In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) zijn een aantal rechten voor de betrokkenen opgenomen die ervoor zorgen dat u kunt controleren welke persoonsgegevens de gemeente Goeree-Overflakkee van u verwerkt. Ook geven deze rechten u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te corrigeren als ze niet juist zijn of zelfs te verwijderen als ze niet meer nodig zijn.

Omschrijving

U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG, artikel 24a en 24b Wpg)

Als de gemeente uw persoonsgegevens in een nieuwe verwerking opneemt dan moet u daarover vooraf geïnformeerd worden. Het moet voor u duidelijk zijn voor welk doel uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Recht op inzage (artikel 15 AVG, artikel 25 Wpg)

U kunt de gemeente vragen om een overzicht (kopie) van uw persoonsgegevens die in een verwerking zijn opgenomen. De gemeente moet het overzicht binnen een maand verstrekken.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG, artikel 28 Wpg)

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd dan heeft u recht op verbetering (rectificatie) van uw persoonsgegevens.

Recht op wissen gegevens / vergetelheid (artikel 17 AVG, artikel 28 Wpg)

In een aantal gevallen worden op uw verzoek uw persoonsgegevens verwijderd. Van dit recht kunt u geen gebruik maken als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of voor een taak van algemeen belang. 

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

U heeft het recht om de gemeente te vragen om uw gegevens tijdelijk niet te verwerken of te wijzigen.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG)

Op uw verzoek ontvangt u de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt zodat u deze weer aan een andere organisatie kan verstrekken. U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens direct aan een andere organisatie te verstrekken. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die u heeft verstrekt op basis van uw toestemming of op basis van een contract (overeenkomst). 

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG, artikel 29 Wpg)

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente moet dan een afweging maken tussen uw belang en het belang van het verwerken van uw persoonsgegevens. Van dit recht kunt u geen gebruik maken als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling (artikel 22 AVG)

U heeft het recht op een menselijke blik bij het nemen van besluiten die over u gaan. U hoeft niet te accepteren dat er een volledig automatisch besluit wordt genomen op basis van de persoonsgegevens die van u zijn geregistreerd.

Aanvullende informatie

De gemeente Goeree-Overflakkee gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Meestal zijn uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van een wettelijke taak of een taak van algemeen belang. Bij die taken kunt u denken aan belastingen, vergunningen, zorg- en hulpverlening, identiteitsdocumenten, klachten en bezwaren, begraafplaatsen, afvalinzameling, parkeren, et cetera. Soms zijn uw persoonsgegevens nodig voor privaatrechtelijke zaken zoals het verkopen van een stuk grond, het verhuren van een gemeentelijke sportzaal of een abonnement voor het zwembad. In al deze gevallen zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk om de taken te kunnen uitvoeren en om aan u de diensten te leveren die u van de gemeente nodig heeft. 

Het gebruiken van uw persoonsgegevens wordt in de privacywetgeving verwerken genoemd. Het verwerken van persoonsgegevens mag alleen als de privacywetgeving dat toestaat. Voor de verwerking is een zogenaamde grondslag nodig die in de privacywetgeving is benoemd. Zonder die grondslag mogen uw persoonsgegevens niet verwerkt worden.

De belangrijkste privacywetten waarmee wij te maken hebben is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Naast de AVG en de Wpg zijn er nog andere wetten die iets over uw privacy regelen, zoals Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

In de meeste gevallen wordt voor iedere taak een aparte registratie van persoonsgegevens bijgehouden. Iedere registratie is een zogenaamde verwerking. De gemeente is de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens over uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, zijn in al die verwerkingen op dezelfde manier geregistreerd. Daarnaast worden er vaak nog aanvullende gegevens geregistreerd die iets te maken hebben met de taak of de dienst waarover de verwerking gaat. In de verwerking van de parkeervergunningen wordt bijvoorbeeld het kenteken van uw auto geregistreerd. In de verwerking van de reisdocumenten wordt uw foto geregistreerd. Alle gegevens die direct met u in verband gebracht kunnen worden zijn persoonsgegevens.

Soms is er sprake van bijzondere persoonsgegevens. Met deze gegevens moet de gemeente extra zorgvuldig omgaan. Het gaat om gegevens over gezondheid, politieke voorkeur, godsdienst of levensovertuiging, ras, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijke gegevens. Deze bijzondere gegevens mogen alleen in bepaalde gevallen verwerkt worden.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link).

Verwerkingenregister

Iedere verwerking moet worden opgenomen in het gemeentelijk verwerkingenregister. In dat register is voor iedere verwerking geregistreerd:

  • hoe de verwerking heet
  • wie er verantwoordelijk voor is
  • wat het doel van de verwerking is
  • welke persoonsgegevens erin zijn opgenomen
  • op welke wijze de betrokkene over de verwerking is geïnformeerd
  • aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt
  • hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

Niet iedereen komt in elke verwerking voor. Als u bijvoorbeeld geen gebruik maakt van een parkeervergunning dan komen uw gegevens niet voor in de verwerking parkeervergunningen.

Kosten

Het behandelen van een verzoek op basis van de AVG of de Wpg door de gemeente is meestal gratis.

Termijn

Uw verzoek wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen. U ontvangt binnen 1 maand een reactie van de gemeente. Als uw verzoek complex is kan de reactietermijn worden verlengd naar 3 maanden. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.