Gemeente Goeree-Overflakkee heeft gehoor gegeven aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor noodopvang voor asielzoekers. Er is vanaf eind juni 2023 een ligplaats beschikbaar gesteld voor een riviercruiseschip waar 120 asielzoekers op komen.

(nieuwsbericht van COA)

Opvang asielzoeker buitenhaven Stellendam overgedragen aan het COA

Op 1 januari 2024, bij de start van de nieuwe opvangperiode van asielzoekers (hierna: bewoners) op de MS Esmeralda, is het locatiemanagement door de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond overgedragen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna: COA). Het COA draagt zorg voor een soepele overgang, met als doel om het goede en rustige verloop van de opvang voort te zetten. Het COA voert een aantal wijzigingen door in het beheer van de locatie en het locatiemanagement. De wijzigingen hebben betrekking op de integratie en de beveiliging.

Inzet op integratie

In de opvangperiode tot 1 januari 2024 zijn stappen gezet om de integratie van de bewoners in de omgeving goed te laten verlopen. In een fijne samenwerking met lokale vrijwilligers werd de dagbesteding vormgegeven. Die activiteiten worden wat betreft het COA voor de komende periode verder uitgebreid. Zo zou het COA graag vrijwilligers nog meer willen betrekken bij de opvang, onder meer bij het geven van taallessen. Daarnaast mogen bewoners van de MS Esmeralda werken, vanaf het moment dat zij zes maanden in Nederland verblijven. Het opvangteam COA gaat voor verschillende bewoners op zoek naar passend werk. Een aantal van hen is al aan het werk. Dat is erg fijn voor de bewoners, maar ook voor bedrijven op Goeree-Overflakkee die nieuwe medewerkers goed kunnen gebruiken. Op korte termijn worden er ook taallessen gestart door een NT2 docent van het COA. In een bewonersbijeenkomst afgelopen dinsdag bleek dat het animo hiervoor groot is.

Ordelijk en veilig

Het doel is en blijft om de opvang in de buitenhaven van Stellendam ordelijk en veilig te laten verlopen, voor de bewoners van het schip en de inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee. De afspraken zoals die met de gemeente zijn gemaakt over onder meer veiligheid, overlegvormen, begeleiding, vrijwilligers, onderwijs en gezondheidszorg blijven gewaarborgd.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het COA. Onderstaand treft u de relevante en meest recente contactgegevens aan.

Naam locatie: MS Esmeralda / Noodopvang (tijdelijk tot en met 31 december 2024)
Straat en huisnummer: Meester Snijderweg 80
Postcode en plaats: 3251 LP Stellendam
Telefoonnummer: 06 31239822
E-mailadres: fmmzstellendam@coa.nl
Naam (locatie)manager: Ruud jan Verhoeff


Vragen en antwoorden 

Mogelijk zijn er vragen over de crisisnoodopvang. Daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente op 14 0187. Of stuur een e-mail naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl.

Besluitvorming

Waarom heeft het college van gemeente Goeree-Overflakkee eigenlijk ja gezegd op het verzoek

Gemeente Goeree-Overflakkee neemt haar verantwoordelijkheid in een grote landelijke crisis. Er is een groot tekort aan opvanglocaties.  Toen het verzoek van het COA kwam, is er net als de afgelopen keren, gekeken naar de mogelijkheden. De optie voor een schip in Stellendam is goed mogelijk en snel te realiseren. Daarbij is er ook de (positieve) ervaring van de vorige keer.  

Daarnaast komt op termijn er de spreidingswet voor asielzoekers. Daarin staat dat de opvang van asielzoekers voor gemeenten een wettelijke taak wordt. Alle gemeenten zijn verplicht om voor een langere periode een aantal asielzoekers op te vangen. Voor onze situatie zou het gaan om enkele honderden mensen. 

Is de gemeenteraad betrokken?

In een eerdere fase is de gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd over het voornemen. Daarna is de voorbereiding begonnen en is het gesprek aangegaan met verschillende direct betrokkenen in de haven. Ook is de gemeenteraad op vrijdag 16 juni geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.. 

Zijn omwonenden (bedrijven en individuen) vooraf betrokken bij dit besluit?

Ja en nee. Het besluit wordt vanwege de nood genomen door het college. Wel is vooraf een gesprek geweest met een aantal betrokkenen uit de buurt. Zij hebben aandachtspunten meegegeven. Daarnaast is naar alle inwoners en ondernemers van Havenhoofd en Stellendam een brief gestuurd. 

