De regiotaxi Goeree-Overflakkee is een vervoersvoorziening voor mensen die volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van de gemeente een indicatie hebben gekregen voor vervoer. De regiotaxi rijdt op Goeree-Overflakkee en biedt van deur-tot-deur vervoer. Het vervoer wordt verzorgd met taxi’s of taxibusjes.

Omschrijving

Regiotaxi

Met de regiotaxi mag maximaal 30 km gereisd worden. Algemene regel is: het start- of het eindpunt moet op Goeree-Overflakkee zijn.

U kunt zeven dagen per week tussen 7.00 uur en 23.00 uur gebruikmaken van de regiotaxi. U kunt de regiotaxi bijvoorbeeld gebruiken voor bezoek aan familie of kennissen, boodschappen doen, ziekenbezoek of een avondje uit. Het kan voorkomen dat u in een woon-zorgcomplex woont of een verpleeghuis waarvan de voordeur te ver is gelegen naar uw kamer. De regiotaxi biedt u in dat geval de mogelijkheid van kamer naar kamer vervoer.

Sommige gebruikers kunnen niet met anderen in een auto of busje reizen. Dan biedt de regiotaxi individueel reizen aan. Het is wel van belang dat het Team Zorg van de gemeente (Wmo) hiervan op de hoogte is. De scootmobiel mag alleen in de regiotaxi worden meegenomen als hiervoor een indicatie wordt verleend. Dit geldt alleen voor ritten verder dan 10 km. U kunt dit melden bij het Sociaalcontactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor taxivervoer?

 • u bent in het bezit van een eigen auto
 • u kunt met het openbaar vervoer reizen
 • u moet regelmatig naar het ziekenhuis en heeft via de zorgverzekering recht op ‘zittend vervoer’

Reisgebied en kosten

Per rit mag iedereen met een vervoerspas maximaal 30 kilometer tegen het Wmo-tarief met de regiotaxi reizen. Het vertrek- of eindpunt van de rit moet wel op Goeree-Overflakkee liggen. Het is niet toegestaan twee ritten achter elkaar te boeken die samen de 30 kilometer overschrijden. Als de reisafstand meer bedraagt dan 30 kilometer, dan kan gebruik worden gemaakt van het bovenregionale vervoerssysteem VALYS (telefoonnummer 0900 - 96 30 of www.valys.nl).

Met de regiotaxi wordt de reis in kilometers berekend en afgerekend. Wmo-pashouders betalen een bijdrage die bestaat uit een instaptarief en een tarief per gereden kilometer. Kinderen tot vier jaar reizen gratis mee. De eigen bijdrage voor de rit kan in de taxi betaald worden, liefst met gepast geld. De taxichauffeur heeft alleen wat kleingeld als wisselgeld. Bij het reserveren van een rit kunt u bij de Regiecentrale informeren wat de rit zal gaan kosten.

Het is ook mogelijk om op rekening te rijden. Bij het rijden op rekening wordt maandelijks een bedrag van € 2,50 in rekening gebracht voor administratiekosten. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de Regiocentrale.

Wmo-gebruikers mogen per jaar maximaal 1.500 kilometer tegen het Wmo- tarief reizen. Bij de toekenning van het maximaal aantal kilometers wordt rekening gehouden met andere vervoersmogelijkheden, zoals een scootmobiel of het openbaar vervoer. Per rit mag er maximaal één persoon met u meereizen. De meereizende persoon betaalt hetzelfde tarief als de pashouder. Als (medische) begeleiding tijdens de rit noodzakelijk is, moet er altijd een begeleider meereizen. Deze begeleider reist gratis mee. U heeft hier wel een Wmo-indicatie voor nodig, die bij de gemeente kan worden aangevraagd.

Automaatje

Op het eiland is er een vervoersservice voor en door eigen inwoners: ANWB AutoMaatje Goeree-Overflakkee. Dit is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren.

www.zijngo.nl/automaatje-go

Valys

Als er meer dan 30 km gereisd moet worden dan verzorgt Valys het taxivervoer. U kunt een aanvraag doen bij Valys via de website van Valys: www.valys.nl/aanvraagformulier, of via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is via de gemeente. Op de aanvraag kunt u aangeven of u een gehandicaptenparkeerkaart, regiotaxi, scootmobiel of rolstoel via de gemeente heeft. Als u die niet heeft dan kunt een u verklaring bij de gemeente opvragen met het Meldingsformulier Wmo (zie kopje Formulier hieronder).

