Logeerzorg: als een mantelzorger even op adem wil komen.

Omschrijving

Logeerzorg

Even op adem kunnen komen is belangrijk om de zorg voor een naaste vol te houden. Met logeerzorg worden de zorgtaken tijdelijk van de mantelzorger overgenomen. De zorgvrager verblijft dan enkele dagen (maximaal 18 per jaar) op een zogeheten logeerzorglocatie. Als mantelzorger kunt u dan op vakantie of gewoon thuis even op adem komen. Wordt u als mantelzorger opgenomen in het ziekenhuis voor een geplande ingreep? Ook dan kan uw naaste tijdelijk terecht in een logeerhuis.

 Voor wie is logeerzorg niet?

Logeerzorg is niet voor mensen die herstellen na een ziekenhuisopname. Zij kunnen tijdens het herstel in het zorghotel verblijven. Dit kan worden gevraagd via de transferverpleegkundige van het ziekenhuis. De indicatie hiervoor wordt via de zorgverzekering geregeld.

Er zijn verschillende locaties op Goeree-Overflakkee en één in Middelburg waar gelogeerd kan worden. De samenwerking tussen de gemeente en meerdere zorgorganisaties heeft ertoe geleid dat er uiteenlopende vormen van logeerzorg worden aangeboden. 

De 4 zorg organisaties waar gelogeerd kan worden zijn:

 • CuraMare
 • Eleos
 • Zorgthuys Flakkee
 • Sjaloomzorg

Link naar folder logeerzorg: 

Folder logeerzorg(externe link)

Kosten

Er hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden voor logeerzorg.

Voorwaarden

Als logeerzorg minstens 6 weken van tevoren wordt aangevraagd, dus bij planbaar logeren (bijv. operatie van mantelzorger van cliënt is over 2 maanden) dan heeft de zorgaanbieder leveringsplicht, wat betekent dat ze een logeerplaats voor de cliënt moeten vinden.

Als het een soort crisis is (bijv. mantelzorger wordt opgenomen in het ziekenhuis) dan heeft de zorgaanbieder die plicht niet, maar ze hebben wel beloofd hun best te doen om een logeerplek voor de cliënt te zoeken.

Aanpak

Logeerzorg aanvragen

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, kunt u logeerzorg aanvragen bij de zorgverzekering. Als u een Wlz indicatie heeft, dan gaat de aanvraag via de zorgaanbieder. 

Heeft u geen aanvullende zorgverzekering of Wlz indicatie, dan kunt u logeerzorg bij de gemeente aanvragen.

 • U kunt online het formulier Melding Wmo (zie kopje Formulieren hieronder) invullen;
 • Wilt u liever een papieren formulier, dan kunt u contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1;
 • Een Wmo consulent neemt contact met u op om uw situatie te bespreken;
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt;
 • Als hulp bij het huishouden via de Wmo het beste is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Termijn

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Soms is aanvullende informatie nodig waardoor het langer kan duren. Wanneer dit aan de orde is, wordt u geïnformeerd.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit op een aanvraag kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. U kunt ook, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons opnemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval uw naam, uw adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het daarmee niet eens bent bevatten. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.