Zijn er andere gemeentes die ook extra opvanglocaties hebben?

Ja, in onze regio is er een aantal gemeenten waar opvang is. Het is wel een lastige zoektocht, omdat de opvang van Oekraïense vluchtelingen ook speelt. En daarnaast is er ook de woningnood.

Wanneer heeft gemeente Goeree-Overflakkee genoeg verantwoordelijkheid genomen in deze crisis? Dit is de vierde keer dat een opvanglocatie komt op Goeree-Overflakkee.

Zo lang als nodig. Met de spreidingswet Asiel wordt het ook onze taak als gemeente om opvang voor asielzoekers te verzorgen. We nemen verantwoordelijkheid, maar we zijn als gemeente ook verplicht om het te doen. 

Welke rol heeft Rijkswaterstaat bij de besluitvorming met betrekking tot crisisnoodopvang in de Buitenhaven van Stellendam?

Rijkswaterstaat is de eigenaar en de beheerder van de Buitenhaven in Stellendam en heeft toestemming gegeven voor het beschikbaar stellen van een ligplaats. Rijkswaterstaat heeft aandachtspunten meegegeven bij de keuze van de locatie, zoals bijvoorbeeld dat er behoefte was aan een oplossing voor wachtend vaarverkeer.

Welke rol heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bij de crisisnoodopvang?

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Het begeleidt asielzoekers naar een toekomst in Nederland of een ander land. Daarbij werkt het nauw samen met andere organisaties, waaronder de veiligheidsregio.

Hoeveel geld gaat het ons als gemeente kosten?

De opvang van vluchtelingen in een noodopvang kost geld. Het COA betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen. 

Welke (aanvullende) eisen heeft de gemeente gesteld aan de opvanglocatie?

Aan de locatie zelf hebben we geen aanvullende eisen gesteld. We weten dat het gaat om 120 asielzoekers. Ook vinden we het een voorwaarde dat de beveiliging, op het schip en op de wal, goed geregeld is. Omdat het nu om een langere periode van opvang gaat, is ook gevraagd om goed te kijken naar zaken als de stroomvoorziening en wateraansluiting. 

Heeft u ook nog tips of zaken waar we aan moeten denken, mail ze vooral naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl.

Deze opvang is zo geregeld, maar woningen voor eigen inwoners – waaronder starterswoningen – realiseren duurt lang. Dat is toch niet eerlijk?

Omdat de locatie een schip betreft, heeft deze tijdelijke oplossing qua woningen geen effect op de kernen van het eiland. Maar daarmee is het probleem voor een woningzoekende nu niet opgelost. We kunnen ons voorstellen dat het in deze tijd soms oneerlijk lijkt en voelt. Voor de gemeente en de partners met wie zij samenwerkt, heeft de woningcrisis prioriteit, al zijn de mogelijkheden beperkt. U kunt ervan op aan dat we ons ook inzetten voor andere mensen die met spoed een woning nodig hebben.
 

Communicatie

Hoe worden inwoners en ondernemers tijdens de periode van crisisnoodopvang geïnformeerd of op de hoogte gehouden?

Alle informatie wordt tijdens deze periode gepubliceerd op een centrale digitale plaats: www.goeree-overflakkee.nl/opvangasielzoekers.

Ook zullen we contact leggen met de lokale media zodat zij op een aantal momenten verslag kunnen doen van de stand van zaken.

Het is de bedoeling om tijdens de hele opvangperiode regelmatig overleg te hebben met een afvaardiging van gemeente, politie, brandweer, GHOR, Havenautoriteiten, ondernemers uit de haven en bewoners. Daar wordt besproken hoe het gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Het schip blijft best lang liggen. Hoe wordt er geluisterd naar wat de omgeving aangeeft?

Het is de bedoeling om tijdens de hele opvangperiode regelmatig overleg te hebben met een afvaardiging van gemeente, politie, brandweer, GHOR, Havenautoriteiten, ondernemers uit de haven en bewoners. Daar wordt besproken hoe het gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Locatie

Het asielschip komt voor de ingang van de sluis te liggen. In het zomerseizoen wachten bij deze aanlegsteiger veel plezierjachten. Hoe gaat dat nu? 

In het water is een oplossing in de vorm van een ponton gerealiseerd voor de wachtende boten.

Waarom opvang op een schip?

Het gaat om opvang op een riviercruiseschip, waar dus alle faciliteiten aanwezig zijn om mensen te laten slapen en eten. Zo’n schip wordt gehuurd, waarbij er aan de gemeente gevraagd wordt om een geschikte kade. De zoektocht naar een goede aanlegplaats is makkelijker dan de zoektocht naar een op korte termijn geschikt (te maken) pand.

Om welk schip gaat het?

Het gaat om de ms Esmeralda. Het riviercruiseschip heeft de afgelopen tijd in Hellevoetsluis gelegen. 

Waarom is er gekozen voor een locatie zover van de dorpskernen vandaan?

Bij de keuze voor een locatie is het streven om de impact op de nabije omgeving en dichtstbijzijnde dorpskernen zo klein als mogelijk te houden. Dat is zoeken naar een balans, omdat de asielzoekers daarmee inderdaad minder gebruik kunnen maken van voorzieningen in onze gemeente. 

Ligt het schip niet te dicht bij de vaarroute van de viskotters?

Daar is geen sprake van.

Asielzoekers

Welke asielzoekers komen naar Goeree-Overflakkee?

Dat weten we niet. We hebben gevraagd om mensen uit niet veilige landen. Het gaat om meerderjarige asielzoekers. Dat kunnen mensen zijn uit bijvoorbeeld Afghanistan, Syrië, Eritrea, Jemen of Turkije. Er worden op het schip geen kinderen opgevangen. Het COA vindt een schip een te groot veiligheidsrisico voor kinderen.

In principe werkt het zo dat alle asielzoekers binnenkomen bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Daar worden ze geregistreerd. Daar worden vervolgens groepen samengesteld die naar een locatie elders worden gebracht. Er wordt hierbij wel gekeken naar de samenstelling van een groep (zijn er twee bevolkingsgroepen die normaal gesproken niet goed met elkaar overweg kunnen, dan komen die niet in dezelfde groep terecht bijvoorbeeld).  

Wanneer komen de eerste asielzoekers?

Het schip komt in juni aan. Eerst moeten de faciliteiten gereedgemaakt worden, dan komt het schip en wordt alles gereedgemaakt voor de nieuwe tijdelijke bewoners. Rond 1 juli komen de asielzoekers.

Krijgen de asielzoekers op het schip hierna een huis op Goeree-Overflakkee?

Nee. Na afloop gaan deze mensen naar een nieuwe locatie. Het gaat om asielzoekers. Deze mensen zitten nog in de asielprocedure. Als ze een verblijfsvergunning krijgen, worden ze statushouders. Elke gemeente in Nederland krijgt statushouders toegewezen om te huisvesten. Het wil niet zeggen dat de asielzoekers in onze gemeente ook aan onze gemeente worden toegewezen als ze statushouder worden. 

Hoe lang blijven de asielzoekers hier in Stellendam?

Dat is lastig te zeggen. Zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. We hebben nu de afspraak voor 31 december 2023, met een optie tot verlenging.

Als de spreidingswet Asiel ingaat, zijn we als gemeente verplicht om langdurig onderdak aan asielzoekers te bieden. Daarvoor zijn we momenteel al op zoek naar locaties. Opvang op een schip heeft dan niet onze voorkeur. Maar het is geen makkelijke opgave. 

Hoeveel mensen komen er?

Ongeveer 120.

Waar gaan de asielzoekers daarna naar toe?

Dat is nog niet duidelijk. 

Waar kunnen de asielzoekers roken?

Hier wordt een speciale ruimte voor ingericht, op het bovendek van het schip en in een gelegenheid (open container) aan de wal.

Veiligheid

Mogen de asielzoekers van het schip af?

Ja, zij hebben de vrijheid om van het schip af te gaan. Zij zijn echter wel verplicht om tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s morgens aanwezig te zijn op het schip. 

Hoe is de beveiliging op en rond het schip geregeld?

Er is een beveiligingsbedrijf ingeschakeld. Er zijn te allen tijde 4 personen bewaking aanwezig. 2 personen op het schip. 2 personen op de kade. Daarnaast wordt er een camera geplaatst op de kade. Deze camera wordt live uitgekeken door de beveiliging. Verder neemt de politie de locatie extra mee in hun dag-, avond- en nachtdiensten. Ook de boa’s nemen de locatie mee tijdens hun rondes.

