Actief Zorg

Wij zijn Actief Zorg. Aangenaam. Wij zetten ons in voor iedereen die thuis hulp kan gebruiken. Mensen kunnen bij ons terecht voor huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging, begeleiding en advies. Dagelijks zetten meer dan 4000 medewerkers zich in voor onze ruim 19.000 klanten, verdeeld over een groot deel van Nederland.

Geluk Dichtbij

Ons doel is om een zo gelukkig mogelijk leven thuis mogelijk te maken voor iedereen. Daarom zijn wij niet alleen bezig met de hulp die iemand nodig heeft. We willen ook graag weten waar iemand gelukkig van wordt. Dit noemen wij Geluk Dichtbij. Geluk Dichtbij betekent voor ons écht luisteren naar waar iemand behoefte aan heeft en daar naar handelen.

Vertrouwd in de omgeving

Wij zijn thuis in uw omgeving en kunnen u dus goed de weg wijzen in de lokale zorgwereld. Wij zoeken voortdurend de samenwerking met de lokaal betrokken instanties. Wanneer nodig durven we onze nek uit te steken. We zijn vindingrijk, werken vanuit ons hart en nemen initiatief.

Zelfregie

Bij alles wat we doen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van mensen. Onze ambitie is om de zelfregie van zowel de klanten als medewerkers te vergroten. Wij geloven dat tevreden medewerkers bijdragen aan gelukkigere klanten. Gelukkige klanten zorgen voor groei en dat merken we. Desondanks blijven wij werken met kleinschalige teams. Hiermee leveren we kwalitatief hoogwaardige zorg en zijn de zorgverleners vertrouwd voor u. Wij leveren zorg met ons hart, ons hoofd en onze handen. Samen op weg naar uw geluk. Vaak gaat dat vanzelf. Soms kost het moeite. Maar het is altijd belangrijk genoeg om bij stil te staan.

Website

www.actiefzorg.nl(externe link) 

Agathos

Dagelijks zorgt Agathos vanuit de Lelie Zorggroep voor- en verlenen we hulp aan mensen. Ongeacht leeftijd, ziektebeeld of hulpvraag. We gaan uit van ieders mogelijkheden. Geïnspireerd door Bijbelse barmhartigheid zijn we betrokken, attent, warm en liefdevol. We doen graag goed aan allen. Daarom is iedereen welkom.

Wat is Agathos?

De Intensieve Ambulante Hulpverlening van Agathos is een professionele organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met psychische, psychiatrische, sociale dan wel verstandelijke beperkingen. Ons ondersteuningsaanbod is voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Voor wie? Wat kunnen we voor u betekenen?

Agathos biedt opvoedondersteuning van preventief(lichte zorg) tot gespecialiseerde zorg. Tevens bieden we intensieve ambulante hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. De begeleiding wordt geboden voor het leren omgaan met diverse psychische en psychosociale problemen. Zoals het woord "ambulant" al aangeeft, komen wij naar u toe. Wij bieden de hulpverlening bij u thuis. Tijdens het intakegesprek zullen we uw hulpvraag bespreken en krijgt u uitleg over de mogelijkheden van hulpverlening.

Website

www.leliezorggroep.nl(externe link)
www.agathos-thuiszorg.nl(externe link)

Boer en Zus

Bij Boer en Zus bieden we dagelijks een kleine groep mensen een goede en fijne werkplek in een boerderijwinkel en op de boerderij. Vertrouwen, aandacht en veiligheid kunnen door deze kleinschaligheid alle nadruk krijgen. Dingena Visser-van Kempen, als enthousiaste, zelfstandig zorgprofessional met meer dan 23 jaar ervaring (2021), begeleidt de cliënten en is tevens eindverantwoordelijk voor alle gang van zaken bij Boer en Zus rondom de zorg van de medewerkers. We bieden een cliëntgerichte benadering. Voor de één betekent dat de nadruk op ontwikkeling van persoonlijke doelen, voor de ander gaat het om sociale interactie en/of beleving. Belangrijk doel voor iedereen is om met plezier en voldoening bezig te zijn met werkzaamheden, die aansluiten bij eigen talenten en/of leerdoelen. Ieder werkt op zijn/haar eigen niveau aan integratie door het maken van contact met elkaar, de klanten en het boerenbedrijf.

