt. Op basis van rioolinspecties en weginspecties is bepaald dat zowel de riolering als de wegverhardingen aan de Ringstraat en omgeving te Sommelsdijk onderhoud behoeft. Met omgeving worden een aantal omliggende straten bedoeld, namelijk de Hofstraat, het Hofplein, de Violierstraat en de Polderstraat. 

Terugblik

Omstreeks 2015 is al eerder een poging gedaan de Ringstraat en omgeving aan te pakken. Het één en ander heeft toen tot behoorlijk commotie geleid in verband met de huidige kastanjebomen in de Ringstraat. De kastanjebomen in de Ringstraat waren weliswaar ziek, maar de inwoners hebben toen aangegeven de bestaande bomen te willen behouden. Toen is geconcludeerd dat door werkzaamheden in het openbaar gebied de bomen met grote waarschijnlijkheid onherstelbaar beschadigd zouden worden. Derhalve is door de toenmalig wethouder besloten het onderhoud aan de Ringstraat en omgeving uit te stellen.

De eerste helft van 2021 is een enquête uitgezet onder de inwoners van Ringstraat. In de enquête is verzocht aan te geven of de inwoners instemmen met de ontwikkeling van activiteiten in de Ringstraat ter verbetering van het openbaar gebied. Meerderheid van stemmen heeft aangegeven hier positief tegenover te staan, met dien verstande dat wel ten koste gaat van de bestaande kastanjebomen. De enquête is voldoende representatief geweest, er is voldoende respons geweest. Dit alles dient als startschot om komend jaar, in 2022, te starten met de voorbereiding van de werkzaamheden. 

Voorbereidende werkzaamheden

De verwachting is om in 2023 werkzaamheden uit te voeren in de verschillende straten. Dit vergt echter wel de nodige voorbereidingen en onderzoeken. Komend jaar, 2022, wordt gebruikt voor deze onderzoeken, alsmede het opstellen van het ontwerp. Het kan daarom voorkomen dat u, als bewoner, buiten iets ziet gebeuren. Zo zal er bijvoorbeeld op 21 februari 2022 milieukundig onderzoek uitgevoerd gaan worden. 

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan vragen we u om onderstaand contactformulier in te vullen. Uw vraag of opmerking komt dan bij één van de betrokken collega’s binnen.  

Contactformulier