Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

Voert uw bedrijf werkzaamheden uit die het milieu beïnvloeden maar niet ernstig belasten? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket online.

Omschrijving

Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding. Soms heeft u daarnaast ook een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

 • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
 • het houden van landbouwhuisdieren
 • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen en zuivelfabrieken)
 • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken en textielveredelingsbedrijven)
 • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en gesloten bodemenergiesystemen)

Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) zijn afhankelijk van het soort bedrijf dat u heeft.

De voorwaarden kunnen zijn:

 • een milieueffectrapport is niet nodig
 • eventuele afvalstoffen beheert u doelmatig
 • u blijft binnen de geluidsgrenswaarden
 • u blijft binnen de grenswaarden voor fijnstof (PM10)
 • u blijft binnen de luchtkwaliteitsnormen
 • er is geen onaanvaardbare stankhinder
 • er is geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico
 • een gesloten bodemenergiesysteem kan geen storing veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aan:

 • U overlegt eventueel met de gemeente.
 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningscheck. U ziet dan meteen of u een OBM nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.
 • U kunt daarna meteen de melding doen of de vergunning aanvragen.
 • Log in met eHerkenning.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.