Meer informatie is te vinden op www.boerzus.nl(externe link) of neem contact op met Dingena Visser-van Kempen via 06 – 29 44 80 42.

Boba

Boba is een kleinschalige, laagdrempelige en persoonlijke GGZ- instelling voor mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis.

Boba is gespecialiseerd in Levensloopbegeleiding voor kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met ASS vanaf IQ 80 tot hoge intelligentie. Boba zorgt dat mensen met psychiatrische problemen volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Kennis van je sterke en zwakke punten, voorspelbaarheid en structuur zijn daarbij zeer belangrijk.

Samen met gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, UWV en woningbouwcorporaties biedt Boba een optimaal hulpverleningsaanbod aan dat aansluit bij de zorgvraag en bij de sociale omgeving.

Website

www.boba-levensloopbegeleiding.nl(externe link)

Curamare

Ketenorganisatie met ziekenhuiszorg, ouderen- en thuiszorg en expertise op het gebied van ouderen en chronisch zieken.

Door onderdeel te zijn van een keten van ziekenhuiszorg en intramurale zorg en behandeling en mogelijkheden voor wonen in een woonzorgcomplex kan er maatwerk geboden worden.

Voor wie? 

Iedereen met een zorgvraag op gebied van behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg, dagopvang en dagbehandeling  en wonen met en zonder zorg. Ook hulpvragen  op gebied van ( beginnende) dementie en palliatieve zorg kunnen bij Curamare gesteld worden.

Website

www.curamare.nl(externe link)

Eleos

Eleos is een christelijke aanbieder van geestelijke gezondheidszorg. Eleos biedt behandeling en begeleiding aan kinderen/jeugdigen en volwassenen met psychiatrische problematiek.

Bij Eleos geloven we dat geloof en psychisch functioneren met elkaar verbonden zijn en Eleos pretendeert specialist in christelijke ggz te zijn. Daarom heeft het meerwaarde om te kiezen voor Eleos als er ggz-hulp nodig is. In het gesprek met de cliënt wordt besproken in welke mate geloof betrokken wordt. Natuurlijk zijn ook niet-christenen van harte welkom om van de professionele hulp van Eleos te profiteren.

Eleos werkt vanuit de herstelvisie en daarin gaat het vooral om de vraag hoe de cliënt de draad van het leven weer kan oppakken.

Omdat behandeling en begeleiding door Eleos geboden worden kan er gemakkelijk op- en afgeschaald worden. 

Contactpersonen

Administratie

Chris Runhaar
Chris.runhaar@eleos.nl
088 - 89 21 550

Inhoud/aanmelding

Begeleiding: Henriek van der Hart 
iHenriek.vanderhart@eleos.nl
06 - 10 63 41 56

Toegang

Toegang.zuid@eleos.nl
088 - 89 20 060

Contractbeheer

Arie Kuperus
Arie.kuperus@eleos.nl
06 - 30 95 87 16

Specialismes

Thuisbegeleiding: chronische ggz (depressie, schizofrenie, bordeline), jongeren met autisme.

Overige informatie

Begeleiding aan jeugdigen en volwassenen wordt aan huis geboden.  Voor behandeling en specialistische ondersteuning is er een gesprekslocatie in Middelharnis.

Specialistische-GGZ biedt Eleos als onderaannemer van Timon (jeugdregio Rijnmond).

Kort Verblijf kan in Middelburg geboden worden.

Website

www.eleos.nl(externe link)

Gemiva-SVG Groep

De dienstverlening van de Gemiva-SVG Groep in de gemeente Goeree-Overflakkee biedt een gevarieerd aanbod voor zowel kinderen als volwassenen. De stichting heeft haar deskundigheid in de zorg decennia lang opgebouwd bij mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel.

Die deskundigheid blijkt ook inzetbaar voor mensen die om een andere reden ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving. Met de invoering van de Wmo 2015 is dit vanaf 1 januari 2015 mogelijk.

