Gemeente Goeree-Overflakkee vangt vanwege de schrijnende situatie bij het aanmeldcentrum Ter Apel vanaf half juli 150 asielzoekers op. De crisisnoodopvang voor maximaal zes weken vindt plaats op riviercruiseschip bij het Havenhoofd van Middelharnis. 

De boot ligt op de zogenoemde pianosteiger, bij de palmboom op de kop van het gebied. Dat is niet bij de steiger waar afgelopen winter al 75 asielzoekers op een schip werden opgevangen. Daardoor blijft het parkeerterrein intact. Ook het strand blijft gewoon toegankelijk voor inwoners en recreanten.

Voorwaarden 

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang. De gemeente heeft na de goed verlopen eerdere opvang voor een aantal voorwaarden gesteld: 

  • Maximaal 150 mensen;  
  • Voor een periode van maximaal zes weken;  
  • Op het schip én op de wal is dag en nacht beveiliging aanwezig; 
  • Het terrein van de crisisnoodopvang wordt afgeschermd. De vluchtelingen krijgen duidelijke regels mee, bijvoorbeeld niet op het strand, Park Nieuw-Zeeland en het bedrijventerrein. 

Aandacht voor veiligheid 

De zomervakantie is geen ideale periode voor opvang, zo erkent ook het gemeentebestuur. Daarom zijn er strikte voorwaarden vooraf gesteld en is er veel aandacht voor de veiligheid in het gebied. Met de opvang helpt de gemeente om de druk op het aanmeldcentrum te verlichten. “We nemen onze verantwoordelijkheid en maken goede afspraken om dit zo goed mogelijk te laten verlopen”, beaamt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Het voordeel is dat we ervaring hebben opgedaan met de goed verlopen eerdere asielopvang. En met die kennis gaan we dit proces in.” 

Vragen en antwoorden 

Mogelijk zijn er vragen over de crisisnoodopvang. Daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. 

Algemeen

Waarom is er crisisnoodopvang nodig? 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan.

Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang en noodopvang? 

Omdat er een tekort aan opvangplekken is worden asielzoekers nu tijdelijk ondergebracht in crisisnoodopvang. Zoals bij ons, dat noemen we crisisnoodopvang.

Het COA hanteert de volgende definities. 
Noodopvang: Is er niet genoeg plek in de asielzoekerscentra (azc)? Dan vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard opvanglocaties van het COA. Zoals evenementenhallen. 

Crisisnoodopvang: Is er voor asielzoekers geen plek meer in de noodopvang? Dan regelen de gemeenten en veiligheidsregio's crisisnoodopvang. Dit is korte opvang van ongeveer 1 week in ruimtes die de overheid meestal inzet bij een ramp of crisis. 

Op lokaal niveau wordt bepaald hoe de opvang wordt georganiseerd, op basis van de door het COA gestelde eisen.

Voor Goeree-Overflakkee geldt dat het nu om zes weken gaat, dus langer dan de definitie van het COA.

Waarom bij ons op Goeree-Overflakkee?  

De Veiligheidsregio's hebben de opdracht om per regio asielzoekers op te vangen. De gemeenten binnen onze Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben met elkaar gesproken over de mogelijkheden. Opvang op een cruiseschip is het snelst te realiseren. Het is in veel gemeenten niet mogelijk dat een schip met zo’n lengte aanmeert. Dat kan bij ons op Goeree-Overflakkee wel.  We voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren.

Daarnaast lopen wij op Goeree-Overflakkee meer dan andere gemeenten achter bij de huisvesting van statushouders. Daardoor wordt er bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor crisisnoodopvang ook een dringender beroep op ons gedaan.  

Is de gemeenteraad betrokken? 

Ja. Het besluit is door het college genomen, nadat eerst de fractievoorzitters uit de raad zijn geïnformeerd. Op 29 juni is de raad ook schriftelijk geïnformeerd over de plannen.

Zijn er andere gemeentes die ook extra opvanglocaties hebben? 

Ja. In elke gemeente wordt gekeken naar opvanglocaties. Het is wel een lastige zoektocht, omdat de opvang van Oekraïense vluchtelingen ook speelt. En daarnaast is er ook de woningnood. 

Waarom opvang op een schip? 

Het gaat om opvang op een riviercruiseschip, waar dus alle faciliteiten aanwezig zijn om mensen te laten slapen en eten. Zo’n schip wordt gehuurd, waarbij er aan de gemeente gevraagd wordt om een geschikte kade. De zoektocht naar een goede aanlegplaats is makkelijker dan de zoektocht naar een op korte termijn geschikt (te maken) pand.

