Als gemeente Goeree-Overflakkee vangen we zo’n 300 vluchtelingen uit Oekraïne op. Op deze webpagina vindt u belangrijke informatie hierover.

Op Goeree-Overflakkee verblijven zo’n 300 Oekraïense vluchtelingen. Zij krijgen voorrang voor een woning in de nog te realiseren buurt bij Middelharnis. Dat wordt eind dit jaar of begin volgend jaar. Tot die tijd vangt de gemeente vluchtelingen elders op. Dat gebeurt door de gemeente in Residence Kabelaarsbank in Ouddorp, in een voormalig kantoorpand aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis en in Molenzicht en Elkersweide in Dirksland. De huur van de locatie Elkersweide in Dirksland loopt op 1 oktober 2023 af. Daarom bereidt de gemeente opvang voor in het voormalig gemeentehuis in Dirksland. De bedoeling is dat het complex op 1 oktober klaar is voor bewoning.

Er zijn verschillende websites waar u informatie vindt over de hulp aan Oekraïense vluchtelingen;

 • De website www.refugeehelp.com(externe link) is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.
 • Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u veel informatie over de opvang van vluchtelingen en hoe het landelijk is geregeld. Hier staan ook veel antwoorden te vinden over werk, inkomen, leefgeld etc.
 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Dat geeft recht op opvang, zorg, onderwijs én de mogelijkheid om te werken. De IND geeft aan vluchtelingen uit Oekraïne een bewijs dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Op de website van de IND(externe link) staat hoe u dit bewijs kunt krijgen.
 • Als gemeente werken we voor de kleine particuliere opvang samen met Takecarebnb. Op de website van Takecarebnb kunt u uw woonruimte aanbieden door een aanmeldformulier in te vullen. Takecarebnb neemt dan contact met u op voor een screening. Als uw woonruimte geschikt en nodig is, zullen zij u matchen met de vluchtelingen. Takecarebnb heeft nu veel aanbod. Het kan even duren voordat u gescreend wordt. De Rijksoverheid heeft speciaal voor de particulieren die opvang (willen) bieden een handreiking(externe link) opgesteld.
 • Hoe is de medische zorg voor Oekraïense vluchtelingen geregeld? Er is vanaf 1 juli 2022 geen zorgverzekering meer nodig voor mensen die werken. Maar hoe zit het precies? Kijk op de website van de zorgverzekeringslijn(externe link).
 • Wilt u vrijwilliger worden voor de noodopvang voor Oekraïne? Meld u aan bij www.govoorelkaar.nl/vluchtelingenhulp-oekraine(externe link). Als we spullen nodig hebben, regelen we dit via de verschillende kringloopwinkels. Breng geen spullen rechtstreeks op de locaties!

Ben je op de vlucht? Are you on the run? Вам довелося тікати?

We vinden het belangrijk om gastgezinnen en gevluchte mensen uit Oekraïne in beeld te hebben en zo nodig te informeren. We vragen alle vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit, die in de gemeente onderdak hebben gevonden, zich in te schrijven bij de gemeente. Dan krijgen ze een burgerservicenummer, wat nodig is bij het regelen van belangrijke zaken. Meer informatie daarover leest u in het nieuwsbericht.

Aanmelden

Voor het aanbieden van tijdelijke opvangplaatsen vanaf ongeveer 10 personen,  kunt u gebruikmaken van het digitale aanmeldformulier (zie knop hieronder). Wij delen dit met de juiste instanties. Biedt u al opvang aan Oekraïners? Meld dat ook hier alstublieft, zodat we als gemeente in beeld hebben waar er opvang is gerealiseerd en welke hulp nodig is.

Aanmeldformulier

Vragen en antwoorden

We zien dat er veel vragen bij ons binnenkomen over de situatie in Oekraïne. Daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. 

Opvang in voormalig gemeentehuis Dirksland

Wat gaat er precies gebeuren met het pand?

We verbouwen in de komende periode het pand tot een noodopvang met 35 kamers. Hier vangen we vanaf 1 oktober de ongeveer 50 Oekraïense vluchtelingen op die momenteel in Elkersweide in Dirksland verblijven. 

Als de buurt met flexwoningen aan de rand van Middelharnis klaar is, verhuizen de Oekraïners hierheen. Daarna willen we het complex gebruiken als doorstroomlocatie voor maximaal 40 statushouders.

We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om ook reguliere woningzoekenden via Oost West Wonen tijdelijk te plaatsen in deze locatie. Als dat het geval is, dan tellen zij mee in het maximale aantal van 40.

