Voedselbank

Omschrijving

Op Goeree-Overflakkee is een voedselbank. Het belangrijkste doel van de voedselbank is om mensen, die niet genoeg geld overhouden om voedsel te kunnen kopen, wekelijks te voorzien van een voedselpakket.

Of iemand in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket is afhankelijk van het leefgeld dat de aanvrager overhoudt. Met 'leefgeld' wordt bedoeld: het bedrag dat overblijft voor eten, drinken en persoonlijke verzorging. Voor een huishouden gelden de volgende basisnormen:

 • Basisbedrag per huishouden: € 200,00 per huishouden leefgeld per maand en
 • Per persoon: € 115,00 per persoon leefgeld per maand.

Voor een alleenstaande geldt een normbedrag van € 315,00 per maand.
Voor een gezin met twee ouders en twee kinderen geldt een basisnorm van € 660,00 per maand.

Alleen als iemand minder leefgeld overhoudt dan de hierboven genoemde basisnormen, kan hij of zij in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een wekelijks voedselpakket moet worden voldaan aan een aantal eisen. De gemeente moet daarom weten wat de gezinssamenstelling van de aanvrager is, maar ook wat zijn of haar inkomsten en uitgaven zijn.

Onder inkomsten wordt onder andere verstaan:

 • loon/uitkering
 • huur en zorg toeslag 
 • alimentatie
 • bijzondere bijstand
 • kostgeld inwonende kinderen

Uitgaven zijn onder andere:

 • huur / hypotheek
 • energiekosten
 • verzekeringen
 • schuldenlast

Hulptabel voor bepalen leefgeld

Het normbedrag voor toelating en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Alleenstaande

0 kinderen€ 315,00per maand
1 kind€ 430,00per maand
2 kinderen€ 545,00per maand
3 kinderen€ 660,00per maand
4 kinderen€ 775,00per maand
5 kinderen€ 890,00per maand

Echtpaar en samenwonende partners

0 kinderen€ 430,00per maand
1 kind€ 545,00per maand
2 kinderen€ 660,00per maand
3 kinderen€ 775,00per maand
4 kinderen€ 890,00per maand

Per huishouden wordt maximaal 1 pakket verstrekt. 

Aanpak

Als u in aanmerking komt voor voedselhulp kunt u de aanvraag online indienen bij de gemeente.

Na ontvangst van uw aanvraag zal de gemeente uw gegevens controleren en contact met u opnemen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u zich aanmelden voor een voedselpakket.

Contact opnemen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.