Vanaf eind maart 2022 bieden we onderdak aan ruim 300 Oekraïense vluchtelingen op Goeree-Overflakkee. Dat gebeurt op verschillende locaties op ons eiland.

Gemeente Goeree-Overflakkee en woningcorporatie Oost West Wonen werken samen om 111 (flex)woningen te realiseren aan de rand van Middelharnis. We willen met elkaar hier een stabiele woonomgeving creëren voor de 300 Oekraïense vluchtelingen, die al op ons eiland verblijven. We werken aan een veilige en fijne buurt, met kwalitatief goede woningen. 

Voor de toekomst biedt dit project woonruimte voor andere woningzoekenden, die zijn ingeschreven bij Oost West Wonen. Het is een tijdelijke buurt: de vergunning geldt voor 5 jaar met de mogelijkheid om 5 jaar te verlengen.  

Wilt u op de hoogte blijven van het project? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief(externe link)! Volg de voortgang van het project ook via de Bouwapp! (zie onder bouwwerkzaamheden hoe u de app downloadt) Begin juni is er ook een projectmagazine verspreid in de omgeving. Dit magazine met onder andere interviews met de nieuwe bewoners kunt u onderaan de pagina downloaden.

Plan en locatie

De woningen komen aan de Sommelsdijkse Havendijk. Dat is aan de rand van Middelharnis, tussen de Westhavendijk en de Joost van den Vondellaan. Er komen verschillende soorten kleine woningen, maximaal twee woonlagen. 

De vergunning is voor 5 jaar. Er is een mogelijkheid om 5 jaar te verlengen. Het is nog niet duidelijk wat er daarna met de woningen gaat gebeuren. Ze zijn van goede kwaliteit en kunnen vele tientallen jaren mee. Verplaatsing naar een andere locatie is dan ook mogelijk. 

De buurt bestaat eigenlijk uit twee hoven, waarbij de huizen met de voortuinen naar elkaar toe gericht zijn. Het wordt een groene buurt, met leuke speel- en zitplekjes. Ook komt er voldoende verlichting. De fietsen kunnen in de bergingen gezet worden. 

In overleg met de omgeving is het eerste plan op verschillende punten aangepast. Ook is er veel aandacht voor bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid. Zo wordt de 30km-zone op de Sommelsdijkse Havendijk doorgetrokken, komt er verlichting bij de oversteekplaatsen en heeft de parkeerplaats een aparte in- en uitrit. 

Hoe ziet de buurt eruit? Hoe zien de woningen eruit?

Planning

Planning flexwoningen
Tijdsperiode:     Werkzaamheden:

Eind november –  midden december 2023    

Bouwrijp maken fase 2

November - december 2023Vervangen persleiding
Januari - maart 2024Woonrijp maken
Eind januari - half februari 2024Heiwerkzaamheden fase 2
Februari - maart 2024Woonblokken fase 2 plaatsen
Maart 2024Project gereed

Bouwwerkzaamheden

In een korte periode gaan we veel werk verzetten. Dat doen we wel in fases, met verschillende aannemers en bedrijven. We hebben voor deze periode een omgevingsmanager: Lilian Nijzink. Zij is de contactpersoon voor de buurt. Ook maken we gebruik bij dit project van de BouwApp! Daar komen updates over de bouw met tekst, foto’s en video’s. Ook kunnen mensen daar contact opnemen met de omgevingsmanager voor een klacht, vraag of compliment. 

U kunt contact opnemen met Lilian 

De snelste en makkelijkste manier van communiceren is via De BouwApp. Via De BouwApp blijft u gedurende het project up-to-date en bent u direct in contact met de omgevingsmanager. Download De BouwApp gratis in uw appstore of scan de QR-code.

Hoe doet u dat?
1. Download de BouwApp en installeer 
2. Ga naar ‘Ontdek‘ 
3. Typ: ‘Flexwoningen Middelharnis’ 
4. Selecteer het project 
5. Klik op ‘Volgen‘ 

Bouwroute

Tijdens de werkzaamheden komt er veel bouwverkeer richting de locatie. Er is een plan om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. We maken afspraken met aannemers, bedrijven en leveranciers hierover. 