Voor kinderen is er een specifiek aanbod van opvang en (opvoedings)begeleiding in een kinderdagcentrum, op school en thuis in het gezin. In de dagbesteding voor volwassenen zijn zowel binnen- als buitenactiviteiten, waar mogelijk met een specifiek karakter dat aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. De afdeling Ambulante Dienstverlening voor volwassenen richt zich op individuele ondersteuning bij zelfstandig wonende cliënten thuis.

Bij de Gemiva-SVG Groep werken betrokken en deskundige medewerkers. De Gemiva-SVG Groep beschikt over ruime (bij)scholingsmogelijkheden voor de medewerkers. Deze mogelijkheden zijn nu ook beschikbaar voor de steeds groter wordende groep vrijwilligers, die een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten. Dat kunnen mensen zijn die nog niet of niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt en/of (verplicht) werkervaring willen opdoen.

Voor wie? 

 • Kinderen met verstandelijke of meervoudige beperking of ontwikkelingsachterstand
 • Volwassenen met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking
 • Volwassenen met lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel (nah)
 • Mensen die om een andere reden ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving.

Website

www.gemiva-svg.nl(externe link)

Goed voor Goed

GOED voor GOED heeft als doel om ondernemingen op te richten en te exploiteren, die gericht zijn op hergebruik, via kringloopwinkels, herstellingswerkplaatsen, verkoop van streekproducten en detachering van medewerkers, en daarmee veel werkgelegenheid te creëren voor mensen die tijdelijk of permanent geen plek vinden in het reguliere arbeidsproces.

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Er zijn mensen die geruime tijd geen werk hebben of hebben kunnen vinden, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en mensen die om andere redenen geen regulier werk kunnen vinden.

Ook is er doorlopend plaats voor vrijwilligers en stagiaires.

Voor de coördinatie van de werkzaamheden en begeleiding van (zoveel mogelijk) deelnemers, vrijwilligers en stagiaires heeft Goed voor Goed professionele medewerkers in dienst.

Contactpersonen

Administratie en contractbeheer

Ad de wit
ad@goedvoorgoed.nl
0187 - 78 51 80

Inhoud, aanmelding en contractbeheer

Joost van Welsenis
joost@goedvoorgoed.nl
0187 - 78 51 80

Specialismes

GOED voor GOED biedt werkplekken waar sociale- en maatschappelijke participatie voorop staat. Dit zijn o.a. mensen, die door gebeurtenissen in het verleden beschadigd zijn en op deze manier weer een toekomst kunnen opbouwen.

Medewerkers van GOED voor GOED zijn ook mensen met een arbeidsbeperking, d.w.z. mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking die hierdoor moeilijk een baan in onze maatschappij kunnen krijgen. Daarnaast zijn er medewerkers werkzaam die vanuit de gemeente zijn geplaatst i.v.m. de participatiewet.

GOED voor GOED wil tevens leerwerkbedrijf zijn dat werkgelegenheid biedt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werken bij Goed voor Goed mensen die in een re-integratieproject zitten of die vanuit de participatiewet geplaatst zijn. Wij begeleiden hen en helpen hen een nieuwe start te maken.

Om dit alles te bewerkstelligen hebben wij een aantal werknemers uit de sociale sector én vrijwilligers en stagiaires die meehelpen om de locaties te runnen en de medewerkers te begeleiden.

Overige informatie

Het belang van de medewerker staat voorop, zodat er direct ingespeeld kan worden op de wensen en de behoeften van de medewerkers. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking wil GOED voor GOED de mogelijkheid bieden tot persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

In de reguliere zorg gaat in de ondersteuning van cliënten veel tijd op in het schrijven van plannen, rapportages en andere processen. Binnen onze visie kan deze tijd beter besteed worden door de aandacht en tijd op de juiste plaats en op de juiste persoon te richten. Bij GOED voor GOED wordt daarom gewerkt met compacte ondersteuningsplannen/werkplannen. De inhoud hiervan is gebaseerd op wat daadwerkelijk een bijdrage levert aan de zorg die wij bieden. Dus geen ellenlange beschrijvingen over de betreffende persoon, maar kort en bondig met de nodige informatie. Het persoonlijke aspect staat voorop zodat direct ingespeeld kan worden op de wensen van de medewerkers.

GOED voor GOED is meer dan zomaar een kringloopwinkel. GOED voor GOED wil bijdragen aan een duurzame wereld en daarom staan milieu en sociale tewerkstelling bij ons centraal.

GOED voor GOED wil op een soft bedrijfseconomische manier activiteiten ontplooien en stelt zichzelf tot doel:

 • Een job, werkervaring, opleiding en arbeidszorg bieden aan mensen die, om welke reden dan ook, weinig of geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Goed voor Goed biedt werk aan voor mensen met een beperking.
 • Een bijdrage leveren aan een duurzame omgang met het milieu en daardoor de afvalberg verminderen. Gebruikte spullen een tweede leven geven. Hergebruik stimuleren en klanten kwalitatief uitstekende en aantrekkelijke gebruiksartikelen te kunnen laten verwerven tegen lage prijzen. Aandacht besteden aan het hergebruik van afvalproducten en materialen door middel van educatie- en voorlichtingsprojecten op bedrijven, scholen, verenigingen e.d.
 • Betaalbare goederen en diensten aan te bieden.
 • Projecten te ondersteunen met ideële doelstellingen op het gebied van sociale cohesie.
 • Waar mogelijk een meerwaarde voor de gemeenschap te betekenen.

Goed voor Goed heeft:

 • Kringloopwinkels en werkplaatsen in Sommelsdijk, Oude-Tonge en Stellendam
 • Boerderij in Sommelsdijk
 • Atelier in Middelharnis
 • Brouwerij in Sommelsdijk

Website

goedvoorgoed.nl(externe link)

Home Instead Thuisservice Zuid-Hollandse eilanden

Home Instead Thuisservice Zuid-Hollandse eilanden is een erkende, niet medische, thuiszorgverlener voor senioren en biedt haar service aan op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten.

Onze missie is om mensen zo lang mogelijk ,veilig en verantwoord in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen Wij doen dit middels het aanbieden van ondersteuning/begeleiding en niet medische zorg met liefdevolle aandacht. De geleverde begeleiding en ondersteuning is aangepast en afgestemd op de individuele wensen van de klant in zijn of haar woonomgeving.

Onze doelgroepen zijn kwetsbare ouderen en mensen met dementie.

Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren van dienstverlening gericht op de behoeften van de klant waarbij we op flexibele wijze 24 uur per dag, 7 dagen per week oplossingen bieden met duidelijke afspraken en continuïteit.

Onze medewerkers (CAREGivers) zijn ervaren en getraind voor de omgang met senioren.

De dienstverlening wordt vergoed vanuit  de WMO, WLZ , PGB of op particuliere basis.

De persoonlijke aandacht die wij geven is de grootste drijfveer voor het succes van Home Instead.

Website

www.homeinstead.nl(externe link)

Jan Arends

Jan Arends begeleidt en coacht je bij het dagelijks leven. De dienstverlening van Jan Arends op Goeree Overflakkee is individuele ondersteuning, bij jou thuis of in de buurt. Het doel is om je toe te rusten voor een bestaan waarin je jezelf kunt redden, eventueel samen met familie, vrienden, buurtgenoten, vrijwilligers en professionele dienstverleners. 

Hulp, begeleiding en ondersteuning door een vaste coach vormen het hart van het werk van Jan Arends. Je doelen bepaal je zelf, samen met je begeleider, bijvoorbeeld op het gebied van het huishouden; voor jezelf zorgen; het opbouwen en onderhouden van contacten met anderen; het regelen van de post en administratie, of omgaan met je geld. Ook hoort daarbij het op zoek gaan naar mensen of organisaties die je hiermee kunnen helpen. En ook het leren leven met eventuele belemmeringen, aanpassingen of hulpmiddelen. Kunnen wij een gevraagde dienst niet leveren, dan zorgen we ervoor dat we dat snel wél kunnen.
Bijzonder aan Jan Arends is dat jouw vragen en jouw mogelijkheden ons aanbod sturen en bepalen: Jan Arends is er vóór klanten, maar ook ván klanten. De begeleider ondersteunt je vanuit een aanpak waarbij we uitgaan van je talenten en mogelijkheden en waarin je zelf de controle over je leven weer (over)neemt. Onze methode, het oplossingsgericht werken, sluit hierbij direct aan en zet jouw talenten centraal in de begeleiding.