Waarom juist dit pand?

Het voormalige gemeentehuis van Dirksland is eigendom van ons als gemeente. Het is relatief makkelijk in te zetten als noodopvang en op basis van een tijdelijke vergunning te gebruiken voor noodopvang.

Daarbij komt dat het gaat om een groep Oekraïners die al in Dirksland is én meer dan gemiddeld zorg nodig heeft. (Tijdelijke) huisvesting in de buurt is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk.

Hoe gaat de combinatie Oekraïners/statushouders eruit zien?

Na de inloopavond in mei is besloten niet op hetzelfde moment zowel Oekraïners als statushouders in het pand te huisvesten. Pas als de Oekraïners zijn vertrokken, kunnen de statushouders er terecht.

De Oekraïense bewoners van Elkersweide komen in dit pand. Hoe ziet die groep eruit?

Het is een groep van ouderen, vrouwen met kinderen en in enkele gevallen ook echtparen. Er is meer dan gemiddeld sprake van een zorgvraag, bijvoorbeeld vanwege ernstige ziekte.

Is er al iets te zeggen over welke statushouders er komen?

De gemeente heeft een taakstelling om jaarlijks een bepaalde aantal statushouders/vergunninghouders te plaatsen in onze gemeente. Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure al hebben doorlopen, vaak al enkele jaren in ons land zijn én een verblijfsvergunning hebben.

We hebben als gemeente als taak om huisvesting te regelen én de inburgering te verzorgen. De huisvesting verzorgt woningcorporatie Oost West Wonen.

Hoe zit dat precies met de taakstelling huisvesting statushouders? En waarom lopen we achter en dreigt de provincie in te grijpen?

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders/vergunninghouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. De verdeling over gemeenten hangt af  van hoeveel mensen er in een gemeente wonen.

Als gemeente lukt het ons ondanks extra inspanningen al langere tijd niet om onze taakstelling’ te voldoen. Dat komt omdat er weinig huurwoningen beschikbaar komen. En daarnaast gaat het om veel alleenstaande statushouders en de beschikbare woningen zijn vooral voor gezinnen. We blijven als gemeente, samen met de woningcorporatie, ons inzetten om dit probleem op te lossen. In de tussentijd kiezen we voor alternatieve vormen van huisvesting, zoals hier. 

Het huisvesten van statushouders is een wettelijke verplichting en de provincie controleert. Omdat het al verschillende jaren niet is gelukt, krijgt de provincie uiteindelijk de mogelijkheid om zelf in te grijpen en locaties aan te wijzen voor de huisvesting van statushouders. Dan hebben we als gemeente daar zelf geen zeggenschap over. 

Hoe is zorg/onderwijs/hulp voor statushouders geregeld?

De aan ons toegewezen statushouders zijn onze nieuwe inwoners. Ze blijven hier wonen en doen mee in onze samenleving. Ze maken ook gebruik van onze reguliere voorzieningen.

De locatie in Dirksland is een doorstroomlocatie. Dat betekent dat mensen hier verblijven totdat er een huurwoning voor hen is in één van de dorpen op Goeree-Overflakkee.

We gebruiken de komende tijd om in beeld te krijgen hoe we bijvoorbeeld onderwijs voor eventuele kinderen het beste kunnen organiseren.  Daar hopen we in de periode tot 1 oktober meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Een statushouder is verplicht om in te burgeren. Dat betekent dat hij of zij de Nederlandse taal leert, kennismaakt met leven en werken in Nederland én uiteindelijk ook aan het werk gaat. Alle informatie over inburgeren vindt u op onze webpagina over inburgeren:  https://goeree-overflakkee.nl/inburgeren-1

Wat doen jullie als er overlast is?

Het uitgangspunt is om overlast te voorkomen. Dat doen we als er bewoners zijn door huisregels en door de bewoners aan te spreken op hun verantwoordelijkheden als goede buur. Ook vanuit de gemeente monitoren we dit. Daarnaast is er sprake van 24/7 toezicht. Dat geldt voor de gehele opvangperiode van (maximaal) 5 jaar. We stellen een beheerder aan die gedurende de hele periode het toezicht en beheer op deze locatie verzorgt. 
Mocht er toch sprake zijn van overlast, dan treedt de beheerder op en spreekt de betreffende tijdelijke bewoners hierop aan.

Bij direct-omwonenden is het 06-nummer van de projectleider noodopvang bekend. Voor de bouw is er een bouwmanager en ook hij is voor de buurt bereikbaar.  