Voor de bouwperiode stellen we een verkeersplan op waarin we de omleidingen, verkeersborden en veiligheidsvoorzieningen duidelijk aangeven. Momenteel onderzoekt een extern bureau wat de beste routes zijn voor de aanvoer van bouwmaterialen. We denken aan twee bouwroutes. De routes worden op dit moment door het Waterschap beoordeeld. 

Bouwroute 1:
Voor de grotere bouwmaterialen zoals de heipalen en de woonunits is het plan om de vrachtwagens via de polder te laten rijden. Dat is via de Prutweg, Kraaijensteinsedijk, Boerenweg, Bekadeweg en Westhavendijk. 

Bouwroute 2:
Het reguliere (lichtere) bouwverkeer en de lege vrachtwagens rijden via de Joost van den Vondellaan van en naar de bouwlocatie.  

Vervangen persleiding

Op het terrein waar de woningen komen ligt onder de grond een persleiding. Dat is een leiding die ons afvalwater naar de waterzuivering vervoert. De heiwerkzaamheden zorgen straks voor trillingen in de grond. Omdat de persleiding heel dichtbij ligt, is het risico dat de leiding dit niet aankan. We hebben overlegd met het Waterschap Hollandse Delta. We vervangen de persleiding voor een sterkere kunststof variant.  Dat wisten we vooraf niet. 

Het vervangen van de persleiding duurt een aantal maanden. We proberen zo veel mogelijk tijdens die vervanging ook de andere bouwwerkzaamheden te doen.  

Hei- en andere werkzaamheden

Om te kunnen bouwen, moeten we een locatie bouwrijp maken. Het is dan vrij van obstakels die de bouw in de weg kunnen zetten. Ook wordt onder de grond al alles klaargemaakt, door bijvoorbeeld rioolbuizen aan te leggen. Daarna kan de heimachine aan de slag. 

Plaatsen en oplevering woningen

De woningen die er komen zijn verplaatsbaar. Ze worden gemaakt in een grote hal en daarna vervoerd. Ter plaatse worden ze aangesloten op elektra en water. 
 

Vragen en antwoorden

We zien dat er veel vragen bij ons binnenkomen over de bouw van de flexwoningen. Daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. 

Vragen en antwoorden over herstart bouw oktober 2023

Negeren de gemeente en Oost West Wonen de uitspraak van de rechter?

Nee, we respecteren de uitspraak van de rechter. De rechter schorste de eerste vergunning, omdat volgens haar de regels niet goed waren gevolgd. Daarop besloot Oost West Wonen te stoppen met de bouwwerkzaamheden (het heien). De rechter gaf aan dat er een andere procedure gevolgd moest worden. Daarmee was Oost West Wonen al voor de uitspraak begonnen én alle benodigde stukken zijn hiervoor bij de gemeente ingeleverd en beoordeeld.

Met de afgegeven concept-verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad op 12 oktober kan de vergunning snel worden verleend. De vergunning wordt vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd. Daarmee is er concreet zicht op legalisatie en kan de bouw doorgaan.

Waarom wachten jullie de bezwaarprocedure bij deze nieuwe vergunning niet af?

De behoefte aan huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen is zo groot en we willen voorkomen dat er vluchtelingen op straat belanden. Daarom is het geen optie om de bezwaarprocedure af te wachten.

De nieuwe vergunning herstelt het ‘gebrek’ van de oude. We hebben er vertrouwen in dat deze vergunning solide is. Vanzelfsprekend blijft er bij de nieuwe vergunning de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Is er al een nieuwe vergunning?

De ontwerpvergunning wordt, zo is de planning, op 17 oktober gepubliceerd. Met de concept-verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad kan de vergunning snel worden verleend.

Vervolgens wordt de vergunning in ontwerp ter inzage gelegd. Vanzelfsprekend hoort hierbij ook de mogelijkheid voor belanghebbenden om hun zienswijze in te dienen. Met de ontwerpvergunning is er sprake van ‘concreet zicht op legalisatie’ en kan de bouw doorgaan.

Zijn jullie niet bang dat deze nieuwe vergunning ook geschorst wordt?

Nee, de voorzieningenrechter heeft aangegeven dat de nieuwe vergunning nodig is omdat er volgens haar sprake was van een stedelijk ontwikkelingsproject. Dat was de reden dat de oude vergunning geschorst was. Door deze nieuwe aanvraag is het gebrek van de oude hersteld. Inhoudelijk zijn daarnaast alle benodigde onderzoeken en procedures voor deze nieuwe vergunningsaanvraag zorgvuldig uitgevoerd en getoetst.