Hoeveel geld gaat het ons als gemeente kosten? 

De opvang van vluchtelingen in een noodopvang kost geld. Het COA betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk voor de andere benodigde zaken, zoals een locatiemanager. We gaan er vanuit dat de kosten voor ons als gemeente meevallen en dat we veel kosten die we maken terugkrijgen. 

Kan ik bezwaar maken? 

Nee, er is een crisis aan de gang en dit is crisisnoodopvang. 
Dat neemt niet weg dat we wel het belang zien om met omwonenden in gesprek te gaan en te blijven tijdens de duur van de opvang. Daarom is er een gesprek geweest met de mensen die eerder al betrokken waren bij de noodopvang in de winter. Ook is een brief bezorgd en is er voor de direct-omwonenden een inloopbijeenkomst.. 

Welke (aanvullende) eisen heeft de gemeente gesteld aan de opvanglocatie? 

Aan de locatie zelf hebben we geen aanvullende eisen gesteld. Voor de komst van de noodopvang hebben we als voorwaarde gesteld dat er sprake is van maximaal 150 asielzoekers, voor een periode van maximaal zes weken. Er is sprake van dag en nacht beveiliging op het schip en op de wal. We hebben ook aangegeven, juist vanuit humaan oogpunt, dat we willen dat op tijd bekend is waar deze groep hierna opgevangen wordt. 

Heeft u ook nog tips of zaken waar we aan moeten denken, mail ze vooral naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl

Over het schip en de vluchtelingen

Om welk schip gaat het? 

Het gaat om een de MS Alemannia. Het riviercruiseschip is vanaf begin september weer ergens anders nodig, dus blijft ook niet langer op Goeree-Overflakkee. 

Welke vluchtelingen komen naar Goeree-Overflakkee? 

Dat weten we niet vooraf. Het gaat waarschijnlijk om meerderjarige asielzoekers. Dat kunnen mensen zijn uit bijvoorbeeld Afghanistan, Syrië, Eritrea, Jemen of Turkije. 

Wij verwachten ook niet dat we dit heel lang voor aankomst van de asielzoekers weten. In principe werkt het zo dat alle asielzoekers binnenkomen bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Daar worden ze geregistreerd. Momenteel is het daar overvol. Daar worden vervolgens groepen samengesteld die naar een locatie elders worden gebracht. Er wordt hierbij wel gekeken naar de samenstelling van een groep (zijn er twee bevolkingsgroepen die normaal gesproken niet goed met elkaar overweg kunnen, dan komen die niet in dezelfde groep terecht bijvoorbeeld).  

Wanneer komen de eerste vluchtelingen? 

Het schip komt zaterdag 16 juli aan. De eerste dagen verblijft er nog een groep Oekraïnse vluchtelingen, met gehoorproblemen. Daarna wordt alles gereed gemaakt. Een paar dagen later komen de asielzoekers. 

Krijgen de asielzoekers op het schip hierna een huis op Goeree-Overflakkee? 

Nee. Dit is echt crisisnoodopvang. Na maximaal zes weken gaan deze mensen naar een nieuwe locatie. 

Hoelang blijven de vluchtelingen op deze locatie? 

Het gaat om crisisnoodopvang voor maximaal zes weken. 

Hoeveel vluchtelingen komen er? 

Maximaal 150.

Waar gaan de vluchtelingen daarna naar toe? 

Dat is nog niet duidelijk. We dringen er bij het COA op aan dat dit snel bekend is. We vinden het belangrijk dat de asielzoekers zelf weten waar ze naar toe gaan. 

Kunnen de bewoners zelf eten koken op het schip? 

Nee, dat gaat hier niet. Het schip is hier niet op ingericht en het zou ook in het kader van brandveiligheid niet kunnen dat er op de kamers gekookt wordt. Er worden drie maaltijden per dag verzorgd.

Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen? 

Het COA heeft helaas geen gelegenheid om kleding en goederen te sorteren en te distribueren van, naar of op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties.

Zoekt u meer informatie over het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers?  

Op de website van het COA vindt u meer informatie. 

Zoekt u meer algemene informatie over het asielbeleid in Nederland? 

Op de website van de Rijksoverheid staan veel vragen en antwoorden over het asielbeleid. 
 

Over de locatie

Waarom het Havenhoofd van Middelharnis? 

Het Havenhoofd is het meest geschikt voor een schip van deze lengte. Er ligt een steiger die lang genoeg is voor een riviercruiseschip. Ook zijn de benodigde voorzieningen te treffen, zoals aansluiting op elektra en het riool. 

Zijn omwonenden (bedrijven en individuen) vooraf betrokken bij dit besluit? 

Nee. Er is momenteel sprake van een crisissituatie in de opvang van vluchtelingen. Wel hebben we voorafgaand aan bekendmaking van het besluit de buurt geïnformeerd. Net als de vorige keer zijn we met elkaar in gesprek. . Ook is er een informatiebijeenkomst geweest. We hebben een gemeentelijke projectleider. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ze vooral naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl.

Kan ik veilig gebruik maken van het strand? 

Ja, het strand is gewoon te gebruiken voor onze inwoners en recreanten. We maken vooraf de afspraak dat de vluchtelingen geen gebruik maken van het strand.  Dat doen we in het kader van openbare orde en veiligheid. We willen voorkomen dat er spanningen ontstaan. Daarnaast is de verwachting dat de zwemvaardigheden van de asielzoekers minimaal zijn. Op dit strand is geen reddingsbrigade of strandwacht aanwezig. 

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld? 

Er zijn twee beveiligers op het schip en twee op de wal. Verder neemt de politie het Havenhoofd extra mee in hun dag-, avond- en nachtdiensten. Ook de boa’s nemen de locatie mee tijdens hun rondes.
Daarnaast komen er extra camera's, die toezicht houden op de locatie.

Hoe wil de gemeente overlast voorkomen? 

We weten dat sommige mensen zich zorgen kunnen maken over de mogelijkheid dat er sprake gaat zijn van overlast of zelfs crimineel gedrag. Dat kan vanuit inwoners komen richting deze crisisnoodopvang of vanuit de vluchtelingen. Daar gaan wij niet van uit. Het is belangrijk om onze gasten goed te informeren over de regels die hier voor iedereen gelden. Er wordt ook goed opgelet en het wordt niet geaccepteerd als regels worden overtreden. Daarnaast is er veel aandacht voor de begeleiding van de asielzoekers. Er zijn woonbegeleiders aanwezig, om ook dagbesteding te bieden. 

Als u overlast waarneemt, neem dan contact met ons op, ter plaatse met de beveiligers of met de politie. 

Hoe voorkomen we dat asielzoekers gaan ronddwalen op het bedrijventerrein of op Park Nieuw-Zeeland? 

Dat kunnen we nooit helemaal voorkomen, maar we geven voor de komst van de asielzoekers wel duidelijk aan dat ze daar niet mogen lopen. Er zijn huisregels voor de asielzoekers, waarin ook duidelijk is wat wel en niet kan. Er zijn op de opvanglocatie woonbegeleiders, die de asielzoekers ook zullen begeleiden als ze op pad gaan. 

Daarnaast wordt van de asielzoekers verwacht dat ze van 22.00 tot 7.00 uur op de opvanglocatie blijven. 

Is er camerabewaking aanwezig? 

Op het Havenhoofd is flexibel cameratoezicht aanwezig. Deze camera’s kunnen door de boa’s (live) uitgekeken en teruggekeken worden en indien nodig kunnen beelden tijdelijk opgeslagen worden/overgedragen worden aan de politie.  
Er komt ook nog cameratoezicht op de locatie zelf en op de parkeerplaats. Deze worden uitgekeken door de beveiliging van de crisisnoodopvang. 

Wat doet u voor omwonenden? 

Het gaat om een locatie waar vooral in de zomermaanden overlast ervaren wordt door jongeren. Dat zien we nu ook. Daarom is er extra aandacht voor de veiligheid. We nemen extra maatregelen, zoals permanente beveiliging op de wal. 

Er is na de vorige opvang beloofd dat er verlichting zou komen op de Oosthavendijk van het Havenhoofd naar Middelharnis? Wat is daar de stand van zaken van?  

Dat klopt. De opdracht is uitgegaan naar de partij die dit voor ons aanlegt. We zijn afhankelijk van materieel en mankracht. De planning is nu dat de aanleg na het zomerseizoen aanvangt. 

Waar kan ik terecht met vragen?  

Kijk voor meer informatie of andere vragen op de website van de gemeente: www.goeree-overflakkee.nl/crisisnoodopvang 

U kunt ook tijdens kantooruren bellen met de gemeente op 14 0187. Of stuur een e-mail naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl

Nieuwsberichten

  • Schip crisisnoodopvang arriveert zaterdag

    Riviercruiseschip MS Alemannia komt zaterdag 16 juli bij het Havenhoofd in Middelharnis aan. De voorbereidingen voor de komst van het schip zijn inmiddels begonnen. De eerste dagen huisvest het schip een groep Oekraïense vluchtelingen. Daarna wordt alles in gereedheid gebracht voor de komst van 150 asielzoekers.