Hoe is toezicht geregeld?

Er is sprake van 24/7 toezicht. Dat geldt voor de gehele opvangperiode van (maximaal) 5 jaar. We stellen een beheerder aan die gedurende de hele periode het toezicht en beheer op deze locatie verzorgt. 

Hoe gaan jullie om met het parkeerprobleem?

Er worden geen parkeervergunningen aan de Oekraïense vluchtelingen en daarna de statushouders verstrekt tijdens de opvangperiode. 
De politie heeft al aangegeven samen met de buurt te kijken naar hoe parkeeroverlast het beste kan worden tegengegaan. Ook vanuit de gemeente gaan de handhavers vaker gericht in deze straat aan de slag om te zorgen dat de regels van de blauwe zone worden gevolgd. 

We monitoren de parkeerdruk die ontstaat tijdens de opvangperiode en bespreken dat in de geformeerde klankbordgroep.

Hoe lang gaat dit duren?

De tijdelijke vergunning is voor 2 jaar. Daarna zal worden besloten over verlenging tot maximaal 5 jaar op basis van een nieuwe vergunningsaanvraag. We gebruiken dit pand voor deze opvang maximaal 5 jaar.  

Komt het pand hierna opnieuw in de verkoop, bv voor appartementen?

Het pand is uit de verkoop genomen en de verkoopplannen zijn ‘geparkeerd’.  Dat betekent dat de verkoopplannen niet van de baan zijn, maar we kunnen niet inschatten of na de noodopvang verkoop nog de beste optie is.

Wat zijn de aantallen van mensen die er komen te wonen?

In het pand realiseren we 35  kamers. In de eerste periode – vanaf 1 oktober - komen hier de ongeveer 50 Oekraïners die in Elkersweide verblijven. Als de Oekraïners weg zijn, komen er maximaal 40 statushouders.  

Waarom kiezen jullie er niet voor om eerst met omgeving te praten en dan pas besluit te nemen?

Er is sprake van een noodzaak om snel opvang te realiseren. Voor de Oekraïense vluchtelingen in Elkersweide is er vanaf 1 oktober geen huisvesting meer. Het realiseren van opvang vraagt veel organisatie en is complex. Veel kan pas geregeld worden als er een ‘go’ is, denk aan zaken als de verbouwing of de financiering.

Wel is het zo dat er na een besluit ruimte is om in gesprek te gaan over de invulling, het ‘hoe’: Hoe kunnen we dit zo goed mogelijk regelen? Wat vindt u belangrijk? Met al uw aandachtspunten gaan we vervolgens aan de slag. Dat gesprek met de omgeving proberen we zo vroeg mogelijk in het traject aan te gaan. 

Op basis van de reacties uit de omgeving is besloten om deze locatie maximaal 5 jaar voor dit doel te gebruiken. Ook komen er na de ongeveer 50 Oekraïense vluchtelingen maximaal 40 bewoners/statushouders. 

De straat kent al een opvang. Waarom nog één en dan weer zo veel mensen? 

In de Voorstraat is inderdaad een kleinschalige opvang te vinden voor kwetsbare (jong-)volwassenen. De noodopvang komt hierbij. Het gaat hier om een heel andere doelgroep. De problematiek is ook heel anders. De ervaring is dat de Oekraïense vluchtelingen heel zelfstandig zijn en goed deelnemen aan onze samenleving.
Voor de statushouders geldt dat het mensen zijn die al de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben. Ze zijn dus al enige tijd in Nederland en soms al begonnen met hun inburgering. Het gaat in het algemeen om mensen die een nieuw thuis zoeken en zich daarvoor ook willen inzetten. Vanuit de gemeente en vanuit organisaties als Vluchtelingenwerk zetten we ons in om hen daar zo goed mogelijk bij te begeleiden. 
Daarnaast is er ook 24/7 toezicht bij deze locatie en monitoren we goed de impact op de buurt en sturen we bij waar nodig

Hoe zit het met mogelijke waardedaling van mijn woning door de komst van deze noodopvang?

