Wilt u gebruik maken van een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan doet u een melding bij de gemeente. Omdat het maatwerk is, voeren we een uitgebreid gesprek met u. We bespreken eerst het resultaat. Daarna de verschillende mogelijkheden om tot dat resultaat te komen.

Omschrijving

Beleidsregel

De Wmo is uitsluitend bedoeld om voorzieningen te bieden als u zelf het probleem niet kunt oplossen. In de Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2021(externe link) staat hoe de gemeente tot een besluit komt.

Verordening

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2020(externe link) is een verdere uitwerking en concretisering van de beleidsregel.

De gemeente wil met de komst van de Wmo 2020 en daarmee ook de Verordening maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2020 een kader scheppen om de zelfredzaamheid van de inwoner te versterken. De sociale samenhang te vergroten en daarmee ook de betrokkenheid van de inwoners. Voor de inwoners die het echt nodig hebben, zal de gemeente zorg dragen voor ondersteuning.

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Het kabinet gebruikt de maatstaf dat de voorzieningen terecht moeten komen bij de inwoners die het echt niet zelf kunnen regelen en betalen.

Er is sprake van maatwerkvoorziening. Het doel hiervan is het leveren van een bijdrage aan de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van de inwoner. De inwoner wordt aangesproken op wat er redelijkerwijs van hemzelf verwacht mag worden en wat de gemeente aanvullend kan doen.

Er is geen sprake meer van compensatiedomeinen, maar van maatwerkvoorzieningen om zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang te ondersteunen. Ten aanzien van het beschermd wonen en de opvang ligt een verantwoordelijkheid voor de centrumgemeente Nissewaard.

Het recht op compensatie is in zekere zin vervangen door het recht op een zorgvuldige toegangsprocedure. In de procedure wordt een onderscheid gemaakt tussen een melding en de aanvraag van een maatwerkvoorziening. Na melding doet het college onderzoek.

De gemeente heeft de bevoegdheid om een eigen bijdrage te vragen voor een maatwerkvoorziening en een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning. En dat de hoogte van de eigen bijdrage voor de verschillende soorten voorzieningen, verschillend kunnen worden vastgesteld.

Op grond van de Wmo 2020 moet de gemeente regelen, welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, inclusief eisen voor de deskundigheid van beroepskrachten. De basis voor de kwaliteitseisen staan in de verordening.

Daarnaast staat in de verordening welke eisen gelden voor calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening. Ook staat het jaarlijks waarderen van de mantelzorgers er in.

De Wmo 2020 bepaalt tevens dat dat gemeenten bij verordening regels stellen om te zorgen voor een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van diensten en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden.

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2020 is een kaderstellende verordening, welke is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. De VNG is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Wmo 2020. In deze verordening is dan ook het gedachtegoed van de kanteling en de jurisprudentie van de huidige Wmo verwerkt.

Formulieren