De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen op basis van de eigen mogelijkheden ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen. Soms zal er gevraagd worden om voor anderen iets te doen.

Omschrijving

Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • normaal gebruikmaken van uw woning
 • andere mensen ontmoeten

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst wordt samen met u besproken hoe de problemen in uw directe omgeving opgelost kunnen worden. Tijdens dit gesprek kunnen verschillende oplossingen besproken worden, zoals bijvoorbeeld:

 • U regelt zelf particuliere hulp
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen, zoals gezinsleden, familie, vrienden en/of buren. 
 • Als dit niet kan, zoekt de gemeente voor u een passende oplossing.

Kosten

Voor een Wmo-voorziening is een eigen bijdrage verschuldigd. U betaalt nooit meer dan de kostprijs (inclusief onderhoudscontracten). Die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. In 2024 is de hoogte van de eigen bijdrage maximaal € 20,60 per maand. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op www.hetcak.nl(externe link)

Aanpak

Hulp aanvragen

 • U kunt online het formulier Melding Wmo (zie kopje Formulieren hieronder) invullen;
 • Wilt u liever een papieren formulier, dan kunt u contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1;
 • Een Wmo consulent neemt contact met u op om uw situatie te bespreken;
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt;
 • Als hulp via de Wmo het beste is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Veranderen zorgaanbieder of veranderen omvang hulp Wmo

Wilt u veranderen van zorgaanbieder? Neem eerst telefonisch contact op met het sociaal contactpunt. Wij adviseren u dringend de hulp van uw huidige zorgaanbieder niet stop te zetten zonder overleg met de gemeente.

Termijn

Na een melding bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Soms is aanvullende informatie of een offerte nodig waardoor het langer kan duren. Wanneer dit aan de orde is, wordt u geïnformeerd.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit op een aanvraag kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. U kunt ook, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons opnemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval uw naam, uw adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het daarmee niet eens bent bevatten. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.   De belangrijkste regels zijn:  
 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.