Kijk voor meer info op www.valys.nl, of neem contact op via telefoonnummer: 0900 - 96 30

Voorwaarden

Veiligheid

U moet de aanwijzingen van de chauffeur opvolgen.

 • Het is verplicht om de veiligheidsgordels te gebruiken. Personen die weigeren de gordel te dragen worden niet vervoerd.
 • De klant mag bij het inrijden in de taxi in de rolstoel blijven zitten. Bij het inrijden van de scootmobiel mag u nooit blijven zitten. Dit in verband met de veiligheid. Als scootmobielreiziger dient u plaats te nemen op een reguliere zitplaats.
 • Kleine kinderen mogen worden meegenomen in een daartoe geschikt kinderstoeltje of –zitje, dat met de gordels op de achterbank kan worden vastgezet. De chauffeur kan hierbij helpen, maar u dient zelf voor het stoeltje of zitje te zorgen.
 • Een blindengeleide- of andersoortige hulphond reist gratis mee. Ook huisdieren in een tas of in een kooi, die op schoot van de reiziger vervoerd kunnen worden, worden gratis meegenomen. Andere (huis)dieren zijn niet toegestaan.
 • Naast eventuele hulpmiddelen mag maximaal één groot voorwerp als bagage worden meegenomen, zoals een tas, koffer of ander groot voorwerp. Deze bagage mag door zijn aard niet lastig, hinderlijk, gevaarlijk of verboden zijn, of aanleiding geven tot beschadiging of verontreiniging. Dit is ter beoordeling van de chauffeur.
 • Alle voertuigen zijn rook-, alcohol- en muziekvrij.
 • Alle rolstoelen die vervoerd worden met de rolstoeltaxi in het regiovervoer zijn verplicht om te voldoen aan de crashtest. Of uw rolstoel daaraan voldoet, kunt u zien zien aan de stickers met haaksymbolen op het frame. Deze bevinden zich aan de voorzijde achter de voetsteunen en aan de achterzijde van de rolstoel.

Aansprakelijkheid

De vervoerder is niet aansprakelijk voor vermissing van goederen of gelden en ontstane schade aan bezittingen gedurende ritten van de Regiotaxi.

Klacht regiotaxi

Als u een klacht heeft over het vervoer met de regiotaxi kunt u die indienen met dit formulier:

Klacht ten aanzien van regiotaxi indienen

Aanpak

Regiotaxi aanvragen

 • U kunt online het formulier Melding Wmo (zie kopje Formulieren hieronder) invullen;
 • Wilt u liever een papieren formulier, dan kunt u contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1;
 • Een Wmo consulent neemt contact met u op om uw situatie te bespreken;
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt;
 • Als vervoer met de regiotaxi via de Wmo het beste is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Als u daarvoor in aanmerking komt, krijgt u een vervoerspas toegezonden. Deze vervoerspas heeft u nodig om te kunnen reizen met de Regiotaxi.

Bestellen van de Regiotaxi

Voor het reserveren van de rit moet minimaal twee uur voor de gewenste vertrektijd (maar liever eerder) contact worden opgenomen me de Taxicentrale via telefoonnummer 088 - 235 80 60

Bij het bestellen van een regiotaxi moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

 • naam
 • pasnummer (vervoerspas)
 • vertrektijd
 • plaats van vertrek
 • bestemming
 • aantal meereizende personen
 • eventueel hulpmiddel (bijvoorbeeld een rolstoel)
 • of gebruik gemaakt wil worden van de terugbelservice
 • of het wel of geen prioriteitsrit is
 • informatie over de eventuele terugreis

U kunt uw rit ook online regelen door op onderstaande blauwe balk te klikken:

Regiotaxi online bestellen

Termijn

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Soms is aanvullende informatie of een offerte nodig waardoor het langer kan duren. Wanneer dit aan de orde is, wordt u geïnformeerd.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit op een aanvraag kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. U kunt ook, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons opnemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval uw naam, uw adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het daarmee niet eens bent bevatten. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

Contact opnemen

Als u nog meer informatie wilt over taxivervoer, kunt u contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.