We begrijpen dat die zorg er bij u kan zijn. Vaak blijkt in de praktijk dat er geen sprake is van waardedaling. We benadrukken dat het gaat om een tijdelijke noodopvang. En we zetten ons in om deze opvang goed te laten verlopen. Dat betekent dat we de leefbaarheid in uw straat goed in de gaten houden en ingrijpen als de situatie daarom vraagt, maar ook heel praktisch: overal dezelfde rolgordijnen voor de ramen

Als u van mening bent dat uw woning of uw grond in waarde is gedaald als gevolg van het verlenen van een omgevingsvergunning kunt u een verzoek om toekenning planschade indienen bij de gemeente. U zult daarbij wel moeten aantonen dat u schade heeft. In de meeste gevallen doet een onafhankelijk adviseur onderzoek en brengt advies uit aan de gemeente.

De geplande noodopvang is een tijdelijke situatie, op basis van een tijdelijke vergunning. Er is geen sprake van een permanente situatie. Voor meer informatie, klik op https://goeree-overflakkee.nl/planschade.

Hoe zit het met de monumentenstatus van het pand?

Het linkerdeel van het complex is Rijksmonument. De werkzaamheden  vinden  binnen plaats. Aan de buitenkant van het pand vindt alleen onderhoud plaats, vooral aan het dak.

Hoe zit het met onderhoud aan het complex?

Bij de verbouwing tot noodopvang nemen we het onderhoud mee. Daarbij lopen we het dak na en vervangen we waar nodig dakpannen en dergelijke. Op een aantal plekken is er sprake van lekkage geweest, onder andere ook vanwege overvolle goten. Vanwege de voorgenomen verkoop van het pand was het onderhoud geschorst. De gemeente plant het onderhoud, met name aan het monumentale deel, nu weer in.

Wat doen jullie met de tuin?

We maken twee verschillende binnentuinen aan de achterkant van het pand. Hier komen terrassen. We halen de beplanting dichtbij het pand weg. Bij het hek blijft het staan. Het hek blijft ook staan. Het pand heeft aan de achterzijde een schuur/garage. Hier komen de fietsen te staan.

Hoe zit het met bouwverkeer?

De materialen worden zo veel mogelijk via de achterzijde naar binnen gebracht. Er komt tijdelijk een puincontainer, achter tegen het hek aan. De bouwers hebben een ontheffing om in de komende maanden hier te parkeren.

Op Goeree-Overflakkee

Kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee thuis vluchtelingen opvangen?

Als gemeenten werken voor de kleine particuliere opvang samen met Takecarebnb. Op de website van Takecarebnb(externe link) kunt u uw woonruimte aanbieden door een aanmeldformulier in te vullen. Takecarebnb neemt dan contact met u op voor een screening. Als uw woonruimte geschikt en nodig is, zullen zij u matchen met de vluchtelingen. Takecarebnb heeft nu veel aanbod. Het kan even duren voordat u gescreend wordt.

Ik bied woonruimte aan vluchtelingen. Kan ik (als dat nodig is) eerder stoppen met het aanbieden hiervan?

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Neem contact op met uw gemeente als de opvang niet meer gaat.

Via het regionale coördinatiecentrum aan de Max Euwelaan 1 Rotterdam(externe link) wordt dan gezocht naar een passende andere opvangplaats in de regio of daarbuiten.

Ik heb werk voor een vluchteling uit Oekraïne. Regelt de gemeente dit?

Nee. We spelen hier geen rol in. We adviseren u om contact op te nemen met een erkend uitzendbureau.

Hoe communiceer ik met Oekraïners?

Het kan lastig zijn om te communiceren met iemand uit Oekraïne die geen Engels of Nederlands praat en verstaat. Google translate kan helpen. Maar ook deze communicatiekaart(externe link).

Ik wil een initiatief aanmelden om Oekraïense vluchtelingen te helpen, waar kan ik dit doen?

Op nederlandvoorvluchtelingen.nl(externe link) registreert VluchtelingenWerk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners. We zien ook dat er veel lokale initiatieven bezig zijn, onder andere vanuit de kerken.

Hoe weet de gemeente dat de vluchtelingen op goede locaties terechtkomen?

We zien nu particuliere initiatieven ontstaan, waarbij vaak wel samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld kerken en andere organisaties. We vinden het belangrijk dat wij zicht hebben op waar de vluchtelingen terechtkomen en vragen initiatieven daarom om zich bij ons te melden.

Daarnaast werken de gemeenten voor de kleine particuliere opvang samen met Takecarebnb. Op de website van Takecarebnb(externe link) kunt u uw woonruimte aanbieden door een aanmeldformulier in te vullen. Takecarebnb neemt dan contact met u op voor een screening. Als uw woonruimte geschikt en nodig is, zullen zij u matchen met de vluchtelingen. Takecarebnb heeft nu veel aanbod. Het kan even duren voordat u gescreend wordt.

Ik wil wat doen voor de opgevangen vluchtelingen in Dirksland. Waar kan ik mij melden?

Wilt u vrijwilliger zijn? Meld u dan aan via www.govoorelkaar.nl(externe link).

Wat doet de gemeente voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Als gemeente richten wij locaties in om grootschaliger opvang te bieden voor een langere periode. 

Welke gevolgen heeft het opnemen van een vluchteling op de uitkering van een bijstandsgerechtigde?

Personen die tijdelijk inwonen bij een bijstandsgerechtigde, tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Zowel van de hoofdbewoner als van de persoon in kwestie moet het de intentie zijn om de situatie zo kort mogelijk te laten duren.

Hoe lang mag een bijstandsgerechtigde een vluchteling opnemen zonder gevolgen voor de bijstandsuitkering?

Als iemand met een uitkering tijdelijk verblijf biedt aan een vluchteling heeft dit geen gevolgen voor zijn uitkering. Het is aan de gemeente om vast te stellen of er sprake is van tijdelijk verblijf. Over het algemeen wordt een richtlijn van 6 maanden gehanteerd als termijn om nogmaals te beoordelen of het nog steeds tijdelijk is.

Kunnen alleenstaande AOW’ers iemand in huis nemen zonder gevolgen voor de uitkering van de AOW?

AOW-gerechtigden kunnen voor een half jaar een vluchteling in huis nemen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkeringshoogte.
De AOW-gerechtigden worden wel geacht deze verandering in de leefsituatie direct te melden bij de Sociale Verzekeringsbank.

Algemeen voor Oekraïense vluchtelingen

Ik ben gevlucht uit Oekraïne en heb een verblijfsplek nodig. Waar kan ik terecht?

In onze regio kunnen vluchtelingen zich voor tijdelijke opvang melden bij noodopvanglocatie Max Euwelaan 1, Rotterdam(externe link).

De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om de opvang van vluchtelingen in onze regio goed mogelijk te faciliteren. Van hieruit gaan de vluchtelingen naar andere opvanglocaties in Rotterdam of in andere gemeenten in de regio. Alle vluchtelingen uit Oekraïne reizen na aankomst in Nederland gratis met het OV. Op vertoon van een Oekraïens paspoort of identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 uur, kan bij een RET Servicepunt een twee uurs vervoersbewijs opgehaald worden.

Voor hulp kan er contact opgenomen worden met de politie via telefoonnummer 0900-8844. 

Het Rode Kruis heeft een hulplijn voor mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn. U kunt via Whatsapp vragen stellen in het Oekraïens en Engels. Vrijwilligers beantwoorden die vragen in de taal waarin de vragen binnenkomen. Waar het Rode Kruis zelf niet kan helpen, wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde instanties. Voor vragen in het Oekraïens en Engels kunt u terecht op 06 48 15 80 53.

Daarnaast hebben verschillende hulporganisaties hun krachten gebundeld op de website Refugeehelp.com(externe link). Op deze verzamelwebsite kunnen Nederlandse (particulieren) en Oekraïners terecht voor informatie.

Hoe kan ik mij registreren in Nederland?

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich registreren in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook moeten ze een (tijdelijk) verblijfsadres hebben. Heeft u een (tijdelijk) verblijfsadres op Goeree-Overflakkee? Meld u dan bij ons informatieloket, te bereiken via 14 0187. Via onze website kunt u ook digitaal een afspraak maken(externe link) voor de registratie.

Kan ik van de gemeente/het Rijk geld krijgen voor mijn verblijf?

Als gemeente keren we leefgeld uit aan vluchtelingen. We sturen zo snel mogelijk een brief aan de begeleiders van opgevangen vluchtelingen om uit te leggen hoe leefgeld geregeld kan worden. Als er een bankrekening is geopend, na ontvangst van een Burgerservicenummer (BSN), wordt het geld gestort.

Op de website van de Rijksoverheid(externe link) is hierover veel informatie te vinden.

Kan ik een bankrekening openen?

Ja, dat kan. Vluchtelingen vanaf 18 jaar en ouder kunnen voortaan snel een rekening openen bij een van de Nederlandse banken of andere betaaldienstverleners. Bij een betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om (internationale) bankzaken te regelen via internetbankieren. Via de website van Betaalvereniging Nederland(externe link) kun je zien welke banken dit aanbieden en wat de voorwaarden zijn.

Kan ik zelf mijn verblijfplaats kiezen?

Als u zich meldt voor opvang, kijkt TakeCarebnb(externe link) waar er plek is voor u is. U kunt dan niet zelf kiezen. Uiteraard kunt u ook zelfstandig uw opvang regelen.

Kan ik in Nederland zorg krijgen? 

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. Zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed uit de nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO).  

Hoe werkt de zorg in Nederland?

De zorg in Oekraïne is anders georganiseerd dan in Nederland. Dit levert bij vluchtelingen verwarring en ook teleurstelling op. Ook de zorg- en hulpverleners ervaren dit verschil. Daarom is het belangrijk dat vluchtelingen weten hoe de zorg in Nederland werkt. Daarom zijn er vijf voorlichtingsvideo’s in het Oekraiëns ingesproken. Over huisartsenzorg(externe link), tandartsenzorg(externe link), spoedzorg(externe link), medicijngebruik(externe link) en zwangerschap(externe link).

Kan ik gratis gebruik maken van het openbaar vervoer?

Alle vluchtelingen uit Oekraïne reizen bij aankomst in Nederland gratis op vertoon van een Oekraïens paspoort of identiteitskaart naar hun logeer- of opvangadres. Bij gesloten toegangspoortjes op een station kunnen ze zich melden bij de servicebalie voor een gratis dagkaart.
Het gratis reizen met het ov in Nederland is hoofdzakelijk bedoeld voor het inreizen naar Nederland. Het gaat dan niet alleen om de eerste reis vanuit het buitenland. Ook vervolgreizen om herenigd te worden met familie vallen hieronder. Het gratis reizen is niet bedoeld voor een gezellig dagje uit. Zodra vluchtelingen zijn ingeschreven bij een gemeente en de beschikking hebben gekregen over een dagvergoeding, kunnen zij op de normale manier gebruik maken van het ov in Nederland. Dat betekent dat dan wel een toegangsbewijs moet worden gekocht. 

Mogen mensen uit Oekraïne met een Oekraïens rijbewijs autorijden in Nederland?

Mensen uit Oekraïne die een geldig rijbewijs hebben dat is afgegeven in de Oekraïne kunnen daarmee 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mogen zij alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden. In sommige gevallen kunnen zij het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk hiervoor bij Buitenlands rijbewijs(externe link) omwisselen. In alle andere gevallen moeten mensen uit Oekraïne om in Nederland te mogen autorijden, theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Op de website van de Rijksoverheid staat veel informatie(externe link) over bijvoorbeeld de hoogte van het leefgeld en hoe om te gaan met werk. De vragen en antwoorden hieronder hebben specifiek betrekking op Goeree-Overflakkee. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor leefgeld? 

 • U bent gevlucht uit Oekraïne;   
 • U verblijft op dit moment in de gemeente Goeree-Overflakkee bij iemand thuis of in 1 van de opvanglocaties; 
 • U bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN);  
 • U heeft een identiteitsbewijs; 
 • U heeft geen betaald werk.

Hoe kan ik leefgeld aanvragen? 

Vluchtelingen die in een gastgezin verblijven hebben per e-mail of tijdens het intakegesprek met Burgerzaken informatie gehad over het aanvragen van leefgeld. Hiervoor moeten ze wel geregistreerd zijn bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen op het gemeentehuis via de link ‘afspraak maken inschrijving BRP(externe link)' en kies voor het onderste product 'Oekraïne'. Gaat het om meer dan 8 Oekraïense vluchtelingen? Bel dan 14 0187. 

Ik ben wel geregistreerd bij de gemeente, maar ik weet niet hoe ik leefgeld kan aanvragen.  

We hebben als gemeente de bij ons bekende adressen waar vluchtelingen verblijven zelf benaderd.  In de brief staat wat er nodig is, en welke verklaring er ingevuld moet worden. U vindt deze infobrief Nederlands en Oekraiens en de verklaring (formulier) in het Nederlands en Oekraiens

Heeft u nog steeds vragen? Neem contact op via pwi@goeree-overflakkee.nl en we sturen u de benodigde informatie voor het aanvragen van leefgeld. 

Wat gebeurt er als er leefgeld is aangevraagd?  

De gemeente beoordeelt de aanvraag en stelt de hoogte van het leefgeld voor de vluchteling vast. Dat gebeurt zo snel mogelijk. Leefgeld wordt per maand uitbetaald, het liefst overgemaakt op de bankrekening.  

Vanaf welk moment ontvang ik leefgeld van de gemeente Goeree-Overflakkee? 

U ontvangt leefgeld vanaf het moment dat u kenbaar heeft gemaakt dat u in de gemeente Goeree-Overflakkee verblijft. Dus de datum dat u zich bij de gemeente heeft gemeld. 

Wat moet ik doen als er iets wijzigt in mijn situatie?  

Geef wijzigingen altijd door. Als u leefgeld ontvangt en er zijn wijzigingen in uw situatie, geef dat dan direct door. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Nederlandse versie en Oekraïense versie 
Een verhuizing (binnen de gemeente of naar een andere gemeente in of buiten Nederland) hoeft niet via dit formulier te melden. Er komen aparte formulieren als u vertrekt naar het buitenland of binnen de gemeente verhuist. Als u vertrekt naar een andere gemeente, dan kunt u in de nieuwe gemeente uw verhuizing doorgeven en opnieuw aanmelden voor leefgeld.  

Welke wijzigingen kunt u wel via het formulier melden?  

 • U gaat geld verdienen, hoogte van het bedrag dat u gaat verdienen maakt niet uit, het leefgeld stopt per de 1e van de komende maand als u inkomen heeft.

U kunt het wijzigingsformulier invullen en e-mailen naar pwi@goeree-overflakkee.nl of per post zenden aan:

Gemeente Goeree-Overflakkee
T.a.v. Passend Werk en Inkomen
Antwoordnummer 153
3240 VB Middelharnis

Kan ik in Nederland werken? 

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. 

Moet ik als ik ga werken een zorgverzekering afsluiten? 

Die verplichting was er tot en met juli 2022 nog wel, maar u hoeft sinds 1 augustus 2022 tot 1 maart 2023 geen zorgverzekering meer af te sluiten. In deze periode wordt er niet gecontroleerd op de verzekeringsplicht. Zorgverzekeraars beëindigen per 1 augustus 2022 de al afgesloten zorgverzekeringen van Oekraïense vluchtelingen. De zorgverzekeraar stuurt de vluchtelingen waarom het gaat hierover een brief met uitleg. Daar staat ook dat er de optie is om de zorgverzekering wel te houden.  

Op zorgverzekeringslijn.nl staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland(externe link). De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens. 

Ik ben gaan werken en ik heb nog leefgeld ontvangen. Moet ik terugbetalen?

Als u te veel leefgeld heeft ontvangen moet u dit aan ons terugbetalen. Bent u gaan werken? Dan stoppen wij uw leefgeld vanaf de 1e dag van de maand nadat u bent gaan werken. Als u daarna nog leefgeld van ons heeft ontvangen, heeft u dit bedrag te veel gehad. Dat kan bijvoorbeeld omdat wij uw wijzigingsformulier laat hebben ontvangen of verwerkt. 

Hoeveel moet ik terugbetalen?

U hoeft niet meer terug te betalen dan u aan leefgeld of salaris heeft ontvangen. 

Is uw salaris hoger dan het door u ontvangen bedrag aan leefgeld? Dan betaalt u dit totale bedrag aan ons terug. Is uw salaris lager dan het door u ontvangen leefgeld? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat u aan salaris heeft ontvangen terug.

Hoe kan ik terugbetalen?

U krijgt bericht van ons hoe hoog het bedrag is dat u terugbetaalt. In de brief vindt u een formulier waarop u laat weten hoe u wilt terugbetalen. U kunt:

 • het bedrag in één keer aan ons terugbetalen;
 • uw schuld betalen met het leefgeld van uw gezinsleden als zij recht hebben op leefgeld. Dat noemen we verrekenen;
 • in meerdere keren aan ons terugbetalen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Laat ons op tijd weten hoe u wilt terugbetalen. 

Ik heb geen werk meer. Kan ik opnieuw leefgeld krijgen? 

Als u geen inkomen meer heeft, dan kunt u opnieuw leefgeld krijgen. Vul hiervoor een nieuw aanvraagformulier in. Lever hierbij ook het bewijs in van beëindiging van uw arbeidscontract

Kan ik als werkende Oekraïense vluchtelingen kinderopvangtoeslag aanvragen?

Ja, de wet wordt hiervoor gewijzigd. Dit gaat in vanaf 20 juli 2022. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen dan ook aanspraak maken op huurtoeslag. Voor beide toeslagen geldt dat de aanvragers wel moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden. Bijvoorbeeld dat ze werken of een opleiding volgen (kinderopvangtoeslag) of een woning huren (huurtoeslag). 

Kan ik een bankrekening openen? 