Wat zijn de kosten van de vertraging door het stilleggen van de werkzaamheden?

Het gaat om behoorlijke kosten. Dat zijn enerzijds bouwkosten, omdat bijvoorbeeld de heistelling niet zijn werk kan doen of kosten van het stallen van bestelde flexwoningen. Daarnaast is het project mogelijk gemaakt met vergoedingen vanuit het Rijk. Daaraan zijn ook voorwaarden verbonden. Het is daarom ook financieel belangrijk om zo snel mogelijk weer verder te gaan met de bouw.

Hoe zit het met bouwwerkzaamheden voor het Spuiplein? Zijn die nu ook begonnen?

Nee. Naast de flexwoningen komt een parkeerterrein met in totaal 167 parkeerplaatsen. Daarvan zijn er 55 voor de flexwoningen en 112 voor het winkelend publiek (Spuiplein). Het werk dat na het herstarten van de bouw plaatsvindt op het terrein waar de parkeerplaatsen komen, is nodig voor de realisatie van de flexwoningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van de riolering die vanaf de Joost van den Vondellaan naar de woningen moet komen. De 55 parkeerplaatsen die horen bij de flexwoningen worden in de komende periode aangelegd. De 112 parkeerplaatsen voor het Spuiplein komen later.

Vragen en antwoorden over het project

Wat gaat er gebeuren? 

Er komt een buurt met 111 flexwoningen. De businesscase is begin oktober 2022 ingediend bij het Rijk en daar is akkoord op gegeven. De businesscase is het uitgewerkte plan, waar het Rijk akkoord op moet geven in het kader van de financiering. Vanwege de urgentie wordt het gebied snel bouw- en woonrijp gemaakt. De flexwoningen worden grotendeels in de fabriek geproduceerd, waardoor het plaatsen van de woningen heel snel kan verlopen. Rondom de woningen willen we ook groenvoorzieningen en bestrating plaatsen. De werkzaamheden kunnen wat (geluids)overlast veroorzaken, al doen we ons best om dit tot een minimum te beperken. 

Op welke termijn gaat het gebeuren? 

Omdat de tijd dringt, worden vanaf eind september al voorbereidingen voor de komst van de woningen getroffen. De eerste onderzoeken voor het bouw- en woonrijp maken van de grond zijn al gestart. Zodra de besluitvorming rond is en de haalbaarheid is getoetst gaat de productie van de woningen van start. De wens is om de woningen eind 2023 gereed en bewoonbaar te hebben. 

Waarom wordt er geheid voor tijdelijke flexwoningen?

De grond is niet stevig genoeg om de flexwoningen te plaatsen zonder fundering. Door het aanbrengen van heipalen creëren we een vaste en een stevige fundering voor de woningen.

Waarom is niet gekozen voor meerdere locaties, om gespreid de mensen onder te brengen? 

Er is sprake van een noodsituatie. Flexwoningen zijn een snel te realiseren oplossing, maar dat betekent wel dat er heel veel werk in korte tijd verzet moet worden. Om dat voor meerdere locaties te realiseren is geen optie, gezien de noodzaak van een snel traject. 

Daarnaast gaat het om mensen die nu in de noodopvang op verschillende locaties zitten en waar de kinderen ook in deze omgeving naar school gaan. Voor hun welbevinden is het goed om ze daar ook in de buurt te blijven huisvesten.

En het gaat om een locatie, in eigendom van de gemeente, waarvan al duidelijk is dat er in de komende periode geen reguliere woningen komen. We wilden voorkomen dat door dit project andere nieuwbouwprojecten vertraging zouden oplossen. 

Waarom is er niet gekozen voor een mix: de Oekraïense vluchtelingen, met bijvoorbeeld ook jongeren? De nood op de woningmarkt is zo groot. 

Daar hebben we in eerste instantie ook naar gekeken, maar dat bleek qua financiering op dit moment heel moeilijk te realiseren. Dit project is mogelijk dankzij Rijksfinanciering. Daarom zijn in de eerste periode de woningen gereserveerd voor Oekraïners. We gaan er vanuit dat we in de toekomst andere woningzoekenden onderdak kunnen bieden, bij voorkeur inderdaad in een gemengde samenstelling. 