Voor wie? 

Jan Arends is een organisatie voor mensen die kampen met belemmeringen in hun leven, bijvoorbeeld op psychisch gebied of in de omgang met anderen, en die hulp nodig hebben op het gebied van zelfstandig wonen. Jan Arends sluit daarbij niemand uit, iedereen is welkom!

Website

www.janarends.nl(externe link)

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een betrokken partij die zich richt op de opvang en begeleiding van degene ‘die tussen wal en schip vallen’. Zij kunnen binnen het huidige aanbod geen goede begeleiding krijgen.

Het ambulante team West Brabant biedt begeleiding aan complexe (en vaak zorgmijdende) deelnemers aan huis. Het werkgebied varieert van Etten-Leur tot Tholen.

In het gebied Goeree-Overflakkee zien wij mogelijkheden om te komen tot een passend aanbod en hoogwaardige begeleiding.

Contactpersoon

Administratie, inhoud/aanmelding, contractbeheer

Nanda Dijkstra, Bureau Traject Management
nanda.dijkstra@legerdesheils.nl
06 - 50 67 08 73 / 088 - 06 55 111

Contractbeheer

Kees Droger
k.drooger@legerdesheils.nl
06 - 23 74 31 47

Specialismes

Op dit moment ligt de nadruk op O(GGZ). Maar ook andere situaties waar goede (woon)begeleiding wordt gevraagd zijn mogelijk. Er is ruime kennis aanwezig op het gebied van LVB, verslaving, GGZ, schuldenproblematiek en huisvestingsproblematiek.

Nollestee zorgkwekerij (onderdeel Samenwerkende Zorgboeren Zuid)

Zorgkwekerij de Nollestee is een kwekerij van vaste planten. 250 soorten worden gestekt en opgekweekt. De planten worden verkocht in de winkel, aan hoveniers en de gemeentelijke plantsoenendienst. De zorgkwekerij biedt dagbesteding voor mensen met een beperking.

Voor de deelnemers is er voldoende werk dat past:

 • Stekken en oppotten van vaste planten
 • Onkruidvrij houden van planten
 • Verkoop in de winkel
 • Technische klussen
 • Leren door cursussen, papier, computer

Naast werken en leren is er ontspanning door darten, tafelvoetbal, jeu de boules en andere spellen. Alles is erop gericht om je verder te ontwikkelen in een goede sfeer.

De Nollestee werkt volgens het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Dit keurmerk is erkent door het ministerie van VWS, Arbeidsinspectie, Zorgverzekeraars Nederland, cliëntenorganisatie Per Saldo.

Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en gesprek.

Voor wie? 

 • Kinderen (4-7jr)
 • Volwassenen (18-65jr)
 • Ouderen (>65jr)

Specialismes

 • Autisme spectrum stoornis
 • Lichamelijke beperking
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Verstandelijke beperking

Website

www.nollestee.nl(externe link)  
zorgboeren.nl/zorgboerderijen/stichting-nollestee (externe link)

Novafarm Grip

Novafarm-Grip is een organisatie die cliënten met verslavingsproblematiek of psychische problemen helpt de draad van hun leven weer op te pakken. Hoe ze dat doen? Door het aanbieden van dagbesteding op (zorg)boerderijen, eventueel gecombineerd met wonen op de boerderij. Het kantoor staat in het Brabantse Sint-Oedenrode en de (zorg)boerderijen liggen verspreid over geheel Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Website

novafarm-grip.nl(externe link)

Pameijer

Een eigen huishouden. Een praatje maken met de buren. Een leuke baan. Actief zijn in de wijk, vrienden maken en een hobby hebben. Pameijer is er voor alle kwetsbare mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben.

Wij kijken daarbij naar alle dingen in uw leven waar u hulp bij nodig heeft.
U kunt bij ons terecht voor ondersteuning op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Pameijer is er voor jong en oud. 

We kijken eerst met u naar wat u goed kunt. En we bespreken wat u moeilijk vindt. Samen met u bepalen we vervolgens wat u wilt bereiken. En we spreken af wanneer uw doel behaald moet zijn. We werken hierin graag samen met uw vrienden en/of familieleden.

Wij vinden dat mensen die dat nodig hebben recht hebben op ondersteuning. Op een manier waardoor iedereen in en met de samenleving mee kan doen. Er verandert op dit moment veel in de zorg. Onze manier van werken sluit aan bij die verandering.

Hoe kunt u meedoen in en met de samenleving? Twee voorbeelden: op het gebied van werken biedt Pameijer ondersteuning aan mensen om te komen tot passend en het liefst betaald werk. Pameijer heeft een groot netwerk van bedrijven. Op het gebied van wonen biedt Pameijer ondersteuning om zelfstandig in een wijk te wonen: Buurtcirkel®. Met Buurtcirkel leren mensen op eigen benen te staan. De deelnemers van Buurtcirkel en hun buren betekenen iets voor elkaar.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Graag gaan wij hierover met u in gesprek.
Samen met u, uw vrienden en/of familieleden streven we er zo naar dat:

 • Iedereen een eigen voordeur heeft.
 • Ieder kind in een gezin opgroeit.
 • Iedereen een betaalde baan heeft.
 • Iedereen meedoet in en met de wijk.

Voor wie? 

Kwetsbare burgers waaronder:

 • Mensen met psychiatrische en/of psycho-sociale problematiek;
 • Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek;
 • Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.

Website

www.pameijer.nl(externe link)

Siriz

Siriz biedt hulp bij een ongewenste zwangerschap. Een onbedoelde zwangerschap kan om allerlei redenen je leven op z’n kop zetten. Bij Siriz kun je terecht voor hulp en met al je twijfels en je vragen. Het is belangrijk goed na te denken, zodat je tot een weloverwogen beslissing komt. Op de website van Siriz vind je veel informatie over een onbedoelde zwangerschap in combinatie met andere onderwerpen zoals school, werk, je omgeving, woonruimte en je partner.

Website

www.siriz.nl(externe link)

Stichting Arosa

De Stichting Arosa biedt begeleiding bij geweld in (huiselijke)relaties.

Website

www.arosa-zhz.nl(externe link)

Stichting Ontmoeting

Wij zijn team Veldwerk van Stichting Ontmoeting. We zijn te herkennen aan de veldwerker en jongerencoach die op zijn motor rondrijdt en jongeren(groepen) op straat opzoekt. Belangrijk voor ons is om het contact aan te gaan, te luisteren en samen op zoek te gaan naar nieuw perspectief om zo je leven weer op orde te krijgen.

De jongerencoaches van team Veldwerk begeleiden en ondersteunen jongeren, jongvolwassenen en hun ouders en/of netwerk bij allerlei problemen. Hierbij kun je denken aan problematiek rondom verslaving, huisvesting, dagbesteding, school, psychische problemen, gezinsproblematiek.

Onze benadering typeert zich door presentie, geduld, creativiteit en is herstelgericht. Hierbij maken wij o.a. gebruiken van de SRH methodiek. Kenmerken hiervan zijn het leren omgaan met kwetsbaarheid, het versterken van de eigen kracht (en die van het sociaal netwerk) en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Wij willen er zijn voor jongeren en (jong)volwassenen en ze zowel praktisch als psychosociaal ondersteunen. Bij dit alles werken we vanuit christelijke naastenliefde en willen we er zijn voor kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen ongeacht achtergrond en levensovertuiging.

Contactpersonen

Administratie, inhoud/aanmelding, contractbeheer

Gerwin Rikkers
grikkers@ontmoeting.org
06 - 34 36 25 44

Lieneke Struijk
lstruijk@ontmoeting.org
06 - 43 82 01 03

Martine Aantjes
maantjes@ontmoeting.org
06 - 48 50 56 07

Specialismes

Veldwerk; LVB; (O)GGZ; verslaving; hulp aan (zorgmijdende)jongeren en (jong)volwassenen; praktische en psychosociale hulpverlening; creatieve technieken (dans, drama, stem en beeldend).

We beschikken over een SKJ certificering.

Stichting Sjaloom Zorg

Sjaloom Zorg biedt mensen met een beperking zorg, ondersteuning en advies. Wij helpen cliënten zo zelfstandig mogelijk te leven. Thuis of in een van onze woonvoorzieningen. Sjaloom Zorg staat naast de mensen, op basis van een christelijke levensvisie.

Voor wie? 

Sjaloom Zorg helpt mensen met een beperking die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. We kijken daarbij niet naar oorzaak, beperking of leeftijd. Wij willen dat je zoveel mogelijk op eigen benen staat, prettig woont en leuk werk hebt. Sjaloom Zorg biedt daarin ondersteuning. Dat kan op verschillende manieren: van enkele uren per week zorg thuis, groepsbegeleiding in onze dagcentra tot 24-uurs begeleiding op één van onze woonlocaties.
Specifiek leveren wij zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, NAH of psychische beperking soms icm een lichamelijke beperking.

Website

www.sjaloomzorg.nl(externe link)

Vraagkracht

Vraagkracht biedt met een collectief van zelfstandige professionals gezinshulp. Zij leveren snelle hulpverlening en training en coaching op maat, aan kinderen en jeugdigen, hun ouders/verzorgers en professionele derden.

Website

vraagkracht.nl(externe link)

Zorgboerderij EQuiMio (onderdeel Samenwerkende Zorgboeren Zuid)

EQuiMio draait om paarden. De activiteiten hebben indirect of direct te maken met paarden. Ervaring met paarden is niet noodzakelijk. Er is voldoende ruimte om te leren omgaan met de paarden of om niets met de paarden te maken te hebben.

Er zijn veel verschillende activiteiten te doen op het erf, zoals:

 • paarden verzorgen
 • omgaan met paarden
 • onderhoudswerkzaamheden op en rondom het erf
 • stal onderhouden
 • moestuin
 • fruitteelt en fruitverwerking
 • snoeien
 • houthakken
 • creatieve activiteiten
 • bakactiviteiten

We onderzoeken samen met de deelnemers welke activiteiten hen ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling die ze door willen maken.

Voor wie?

 • Kinderen (4-7jr)
 • Volwassenen (18-65jr)

Specialismes:

 • Autisme spectrum stoornis
 • Psychiatrie
 • Verstandelijke beperking

Website

www.equimio.nl(externe link)

Zorgboerderij Weidezicht

Mensen die vanwege hun beperking niet of lastig mee kunnen komen in het dagelijks leven vinden bij ons een zinvolle invulling van de dag.

Op Weidezicht bieden wij werkzaamheden en activiteiten afgestemd op ieder zijn mogelijkheden en interesses.

Meer informatie is te vinden op www.weidezichtwerkendagbesteding.nl(externe link) of neem contact op met Denise Bruijnzeel: 06 - 26 30 43 50

Zorghuys Flakkee

Begeleiding in groepsverband.

Contactpersoon

Administratie, inhoud/aanmelding, contractbeheer

Marieke Kalle
mkalle@zorgthuysflakkee.nl(externe link)
06 - 10 94 43 62

Specialismes

Dementie (diverse vormen)

Website

www.zorghuys.nl(externe link)

Zuidwester

Zuidwester is dé zorg- en dienstverlener voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en stoornis in het autismespectrum.

Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor onze cliënten die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen. Wij bieden hen ondersteuning in het hebben van regie op het eigen leven, op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling. Onze cliënten kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen of zelfs een heel gezin. Heel divers dus!  

Voor wie? 

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen. 

Website

www.zuidwester.org(externe link)