Wat als de asielzoekers rond gaan zwerven, mensen lastig gaan vallen of gaan stelen?

We weten dat sommige mensen zich zorgen kunnen maken over de mogelijkheid dat er sprake gaat zijn van overlast of zelfs crimineel gedrag. Daar gaan wij niet van uit. Hierbij hebben we ervaring met 2 periodes van noodopvang in Middelharnis die zonder incidenten zijn verlopen. Dat geeft natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Daarom blijft het belangrijk om onze gasten goed te informeren over de regels die hier voor iedereen gelden. De veiligheidsregio besteedt hier veel aandacht aan. Er wordt ook goed opgelet en het wordt niet geaccepteerd als deze regels worden overtreden. Daarnaast is er veel aandacht voor de begeleiding van de asielzoekers. 

Neem contact op als u overlast ondervindt. Doe dit met de gemeente, ter plaatse met de beveiligers of met de politie.

De buitenhaven staat direct in verbinding met de zee: wat als er een storm uitbreekt? Is dat wel veilig?

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de nautische veiligheid van de ligplaats aan de steiger. De ligplaats is veilig. Mocht de situatie, bijvoorbeeld door een grote storm, niet meer veilig zijn dan worden de asielzoekers geëvacueerd naar een andere locatie (in de buitenhaven, op de vaste wal). Hierover zijn afspraken gemaakt.  

Hoe wordt er geregistreerd dat de asielzoekers weer terug aan boord zijn?

Zij melden zich bij aankomst bij het schip bij de beveiligers, die hun aanwezigheid vervolgens registreren.

Hoe wordt voorkomen dat de asielzoekers het terrein van de visafslag of andere bedrijven betreden, met alle gevaren van dien (denk aan rondrijdende vorkheftrucks)?

Aan boord zijn er duidelijke huisregels, zo wordt van de asielzoekers verwacht dat ze van 22.00 tot 8.00 uur op de opvanglocatie blijven. Er zijn op de opvanglocatie woonbegeleiders, die de asielzoekers ook begeleiden als ze op pad gaan. Daarnaast worden aan alle bewoners de loop- en fietsroutes aangegeven. Heel nadrukkelijk wordt aangegeven dat zij zich niet op het terrein van de Buitenhaven begeven. De beveiligers controleren hier actief op.

Activiteiten en initiatieven

Wat hebben de asielzoekers eigenlijk te doen op het schip?

Het COA organiseert dagbesteding voor de asielzoekers. Natuurlijk staat het COA open voor mensen en partijen die hierbij willen helpen. 

Wat als ik, of mijn vereniging, organisatie of kerk, wil helpen om activiteiten te organiseren?

We stellen het erg op prijs als u wilt helpen. Stuur uw vraag en/of aanbod met een e-mailbericht naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl

Krijgen ze maaltijden op het schip en/of kunnen ze die zelf bereiden?

Er is catering op het schip. De mensen mogen niet zelf koken. 

Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

Nee. De opvang heeft helaas geen gelegenheid om kleding en goederen te sorteren en te distribueren van, naar of op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties.

Zoekt u meer informatie over het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers?

Op www.coa.nl vindt u meer informatie. 

Zoekt u meer algemene informatie over het asielbeleid in Nederland?

Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid staan veel vragen en antwoorden over het asielbeleid. 
 

Nieuwsberichten

  • Opvang asielzoekers in de buitenhaven van Stellendam met een jaar verlengd

    In juni 2023 meerde riviercruiseschip de MS Esmeralda aan in de buitenhaven van Stellendam, voor de noodopvang van 120 asielzoekers. Met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werd afgesproken dat deze opvangperiode in principe tot 1 januari 2024 zou duren, met een optie voor verlenging. Onlangs vroeg het COA de gemeente om de opvangperiode met een jaar te verlengen tot 1 januari 2025. Het college stemde hier op 19 december mee in.

  • Opnieuw noodopvang asielzoekers in Stellendam

    Gemeente Goeree-Overflakkee stelt opnieuw een ligplaats beschikbaar voor noodopvang van asielzoekers. In de buitenhaven van Stellendam komt, op dezelfde locatie als de vorige keer, een riviercruiseschip voor ongeveer 120 mensen. De gemeente gaat er vanuit dat de noodopvang op deze locatie minimaal een jaar nodig gaat zijn.