Waarom huisvesten we de Oekraïense vluchtelingen niet in de Technische School in Middelharnis? 

Toen de oorlog uitbrak en de vluchtelingenstroom op gang kwam hebben we als gemeente al gekeken naar de mogelijkheden van huisvesting in de Technische school. De conclusie was destijds dat er maar een heel beperkt aantal mensen konden overnachten (ongeveer 10), of dat er grote investeringen (brandveiligheid, technische voorzieningen) nodig waren. Uiteindelijk is geoordeeld dat de het plan voor tijdelijke flexwoningen kansrijker was, ook omdat deze woningen op een andere locatie geplaatst kunnen worden.    

Hoe zit het met stikstof bij dit plan? 

Voor het plan is zowel gekeken naar de stikstofdepositie in de bouwfase als in de gebruiksfase. Uit de berekening volgt dat er voor zowel de bouw als tijdens de bewoning geen onaanvaardbare stikstofdepositie is op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 

Hoe gaan de buurt en de woningen eruitzien? 

We vinden het als Oost West Wonen en de gemeente heel belangrijk dat de kwaliteit goed is. De buurt moet er mooi en netjes uitzien, zodat mensen er veilig en rustig kunnen wonen en de uitstraling past bij de rest van de omgeving. Goede kwaliteit en uitstraling is een belangrijk uitgangspunt voor dit project.
Het plan voorziet in verschillende woningtypes, met maximaal twee woonlagen. Er zijn tweekamerappartementen, driekamerappartementen en kleine gezinswoningen. De buurt gaat er zo veel mogelijk uitzien als andere buurten op Goeree-Overflakkee. Dat betekent dat er ruimte is voor sport en ontspanning. Ook groen is een belangrijk onderdeel. Er staat geen hek omheen en er is ook geen sprake van een toegangspoort. 

Zijn de woningen ook geschikt voor andere mensen dan de Oekraïense vluchtelingen? 

Ja, de woningen zijn zeker ook geschikt voor andere doelgroepen. Het zijn flexwoningen, maar ze doen qua uitstraling en gebruik niet onder voor een reguliere woning. Het gaat om drie soorten woningen, met maximaal twee woonlagen. We kunnen het verloop van de situatie in Oekraïne niet voorspellen, maar de verwachting is dat er na enkele jaren ruimte komt voor andere woningzoekenden. 

Wat vindt de welstandscommissie van dit plan?  

We vinden het als Oost West Wonen en de gemeente heel belangrijk dat de kwaliteit goed is. De buurt moet er mooi en netjes uitzien, zodat mensen er veilig en rustig kunnen wonen. Goede kwaliteit is ook echt een belangrijk uitgangspunt voor dit project. 
Omdat het gaat om een tijdelijk project is een toets van de welstandseisen niet van toepassing. 

Wie wordt eigenaar van de flexwoningen?  

De woningcorporatie. Deze partij treedt ook als de verhuurder op. De gemeente krijgt geld voor de huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen en betaalt dus huur aan Oost West Wonen.

Ik ben buurtbewoner. Hoe blijf ik op de hoogte? 

U blijft op de hoogte via deze pagina op de website van de gemeente www.goeree-overflakkee.nl/flexwoningen. Of via de BouwApp (https://debouw.app/projects/flexwoningen-middelharnis/updates(externe link)) We vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dat gebeurt door nieuwsberichten, die we delen met de lokale media. Bij belangrijke momenten (zoals bijvoorbeeld een inloopavond) informeren we omwonenden ook via bewonersbrieven. Ook is er een nieuwsbrief.Ook is er een nieuwsbrief. Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief(externe link).    

Waar kan ik de nieuwsbrieven vinden? 

De nieuwsbrieven staan onder het tabblad nuttige documenten.   

Waar kan ik de documenten vinden die naar de gemeenteraad zijn gestuurd?  

De raadsbrieven staan onder het tabblad nuttige documenten.  

Ik wil lid worden van de klankbordgroep. Kan dat en wat wordt er van mij verwacht?

Nee, dat kan helaas niet. Eind oktober is de klankbordgroep van start gegaan. Na drie bijeenkomsten ligt er nu een plan op tafel, waarin zo goed mogelijk rekening gehouden is met wat de klankbordgroep heeft aangegeven.


 

 

Vragen en antwoorden over woningnood en de toekomst

Nu komen er tijdelijke woningen. Is de deur nu weer open voor meer woningbouw hier? 

Nee, er is sprake van een tijdelijke oplossing. Het is momenteel niet zo dat er ruimte is voor nieuwe woningbouwprojecten voor dit gebied (naast bestaande projecten).  

Betekent dit dat de plannen voor de randweg niet doorgaan? 

Nee, dat betekent het niet. Deze projecten staan los van elkaar. Het is een politieke beslissing of er wel of niet gekozen wordt voor een Oostelijke Randweg. Wel is het zo dat dit project momenteel in een onderzoeksfase zit. Het realiseren van een randweg – als hiervoor wordt gekozen - is een zeer langdurig traject. Het aankopen van gronden kan bijvoorbeeld al 10 jaar duren. De vergunning voor deze nieuwe, tijdelijke buurt wordt voor 5 jaar afgegeven.  

Hoe beïnvloedt dit mijn kans op een huurwoning? 

De Oekraïense vluchtelingen maken geen gebruik van onze reguliere huurwoningvoorraad. Daardoor is het momenteel zo dat de kans op een huurwoning niet kleiner of groter wordt. Op termijn is de verwachting dat we door dit project de druk op de woningmarkt kunnen verminderen, ook door de woningen beschikbaar te maken voor andere woningzoekenden. 

Waarom kan het voor deze groep wel zo snel en lukt het mij als woningzoekende niet om een woning te krijgen?  

Dit gaat om een groep vluchtelingen waar we ons verantwoordelijk voor voelen en waar acuut een oplossing voor nodig is. We zijn als gemeente en Oost West Wonen blij dat we dit pilotproject kunnen uitvoeren, omdat het snel een oplossing biedt voor deze groep. 
Daarnaast biedt het op de langere termijn mogelijk ook een oplossing voor de woningnood onder andere doelgroepen. Het gaat om ‘doorstroomwoningen’, de verwachting is dat de Oekraïense vluchtelingen na een paar jaar doorstromen naar een reguliere huur- of koopwoning of terugkeren naar hun thuisland.  
Daarmee is het probleem voor een woningzoekende nu niet opgelost. We kunnen ons voorstellen dat het oneerlijk lijkt en voelt. Voor de gemeente en de woningcorporatie heeft de woningcrisis onze prioriteit, al zijn de mogelijkheden beperkt. U kunt ervan op aan dat we ons ook inzetten voor andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. We zien deze pilot ook als een kans en een mogelijkheid om ervaring op te doen voor mogelijke vervolgprojecten met snel te realiseren flexwoningen. 

Wat gebeurt er met de woningen als de vergunning voor deze locatie afloopt? 

Dat is momenteel nog niet duidelijk. De vergunning wordt voor 5 jaar afgegeven. Het is mogelijk om een verlenging aan te vragen tot 10 jaar. We hebben met elkaar afgesproken dat we de komende jaren met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe we de woningen na deze 5 jaar in kunnen zetten op Goeree-Overflakkee. 

Wat gebeurt er als de Oekraïners vertrekken?  

Dan willen we deze woningen toevoegen aan de reguliere woningvoorraad van Oost West Wonen. Dat wil zeggen dat ze ingezet worden voor de huisvesting van woningzoekenden op Goeree-Overflakkee. Dat kunnen jongeren zijn, die vanwege de tijdelijkheid van het project een tijdelijk huurcontract krijgen. Of enkele statushouders. Of dat ze dienstdoen als tijdelijke huisvesting voor huurders die vanwege renovatie van hun eigen woning tijdelijk een andere woning nodig hebben. We kijken goed naar de mogelijkheden en houden altijd een gezonde mix van verschillende doelgroepen voor ogen.

Wat gebeurt er na 5 jaar? 

De tijdelijke vergunning wordt nu aangevraagd voor 5 jaar. De flexwoningen kunnen veel langer mee, maar we weten nog niet of dat op deze locatie mogelijk is. Er is een mogelijkheid om de tijdelijke vergunning te verlengen naar 10 jaar. Of dat gebeurt, hangt van veel verschillende factoren af. Zoals bijvoorbeeld financiering, plannen met de locatie of de situatie in Oekraïne. We gaan hiervoor de komende jaren met de verschillende partijen over in gesprek. 