Ja, dat kan. Vluchtelingen vanaf 18 jaar en ouder kunnen voortaan snel een rekening openen bij een van de Nederlandse banken of andere betaaldienstverleners. Bij een betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om (internationale) bankzaken te regelen via internetbankieren. Via de website van Betaalvereniging Nederland kun je zien welke banken dit aanbieden en wat de voorwaarden zijn. Lukt het toch niet, bijvoorbeeld omdat u geen geldig identiteitsbewijs heeft?  Neem dan contact met ons op. 

De kinderen in ons huishouden hebben geen eigen bankrekening, wat moet ik doen? 

De vergoeding voor kinderen jonger dan 18 jaar, die een kind is van, of verzorgd wordt door u, kan worden uitbetaald aan uzelf. U vult op het aanvraagformulier in welke kinderen voor wie u de zorg draagt, in uw huishouden verblijven.

Wat als niet iedere volwassene in mijn huishouden een eigen bankrekening heeft? 

Neemt u dan contact met ons op. De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Wat als ik geen bankrekening aan kan vragen omdat ik geen geldig identiteitsbewijs heb? 

Neemt u dan contact met ons op. De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Nieuwsberichten

 • Dakwerk bij gemeentehuis Dirksland

  De verbouwing van het voormalige gemeentehuis in Dirksland gaat gestaag door. Het dak is aan de achterkant inmiddels hersteld. Aan de voorzijde gebeurt dat binnenkort. Dat is met het torentje van het monumentale deel.

 • Oost West Wonen bestelt ruim 100 modulaire woningen

  Woningcorporatie Oost West Wonen heeft 111 modulaire woningen besteld bij Hodes Huisvesting. Directeur-bestuurder Marleen van de Kamp ondertekende de overeenkomst voor de woningen die aan de rand van Middelharnis komen. In eerste instantie vinden hier de op Goeree-Overflakkee opgevangen Oekraïense vluchtelingen onderdak. Daarna zijn de woningen voor andere woningzoekenden ingeschreven bij Oost West Wonen.

 • Opvang Oekraïners in voormalig gemeentehuis Dirksland

  Gemeente Goeree-Overflakkee neemt het voormalige gemeentehuis in Dirksland in gebruik voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In het pand komen de bijna 50 Oekraïners die momenteel in Elkersweide in Dirksland verblijven. Daarnaast is het complex bedoeld als doorstroomlocatie voor statushouders. Zij wonen hier dan tijdelijk in afwachting van een huurwoning op Goeree-Overflakkee. In totaal is er ruimte voor ruim 70 mensen.

 • Oekraïense vluchtelingen in vakantiecomplex Ouddorp

  Gemeente Goeree-Overflakkee biedt vanaf 1 april Oekraïense vluchtelingen onderdak in Residence Kabbelaarsbank in Ouddorp. Het complex is bedoeld als vervangende huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen.

 • Huisvesting Oekraïense vluchtelingen in oud kantoorpand

  Een deel van de Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang in Dirksland vangt de gemeente vanaf januari 2023 tijdelijk op in vakantiewoningen. Daarnaast biedt de gemeente zo’n 50 tot 60 mensen voor de komende periode ergens anders onderdak. Dat is in een nu nog leegstaand kantoorgebouw aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis.

 • Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Gemeente Goeree-Overflakkee is begonnen met het verstrekken van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne die ingeschreven staan in onze gemeente. We hebben in de week van 11 april met meer informatie de bij ons geregistreerde vluchtelingen in opvangplaatsen benaderd.

 • Uitleg voor vluchtelingen over test luchtalarm

  Iedere eerste maandag van de maand test Nederland om 12.00 uur het luchtalarm. Dit is een test, er is niets aan de hand. Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op? Waarschuw ze.

 • Goeree-Overflakkee stelt informatieloket Oekraïense vluchtelingen in

  Gemeente Goeree-Overflakkee stelt een informatieloket Oekraïense vluchtelingen in. We vragen alle vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit, die in de gemeente onderdak hebben gevonden, zich in te schrijven bij de gemeente. Dan krijgen ze een burgerservicenummer, wat nodig is bij het regelen van belangrijke zaken.

 • Oproep aan inwoners en organisaties die hulp willen bieden aan de asielzoekers

  “Ook dat is Goeree-Overflakkee!” Trotse woorden van onze burgemeester over inwoners en organisaties op ons eiland die willen helpen bij de noodopvang van de 75 asielzoekers, op het Havenhoofd in Middelharnis.