De gemeente kan u helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door ziekte, beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp bij het huishouden krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Omschrijving

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente samen met u of het probleem op een eenvoudige wijze opgelost kan worden. U kunt dan denken aan een andere manier van schoonmaken of hulp door gezinsleden, familie, vrienden en/of buren. Daarnaast kunt u gebruik maken van een particuliere hulp die u kunt vinden via:

GO voor elkaar (www.govoorelkaar.nl(externe link))

Witte werkster (www.dewittewerkster.nl)(externe link)

Nela service, mail: nettynelaservice@gmail.com

Als dit niet voldoende is dan kan hulp bij het huishouden worden verleend vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kosten

Voor een Wmo-voorziening is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. In 2022 is de hoogte van de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op www.hetcak.nl(externe link)

Aanpak

Als u hulp bij het huishouden wilt aanvragen, dan dient u eerst een Wmo-melding te doen bij de gemeente. Dat kan online via het meldingsformulier Wmo (zie kopje Formulieren hieronder) of telefonisch via het Sociaalcontactpunt via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie en u geeft aan waar u hulp bij nodig heeft.

Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van gezinsleden, familie, vrienden en/of buren.

De gemeente kan u helpen met:

  • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt
  • een persoonsgebonden budget (pgb(externe link)) waarmee u de hulp zelf inhuurt

Termijn

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Soms is aanvullende informatie nodig waardoor het langer kan duren. Wanneer dit aan de orde is, wordt u geïnformeerd.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit op een aanvraag kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. U kunt ook, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons opnemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval uw naam, uw adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het daarmee niet eens bent bevatten. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.