Komen er asielzoekers?

Nee, het gaat om tijdelijke woningen die eigendom zijn van de woningcorporatie. Als er leegstand komt, komt er een mogelijkheid om tijdelijk andere woningzoekenden te huisvesten. Dat gaat om mensen die ingeschreven zijn bij de corporatie. Als gemeente en corporatie krijgen we altijd vanuit het rijk een zogeheten taakstelling om een aantal statushouders te huisvesten. Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Dat gaat om ongeveer 30 mensen per half jaar. Mogelijk komen er wel een aantal statushouders in aanmerking voor een flexwoning, maar dat zal dan om een heel klein deel van de woningen gaan. Voor de integratie is het juist ook belangrijk om deze mensen niet allemaal bij elkaar te huisvesten. 

Hoe helpt dit bij de woningnood? 

Het helpt niet direct. Door dit project voorkomen we wel dat er voor de opvang van Oekraïners een beroep wordt gedaan op de reguliere huurwoningen, wat de druk op de huurwoningmarkt nog verder zou vergroten. De komende jaren zijn de woningen gereserveerd voor de Oekraïense vluchtelingen, maar het kan goed dat de jaren daarna er ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld de mensen die met spoed een huis nodig hebben.  

Onze jeugd moet jaren ingeschreven staan om een betaalbare huurwoning te vinden, waarom is dit niet mogelijk voor eigen inwoners? 

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning op ons eiland is de afgelopen 2 jaar inderdaad flink gestegen. Op een huurwoning krijgen we gemiddeld meer dan 100 reacties. De vraag is veel groter dan het aanbod.  
Door de opvang van Oekraïners met flexwoningen te realiseren, maken we geen gebruik van de reguliere huurwoningvoorraad. Het maakt de wachtlijst voor een huurwoning daardoor niet langer.
Zowel vanuit Oost West Wonen als de gemeente wordt gezocht naar mogelijke oplossingen voor de woningcrisis. Deze oplossing met flexwoningen zien we als een kans. Hoewel we situatie in Oekraïne niet kunnen voorspellen, verwachten we dat we de woningen op termijn voor andere woningzoekenden in kunnen zetten, mogelijk op een andere, permanente locatie op het eiland. 
Daarbij is het zowel voor Oost West Wonen als de gemeente een mogelijkheid om ervaring op te doen met de inzet van deze woningen voor mogelijke vervolgprojecten in onze gemeente. 

 

Vragen en antwoorden over de locatie en de omgeving

Waarom is voor deze locatie gekozen? 

Er is gekeken naar mogelijke locaties in de omgeving van Middelharnis, Sommelsdijk of Dirksland. De locatie aan de Sommelsdijkse Havendijk had de meeste pluspunten. De locatie heeft als voordeel dat het dichtbij voorzieningen is. Dat zorgt ervoor dat de Oekraïners vooral op de fiets naar de voorzieningen toe kunnen en er weinig autoverkeer bij komt. Ook is het een rustig gebied, en is er voldoende ruimte om de woningen neer te zetten. Daarnaast gaan veel van de Oekraïense vluchtelingen in Middelharnis naar school, dat maakt de verhuizing van Dirksland naar Middelharnis een logische keuze. Ook is het terrein al eigendom van de gemeente, wat de snelheid waarmee we dit project willen realiseren ten goede komt. 

Blijven er voldoende parkeerplekken beschikbaar? 

Ja, er is gekeken naar het aantal benodigde parkeerplekken. Voor het project rond het Spuikwartier was al de bedoeling om op deze locatie 112 parkeerplaatsen te realiseren. Er komen nu 167 parkeerplaatsen, 55 voor de bewoners van de flexwoningen.

Hoe zit het met verkeersbewegingen?  

Momenteel bewegen de Oekraïense vluchtelingen zich vooral lopend en per fiets. Een deel wordt met de auto opgehaald om naar het werk te gaan. We verwachten dat dit niet veel extra belasting voor de omgeving gaat zijn, ook omdat er verschillende manieren zijn om naar het centrum van Middelharnis te komen. 
Voor de lange termijn is dit wel een punt van aandacht. Er wordt al wel gekeken naar slimme manieren om het verkeer in dit gebied beter te reguleren, bijvoorbeeld door de bewegwijzering aan te passen.  

Is er aandacht voor de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld op de doorgaande weg van de Joost van den Vondellaan of de Sommelsdijkse Havendijk?  

Ja, daar is aandacht voor. Bij de Sommelsdijkse Havendijk komen verkeersremmende maatregelen: de 30 km-zone wordt doorgetrokken. Het parkeerterrein krijgt een aparte in- en uitrit.

In de bouwperiode geldt op de Joost van den Vondellaan een adviessnelheid van 30 km/u. Ook staan er smileys, snelheidsborden die aangeven of iemand de goede snelheid rijdt. De grote geladen vrachtwagens rijden via de polder naar het bouwterrein.

Is er in de nieuwe buurt ook aandacht voor speelruimte?  

Ja, die aandacht is er zeker. De bedoeling is dat het een buurt is waar het veilig en goed wonen is. Daar horen speelvoorzieningen bij. We hebben vanuit de inloopavond een aantal vragen gehad van inwoners uit de omgeving om hier ook naar te kijken voor de omwonende kinderen Op dit moment kijken we naar de mogelijkheden om de speelvoorzieningen wat uit te breiden.  

Vragen en antwoorden over de bewoners

Wie zijn precies de nieuwe bewoners?  

Toen de oorlog in Oekraïne begon kwam een vluchtelingenstroom op gang. Eind maart kwam de groep van 137 vrouwen, kinderen en ouderen aan. De groep is de afgelopen maanden gegroeid, ook doordat er mensen uit particuliere opvang bij kwamen. Gedurende hun verblijf hebben ze hun draai op het eiland gevonden. Veel van hen zijn aan het werk gegaan en kinderen gaan naar school. 

Is dit ook voor de Oekraïense vluchtelingen die niet worden opgevangen in een gemeentelijke opvang?  

Ja. De flexwoningen zijn in elk geval voor twee jaar gereserveerd voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om 111 woningen voor naar verwachting ongeveer 300 mensen. Momenteel verblijven de meeste Oekraïners in tijdelijke opvanglocaties van de gemeente. Voor de locatie Molenzicht geldt dat de huurtermijn binnenkort afloopt. Deze groep mensen willen we als eerste huisvesten in de flexwoningen. Daarnaast zijn er ook Oekraïense vluchtelingen die momenteel bij mensen thuis of in een vakantiewoning worden opgevangen en die op termijn ook andere huisvesting nodig hebben. De gemeente verzamelt en bekijkt of deze mensen ook in de flexwoningen terecht kunnen. Vangt u mensen op en wilt u weten wat er mogelijk is? Mail naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl.

Waar kunnen de Oekraïners terecht als de noodopvang afloopt en de flexwoningen nog niet gereed zijn? 

We proberen de nieuwe buurt met woningen zo snel als mogelijk te realiseren, maar er moet veel gebeuren. Als gemeente blijven we de komende periode op zoek naar tijdelijke huisvesting.

Hoe zit het met de integratie van deze Oekraïners? 

Wij gaan er vanuit dat deze vluchtelingen hier tijdelijk zijn. Zo gauw de situatie het toelaat in hun eigen land, is de verwachting dat het grootste deel teruggaat. Integratie en volledig meedoen in de samenleving is nodig als zeker is dat mensen hier blijven en dan is het zeker gewenst om ze gemengd in alle dorpen te huisvesten. Dat is echter momenteel niet aan de orde.  
De ervaring vanuit de opvang in Dirksland is overigens dat de vluchtelingen goed hun draai vinden in onze gemeente.  

Hoe voorkom je dat onderwijs, zorg en andere voorzieningen in Middelharnis overvraagd worden? 

We huisvesten inmiddels al vanaf eind maart Oekraïense vluchtelingen. In totaal gaat het om meer dan 300 mensen. Daarover zijn afspraken gemaakt met de verschillende partijen, zoals het onderwijs en de zorg. Dat loopt goed en voor het grootste deel verandert dat met de komst van deze flexwoningen ook niet. Vanzelfsprekend is de gemeente wel in overleg met bijvoorbeeld huisartsen en het onderwijs om te kijken naar wat extra nodig is.  

Hoe zorg je dat er doorstroom komt van Oekraïense vluchtelingen? 

