Heeft u schade of verwacht u die door een besluit van de gemeente? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

Let op

Gaat het om schade uit 2023 of eerder? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Omschrijving

De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen of wijzigen. Of een omgevingsvergunning afgeven om af te wijken van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. De schade kan bestaan uit verlies van uw inkomsten of waardevermindering van uw woning. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft. Dit heet planschade.

Misschien heeft u recht op een vergoeding. Om dat te bepalen doet een onafhankelijk adviseur onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

Kosten

U betaalt € 300,00 (tarief 2023) aan de gemeente voor uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Kent de gemeente u de schadevergoeding toe? Dan betalen we u dat bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van nadeelcompensatie zijn onder andere:

 • U heeft schade door een besluit van de gemeente over de ruimtelijke omgeving.
 • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
 • U heeft een blijvende inkomstendaling.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de gemeente het besluit heeft gepubliceerd of nadat is begonnen met de activiteit waardoor u schade lijdt.
 • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon voorzien toen u het pand of de grond kocht.
 • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend.

Aanpak

Wat moet ik doen om mijn aanvraag voor planschade in te dienen?

U kunt hiervoor digitaal of handmatig een aanvraagformulier(externe link) invullen. Als bijlage vragen we u mee te sturen:

 • Een kopie van het eigendomsbewijs.
 • Een contract van de economische overdracht.
 • Een bewijs zakelijk recht.

Wilt u het formulier digitaal invullen?

Wilt u formulier handmatig invullen?

 • Het aanvraagformulier kunt u hier(externe link) vinden.
 • Na het invullen en ondertekenen kunt u het formulier met de gevraagde bijlagen verzenden naar:

              Gemeente Goeree-Overflakkee

              t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 

              Postbus 1

              3240 AA  Middelharnis 

Termijn

Binnen 12 weken na uw aanvraag verstrekt de gemeente opdracht aan een onafhankelijk adviesbureau voor advies. 

De onafhankelijk adviseur heeft 20 weken de tijd om advies uit te brengen aan de gemeente.

Het conceptadvies krijgt u als aanvrager toegestuurd en u heeft maximaal vier weken de tijd om hierop te reageren.  

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.