Voor het kappen of rooien van een boom heeft u een vergunning nodig als de boom staat vermeld op de gemeentelijke bomenlijst. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket(externe link).

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Omschrijving

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien (met een stamomtrek van meer dan 30 cm), dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

Een groot aantal bomen op Goeree-Overflakkee hebben een beschermde status en mogen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening alleen met toestemming van de gemeente gekapt worden. De gemeente houdt een lijst bij van de bomen die niet zonder toestemming verwijderd mogen worden, Raadpleeg altijd deze lijst, maar ook het bestemmingsplan dat voor het gebied geldt voordat u een vergunning voor het kappen van een boom aanvraagt. In sommige bestemmingsplannen is aangegeven welke bomen een beschermde status hebben en daarom niet gekapt mogen worden.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van de vergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een boom zonder groot risico voor de omgeving. De uitgebreide procedure geldt als het kappen een groot risico heeft voor de omgeving. Of als er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden.

Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden. 

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming(externe link) vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link).

Kosten

Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel kappen van bomen of vellen van houtopstanden worden € 75,00 leges in rekening gebracht

Voorwaarden

Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom.

De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning afwijzen als de boom bijzondere waarde heeft voor de omgeving, zoals:

 • natuurwaarde
 • landschappelijke waarde
 • cultuurhistorische waarde
 • waarde voor de schoonheid van de stad
 • waarde voor de leefbaarheid van de omgeving

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom:

 • Ga naar het Omgevingsloket(externe link).
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • waar de boom staat (adres)
  • of u wilt kappen of snoeien
  • uw reden om te willen kappen of snoeien
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
 • U geeft aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u een boom gaat kappen.

Bezwaar en beroep

U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan(externe link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Bij een melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.