De verwachting is dat de doorstroom via een redelijk natuurlijk proces gaat. Als we kijken naar de groep vluchtelingen zien we dat het vooral om vrouwen en kinderen gaat. Een belangrijk deel van hun gezin en familie is nog in Oekraïne. De verwachting is dat deze mensen terug willen naar hun geboorteland, als de situatie het toelaat.
Voor een klein deel van de vluchtelingen geldt mogelijk wel dat ze hier willen blijven en hier willen bouwen aan hun toekomst. Dan stromen ze op termijn mogelijk door naar een reguliere huurwoning. We kijken per gezin naar de wensen en mogelijkheden. 

Hoe verloopt het toewijzen van een flexwoning? 

Dat is nog niet helemaal duidelijk. De eerste periode zijn alle woningen bestemd voor Oekraïense vluchtelingen. We kijken momenteel naar de samenstelling van de groep in de noodopvang in Dirksland en wat een geschikte verdeling is over de woningen. Dat bespreken we ook met hen. Er komen verschillende typen woningen, van klein naar iets groter. Daarna gaan we kijken naar de situatie van andere Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente en of het wenselijk is om hen ook een flexwoning te bieden. 

Na de bewoning door de Oekraïners is het plan om de flexwoningen toe te voegen aan de reguliere woningvoorraad van oost West Wonen. Dat wil zeggen dat ze ingezet worden voor de huisvesting van woningzoekenden op Goeree-Overflakkee. Dat kunnen jongeren zijn, die vanwege de tijdelijkheid van het project een tijdelijk huurcontract krijgen. Of enkele statushouders. Of dat ze dienstdoen als tijdelijke huisvesting voor huurders die vanwege renovatie van hun eigen woning tijdelijk een andere woning nodig hebben. We kijken goed naar de mogelijkheden en houden altijd een gezonde mix van verschillende doelgroepen voor ogen.

Gaan de Oekraïners huur en vaste lasten betalen voor deze woningen?  

Woningcorporatie Oost West Wonen treedt als verhuurder op. Het Rijk verstrekt een bijdrage in de woonkosten per Oekraïense vluchteling. Dit wordt gebruikt voor de huur en dat deel draagt de gemeente af aan Oost West Wonen. Het Rijk werkt momenteel aan wetgeving om aan Oekraïners een bijdrage te vragen in de woonkosten op het moment dat ze gaan werken. 

Hoe wordt de toezicht/handhaving geregeld?  

Momenteel werkt de gemeente in de noodopvang van Dirksland met locatiemanagers die overdag beschikbaar zijn voor vooral vragen van de vluchtelingen. 's Nachts is er sprake van beveiliging die een extra oogje in het zeil houdt. In de praktijk is dat vooral een maatregel uit voorzorg, niet omdat het nodig is gebleken. 
 
We gaan de komende periode goed kijken naar wat nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat alles goed verloopt. Mogelijk hoort daar - zeker in de eerste periode – een vorm van locatiemanagement bij. Vanzelfsprekend zijn veiligheid en het voorkomen van mogelijke overlast – ook al verwachten we dat niet – overdag en 's nachts wel onderwerpen die besproken worden. Ook de wijkagenten worden hierbij betrokken. Het is wel zo dat de Oekraïense vluchtelingen zo veel mogelijk zelfstandig gaan wonen, vergelijkbaar met het wonen in andere buurten.  

Hoe zit het met de brug bij het Nieuwepad? 

De brug is onderdeel van het plan Spuikwartier en maakt geen onderdeel uit van de ontwikkeling voor de flexwoningen. Deze brug wordt dus niet meegenomen in de vergunningsaanvraag voor de flexwoningen. De brug wordt wel meegenomen in de bestemmingsplanprocedure voor het Spuikwartier. De brug wordt pas aangelegd nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en het project Spuikwartier wordt ontwikkeld. Dit kan nog enkele jaren duren. 

Wanneer wordt de dam met platen opgeknapt, zeker nu er een doorlopende route wordt?

De dam wordt gebruikt door de bewoners van de flexwoningen maar maakt ook onderdeel uit van het plan Spuikwartier.  Het opknappen van de dam gebeurt bij de ontwikkeling van het project Spuikwartier. Dit kan nog enkele jaren duren.

Documenten die betrekking hebben op dit onderwerp: