Beschermd Wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek of een licht verstandelijke beperking. De psychische aandoening/beperking moet zijn vastgesteld door bijvoorbeeld een arts, psychiater, ggz-psycholoog of verpleegkundig specialist. Beschermd Wonen via de Wmo is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar.

Omschrijving

Alsr begeleiding thuis niet voldoende is, kunnen wij nagaan of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. Als thuis wonen niet meer kan dan wordt er een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief. Hier worden de bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden.

Afhankelijk van de behoeften en het aanbod van de woonvorm kan er ook begeleiding zijn bij het huishouden, het maken van sociale contacten en eventuele verzorging en verpleging. Klinische opname of wonen op een gesloten afdeling valt niet onder beschermd wonen.

Aanpak

U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op beschermd wonen. Gemeente Goeree-Overflakkee onderzoekt uw situatie. Is er sprake van psychische en/of psychosociale problematiek dan wordt de uiteindelijke toegang tot Beschermd Wonen in deze regio bepaald door centrumgemeente Nissewaard. Deze gemeente zal de beslissing nemen op uw aanvraag. En als u in aanmerking komt, dan verstrekken zij ook de voorziening aan u. De gemeente zal hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

Meer informatie vindt u op: www.nissewaard.nl/beschermdwonen(externe link)

Als er sprake is van een licht verstandelijke beperking waardoor Beschermd Wonen nodig is, dan bepaalt de gemeente Goeree-Overflakkee zelf de toegang. Uw aanvraag wordt dan niet doorgestuurd naar de centrumgemeente Nissewaard.

Termijn

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Soms is aanvullende informatie of een offerte nodig waardoor het langer kan duren. Wanneer dit aan de orde is, wordt u geïnformeerd.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit op een aanvraag kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. U kunt ook, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons opnemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval uw naam, uw adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het daarmee niet eens bent bevatten. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

Contact opnemen

Als u gebruik wil maken van Beschermd Wonen, kunt u contact opnemen met het Sociaalcontactpunt via telefoonnummer 14 0187, optie 1, of direct een melding indienen via het online formulier (zie kopje Formulieren hieronder).

Een Wmo-consulent van gemeente Goeree-Overflakkee neemt vervolgens contact met u op voor een gesprek.

Bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan contact op met het Sociaalcontactpunt via telefoonnummer 14 0187, optie 1, of maak gebruik van het contactformulier.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.