Als u gaat bouwen of verbouwen, moet uw bouwwerk binnen de omgeving passen. Daarom moet u misschien een vergunning aanvragen.

Let op

Heeft u vóór 1 januari 2024 een aanvraag ingediend, dan gelden voor u andere regels. 

Omschrijving

Als u wilt bouwen of verbouwen, dan moeten uw plannen passen binnen de omgeving waarin u gaat bouwen.

Daarom moet u een omgevingsvergunning aanvragen voordat u gaat bouwen. Er zijn ook uitzonderingen. U hoeft bijvoorbeeld geen omgevingsvergunning aan te vragen als het gaat om:

 • onderhoudswerk aan een gebouw waarbij de buitenkant van het bouwwerk niet verandert
 • kleine verbouwingen aan de achterzijde van een gebouw, zoals:
  • standaard dakkapel met een plat dak
  • standaard dakraam
  • raamkozijn
 • standaard zonnepanelen
 • zonwering of rolluiken (zolang deze het aanzicht van de voorgevel niet aantasten)
 • een sport- of speeltoestel (niet hoger dan 2,5 meter) voor in uw tuin
 • een bouwkeet of steiger
 • kleine bouwwerken voor nutsvoorzieningen, zoals een elektriciteitskastje of een transformatorhuisje

Gaat u iets verbouwen aan een monument? Dan heeft u meestal wel een vergunning nodig.

Als u geen vergunning hoeft aan te vragen, moet u meestal nog wel een melding doen. Zo weet de gemeente wanneer u met bouwen gaat beginnen.

Hou er rekening mee dat u misschien ook nog andere vergunningen nodig heeft als u gaat bouwen.

Kosten

U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten.

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 1.000.000:

0,9%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 200,00;

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000 tot € 10.000.000:

0,7%

van de bouwkosten;

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 10.000.000:

0,4%

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 160.000,00

Voorwaarden

U houdt zich bij bouwen of verbouwen in ieder geval aan de regels uit het omgevingsplan van de gemeente over de invloed van uw bouwwerk op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluidseisen.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • U logt in.
 • U levert alle belangrijke informatie aan over wat u gaat bouwen en hoe het eruit komt te zien (o.a. bouwtekening, schetsen bestaande situatie en toekomstige situatie)
 • U geeft aan of u heeft overlegd met inwoners of ondernemers in de omgeving. Als u heeft overlegd met andere mensen uit de omgeving, zegt u hoe dat gegaan is en wat u besproken heeft.

Kunnen uw bouwplannen gevolgen hebben voor de natuur? Geef dit dan aan in uw vergunningaanvraag.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. U mag pas met bouwen beginnen als de vergunning is verleend.

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u gaat bouwen.

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.