Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 20 december 2023 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage wordt gelegd:

  • het ontwerpbestemmingsplan ‘Capelleweg Oude-Tonge’
  • het ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder Capelleweg Oude-Tonge

Daarnaast maken burgemeester en wethouders als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend. In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Capelleweg is een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend. De aanmeldnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17 Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor het initiatief en de locatie geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het gebied tussen de Mercuriuslaan en de Capelleweg in Oude-Tonge is een herontwikkelingslocatie waar woningbouw en een maatschappelijke functie worden beoogd. In de huidige situatie is er binnen het plangebied voornamelijk bedrijvigheid aanwezig.

In dit bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bouw van maximaal 185 woningen. Het betreft koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen, waarvan een deel in het sociale segment. Ook wordt er 600 m² bvo aan maatschappelijke voorzieningen en/of persoonsgebonden dienstverlening mogelijk gemaakt.

Deze ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan 'Oude-Tonge'.

Om die reden is aanpassing van de bestemmingsregeling noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan biedt een passende juridisch-planologische regeling voor de beoogde ontwikkeling en voorziet in de daarvoor benodigde onderbouwing met de daarbij behorende onderzoeken.

Op 24 januari 2024 volgt er nog een inloopbijeenkomst over dit plan in de Grutterswei in Oude-Tonge. U bent van harte welkom om tussen 19.00 en 21.00 het ontwerpbestemmingsplan in te zien.

IMRO-codering: NL.IMRO.1924.OTCapelleweg-BP20 
Referentienummer: Z -22-141402

Waar gaat het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder over?

Uit akoestisch onderzoek d.d. 17/11/23 (bijlage 21 van het ontwerpbestemmingsplan), blijkt dat ten gevolge van de N59, Tonisseweg (N498-Stationsweg) en de Capelleweg de geluidbelasting op verschillende woningen in het plangebied de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschrijdt. De hoogst berekende geluidbelasting is 55 dB voor de Capelleweg, 53 dB voor de N59 en 53 dB voor de Tonisseweg (N498-Stationsweg), inclusief aftrek artikel 110g Wgh. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden, zodat hogere waarden kunnen worden vastgesteld.

Voorbereidingsbeslissing

Het m.e.r. beoordelingsbesluit wordt beschouwd als een voorbereidingsbeslissing op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht. Daarom staat tegen dit besluit geen direct bezwaar of beroep open, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden en milieuverenigingen in dit geval niet als direct belanghebbende worden gezien. Belanghebbenden kunnen hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van het bestemmingsplan voor dit project.

Hoe kunt u het bestemmingsplan en de overige documenten bekijken?

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten , het ontwerpbesluit hogere waarden en het beoordelingsbesluit en de aanmeldnotitie inzien vanaf 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024. Ze staan op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Iedereen kan van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden en om de zienswijze van een datum en handtekening te voorzien.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig telefonisch een afspraak te maken met mr. G.J. Nieuwland van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt, dat door de indiener van de mondelinge zienswijze wordt ondertekend.

Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Iedereen kan van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder. Een schriftelijke zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden en om de zienswijze van een datum en handtekening te voorzien.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig telefonisch een afspraak te maken met mr. G.J. Nieuwland van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt dat door de indiener van de mondelinge zienswijze wordt ondertekend.

Vervolg

Ingekomen zienswijzen worden (in verband met privacy geanonimiseerd) samengevat in een ‘Nota van zienswijzen’. In deze nota staat ook de reactie van de gemeente op de zienswijzen, én of de zienswijzen al dan niet leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarde Wet geluidhinder. Het college stelt het besluit hogere waarde Wet geluidhinder en de nota van zienswijzen die daarbij hoort vast.

Het bestemmingsplan en de Nota van Zienswijzen die daarbij hoort, worden door het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling aangeboden aan de raad. Indieners van zienswijzen ontvangen na het collegebesluit een brief met daarin de reactie op de zienswijzen en de nota.

De Nota van Zienswijzen wordt ook gepubliceerd bij de stukken op de raadsagenda onder de raadsagendapunten. Deze kunt u een aantal dagen voor de raadsvergadering waarin de vaststelling van het bestemmingsplan geagendeerd is, inzien. Na de raadsvergadering informeren wij u over het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan.

Als het bestemmingsplan vastgesteld is, volgt daarvan een bekendmaking in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. In de bekendmaking staat waar het bestemmingsplan over gaat, waar en wanneer het ter inzage ligt en hoe daartegen in beroep gegaan kan worden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. G.J. Nieuwland van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.