Ons dagelijks leven bestaat uit wonen, werken, kinderen opvoeden, naar school gaan of een opleiding volgen, zorgen voor familie en vrienden, sporten en leuke dingen doen. Soms gaat dit niet vanzelf en is hierbij ondersteuning nodig. De medewerkers van het team Jeugd en Gezin kunnen  samen met u zoeken naar de juiste ondersteuning. Het team Jeugd en Gezin bestaat uit procesregisseurs en medewerkers jeugd (jeugd- en gezinscoaches, psychologen en cliëntondersteuners). Informatie over de werkwijze van het team Jeugd en Gezin en de aanmeldformulieren vindt u hieronder. 

Aanpak

Aanmelding

U verstuurt de aanmelding naar het Team Jeugd en Gezin.

Graag het aanmeldformulier zo volledig mogelijk invullen. Op deze manier kan het Team Jeugd en Gezin een betere inschatting maken van wat nodig is voor uw zoon/dochter en/of uw gezin. Bij uw hulpvraag vult u in tegen welke problemen u en/of uw kind aanloopt en waar deze problemen zich afspelen. Dit kan zijn in de schoolsituatie (sociaal en/of didactisch), de thuissituatie, in het contact met leeftijdsgenoten of anderszins.

Het begint bij de bureaudienst

Iedere aanmelding komt binnen bij de bureaudienst. Zij verzorgen de intake, beoordelen de situatie en maken een analyse. Op basis van de uitkomsten kijken we samen met u welke ondersteuning er nodig is.

We bespreken dagelijks de aanmeldingen. U wordt binnen 2 werkdagen gebeld over het vervolg van uw aanmelding en er wordt een intakegesprek met u ingepland.

Eén aanspreekpunt voor hulpverlening

De inzet van de medewerkers van het team Jeugd en Gezin is zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. Elke situatie is anders en vraagt maatwerk. De medewerkers kennen de weg, zetten de juiste hulpvraag uit en houden samen met u overzicht.

Eén regisseur, meerdere problemen

Zijn er meerdere of complexe problemen binnen uw gezin of leefsituatie, en komt u er zelf (of samen met uw partner of netwerk) niet meer uit, dan kan een procesregisseur ondersteuning bieden. Het is namelijk van belang dat iemand regie voert op de processen.

De procesregisseur bekijkt het geheel en onderzoekt samen met u en eventueel hulp- en dienstverleners hoe de situatie het best aangepakt kan worden. Gedurende het hele traject blijven de procesregisseurs het proces bewaken. Zij zorgen ervoor dat de juiste ondersteuning wordt ingezet, eventuele knelpunten in de ondersteuning worden opgelost en dat de juiste ondersteuning blijft doorlopen zolang het nodig is. De procesregisseur werkt binnen het vrijwillig kader en heeft als doelgroep 0 tot 100 jaar.

Jeugd en opvoeding

Heeft u vragen rondom het opgroeien en de opvoeding van uw kind(eren) en komt u er alleen of samen niet meer uit, dan kunnen de senior consulenten jeugd u ondersteunen. Samen met u bekijken we welke ondersteuning voor uw kind nodig is en het beste bij u past. Hierbij bespreken we met u wat u zelf nog kunt en wat uw sociale netwerk kan betekenen.

De medewerkers jeugd bieden indien binnen de intakeperiode van 8 weken de nodige ondersteuning op het gebied van jeugd- en gezinsbegeleiding zelf. Wanneer dit onvoldoende is om de hulpvraag op te lossen dan kunnen we lokale of regionale zorgaanbieders via zorg in natura of persoonsgebonden budget inzetten.

1 gezin, 1 plan

Wanneer duidelijk is welke ondersteuning er nodig is en welke doelen we willen behalen.

We leggen alles vast in een ondersteuningsplan. Hierin wordt duidelijk wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en door wie. Dit plan stellen we samen met u samen.

Het is ook mogelijk om als gezin samen met uw netwerk een familiegroepsplan op te stellen. Dit is uw eigen plan van aanpak. Dit plan kunt u al schrijven voordat de medewerker het ondersteuningsplan opstelt. De medewerker van het team Jeugd en Gezin houdt bij het invullen van het hulpverleningstraject rekening met uw familiegroepsplan.

Meer informatie over het familiegroepsplan en formats kunt u vinden op het internet, bijvoorbeeld op www.familiegroepsplan.nl(externe link) en www.familiemaakteigenplan.nl(externe link).

Verwijsindex

Door tijdige afstemming kunnen we grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen en dragen we bij aan het veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen op Goeree-Overflakkee. Iedere professional binnen het team Jeugd en Gezin werkt met de Verwijsindex (VIR).

Meer informatie over de VIR

Privacy

Bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden van het team Jeugd en Gezin is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Het vastleggen van gegevens of het uitwisselen van gegevens is aan regelgeving gebonden. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze gegevens.

Werkwijze Team Jeugd en Gezin

Stap 1: Aanmelding bij team Jeugd en Gezin

Via het aanmeldformulier of via het algemene telefoonnummer 14 0187.

Stap 2: Inplannen intake.

Binnen 2 dagen na aanmelding wordt aanmelder en/of ouder/verzorger/jeugdige 16+ gebeld voor de eerste afspraak voor de intake.

Stap 3.1: Onderzoeksverslag wordt opgesteld, mogelijk vervolgd door ondersteuningsplan.

Hierin wordt het volgende duidelijk:

  • Welke hulpvragen liggen er?
  • Welke doelen zijn er?
  • Welk soort zorg is passend?

Het vijf gesprekken model wordt toegepast en het gehele proces duurt maximaal acht weken.

Stap 3.2 : Het onderzoeksverslag leidt tot ‘eigen kracht’ of verwijzing naar een voorliggende voorziening.

Bij eigen kracht hebben ouders het vermogen om, eventueel met hulp van het sociale netwerk, de hulpvraag op te pakken.

Stap 4: Het ondersteuningsplan leidt tot doorverwijzing naar jeugdhulp in: 

  • Zorg in Natura: bij door de gemeente gecontracteerde partijen.
  • Persoonsgebonden Budget: een bedrag waarmee zorg ingekocht kan worden bij een zorgverlener naar keuze, mits er voldaan wordt aan de opgestelde voorwaarden.

Stap 5: Het intakeproces is voltooid.

Aanmelder en/of ouder/verzorger/jeugdige 16+ ontvangt een bevestiging.

Contact opnemen

Als u iemand van het Team jeugd en Gezin wilt spreken of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee via 14 0187 (keuze 1) of een e-mail sturen naar sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl.