Op deze pagina houden we u, als bewoner van de Ringstraat en omgeving te Sommelsdijk, graag op de hoogte over dit project! 

Aanleiding

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt met een meerjarenplanning voor het uitvoeren van groot onderhoud. Aan de hand van diverse rioolonderzoeken, zoals inspectie, hoogtemetingen en de leeftijd van het riool is bepaald welke riolering gerepareerd of vervangen wordt. Op basis van rioolinspecties en weginspecties is bepaald dat zowel de riolering als de wegverhardingen aan de Ringstraat en omgeving te Sommelsdijk onderhoud behoeft. Met omgeving worden een aantal omliggende straten bedoeld, namelijk de Hofstraat, het Hofplein, de Violierstraat en de Polderstraat. 

Terugblik

Omstreeks 2015 is al eerder een poging gedaan de Ringstraat en omgeving aan te pakken. Het één en ander heeft toen tot behoorlijk commotie geleid in verband met de huidige kastanjebomen in de Ringstraat. De kastanjebomen in de Ringstraat waren weliswaar ziek, maar de inwoners hebben toen aangegeven de bestaande bomen te willen behouden. Toen is geconcludeerd dat door werkzaamheden in het openbaar gebied de bomen met grote waarschijnlijkheid onherstelbaar beschadigd zouden worden. Derhalve is door de toenmalig wethouder besloten het onderhoud aan de Ringstraat en omgeving uit te stellen.

De eerste helft van 2021 is een enquête uitgezet onder de inwoners van Ringstraat. In de enquête is verzocht aan te geven of de inwoners instemmen met de ontwikkeling van activiteiten in de Ringstraat ter verbetering van het openbaar gebied. Meerderheid van stemmen heeft aangegeven hier positief tegenover te staan, met dien verstande dat wel ten koste gaat van de bestaande kastanjebomen. De enquête is voldoende representatief geweest, er is voldoende respons geweest. Dit alles dient als startschot om komend jaar, in 2022, te starten met de voorbereiding van de werkzaamheden. 

Voorbereidende werkzaamheden

De verwachting is om in 2023 werkzaamheden uit te voeren in de verschillende straten. Dit vergt echter wel de nodige voorbereidingen en onderzoeken. Komend jaar, 2022, wordt gebruikt voor deze onderzoeken, alsmede het opstellen van het ontwerp. Het kan daarom voorkomen dat u, als bewoner, buiten iets ziet gebeuren. Zo is er op 21 februari 2022 milieukundig onderzoek uitgevoerd. 

Inwonersavond 30 juni 2022 en reactieformulier

Op 30 juni 2022 heeft een inwonersavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn er diverse ontwerpen gepresenteerd. Zo zijn er voor de Ringstraat 3 ontwerpen opgesteld, voor de Violierstraat 2 ontwerpen en voor het Hofplein ook 2 ontwerpen. Ook voor de bomen zijn er twee varianten ontwikkeld. Onderstaand is de presentatie te downloaden die op de avond toegelicht is. Ook was Hans van Doornen, van 4Risk, aanwezig om meer informatie te geven over risicoanalyses. 

Laat uw reactie achter!

We vinden het belangrijk om gezamenlijk de keuze voor een bepaald ontwerp te maken. Wanneer u verhinderd was op de bewonersavond van 30 juni, heeft u een brief van de gemeente ontvangen om alsnog via de website uw keuze kenbaar te maken. Dit is mogelijk tot en met 15 augustus. Hierna verzamelen we de reacties en gaan we verder met het voorlopig ontwerp. Ga hiervoor naar het reactieformulier onder aan de downloads.

Uitleg over de ontwerpen 

Ringstraat

Keuze 1: eenrichtingsverkeer en bomen aan de even kant
Keuze 2: tweerichtingsverkeer en bomen aan de oneven kant (Ongeveer dezelfde situatie als de huidige)  
Keuze 3: eenrichtingsverkeer en bomen aan de oneven kant

Hofplein

Keuze 1: gedeelte eenrichtingsverkeer en verder hetzelfde als de huidige situatie
Keuze 2: gedeelte eenrichtingsverkeer en meer parkeerplaatsen, groen verandert maar blijft qua grootte gelijk aan wat het is. Speelplaats nog niet duidelijk

Violierstraat 

Keuze 1: Indeling blijft grotendeels gelijk aan de huidige, wel worden er bomen geplaatst ter vergroening van de straat 
Keuze 2: Indeling verandert flink door het toepassen van haaks parkeren. Trottoirs worden iets smaller. Dit levert extra parkeerruimte op en een veel groenere uitstraling van de straat

Uitleg bomen Ringstraat

Variant 1: twee soorten, de resistente Iep en de druipvrije Linde 
Variant 2: mix van een aantal soorten, zoals de Amberboom, Valse Christusdoorn en de Haagbeuk

Te downloaden:

Reactieformulier

Nieuwsberichten

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan vragen we u om onderstaand contactformulier in te vullen. Uw vraag of opmerking komt dan bij één van de betrokken collega’s binnen.  

Contactformulier