Op basis van het Afwegingskader Woonzorginitiatieven wordt de haalbaarheid van het zorg- en welzijnscomponent beoordeeld in relatie tot de omgeving (fysiek en sociaal) en visie en planvorming van de gemeente.

Elk initiatief wordt als geheel, integraal beoordeeld op verschillende onderdelen zoals: programma wonen, stedenbouwkundig, gezondheid, duurzaamheid, milieu, openbare ruimte, maatschappelijk en zorg.

 In de bijlage staan twee PDF-documenten.  

1. Afwegingskader woonzorginitiatieven

Dit afwegingskader legt de nadruk bij de beoordeling op de zorgcomponenten van een woonzorginitiatief. De initiatiefnemer dient zelf eerst af te wegen of er voldaan kan worden aan de zorgcomponenten van de beoordeling aan de hand van dit format.

2. Checklist afwegingskader woonzorginitiatieven

Bij het indienen van een verzoek voor een woonzorginitiatief moet deze checklist worden ingevuld. Aan de hand van de beantwoording van deze vragen en het aanleveren van de gevraagde stukken kunnen wij beoordelingen of het verzoek voldoet aan het afwegingskader.