In 2023 vinden er werkzaamheden plaats in de Westelijke Achterweg te Middelharnis. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de kwaliteit van de verharding onvoldoende is. Daarnaast is eerder geconstateerd dat er wateroverlast is bij extreme neerslag. Deze redenen, in combinatie met de klimaatveranderingen, hebben er in geresulteerd dat er een herinrichting van de straat zal plaatsvinden.

Werkzaamheden riolering en verharding

Zoals hierboven aangegeven, is de capaciteit van de huidige riolering onvoldoende. Ook uit signalen van diverse bewoners, zoals wateroverlast, is dit gebleken. Door deze twee zaken is ervoor gekozen om een apart regenwaterriool aan te leggen, naast de bestaande riolering. Hiermee worden capaciteit en berging vergroot, wat bijdraagt aan vermindering van wateroverlast. Daarnaast wordt ook de verharding aangepast, waarbij het huidige asfalt vervangen wordt voor elementenverharding (gebakken klinkers). In onderstaand kopje leest u meer over de inrichting van het gebied.

Inrichting projectgebied

In het ontwerp stellen we voor om de inrichting van de openbare ruimte in grote lijnen hetzelfde te houden. Wel passen we de verharding van de rijbaan aan. Het nog aanwezige asfalt vervangen we namelijk voor gebakken klinkers, passend bij de oude kern. We herbruiken een gedeelte van de gebakken klinkers. Daarnaast voegen we een visueel plateau toe op de kruising Westelijke Achterweg met de Hoflaan. Dit is vergelijkbaar met de kruising met de Donkereweg. Verder vernieuwen we ook de trottoirs. Het gedeelte éénrichtingsverkeer en de blauwe zone wijzigen verder niet in de nieuwe situatie. Bij de aangrenzende gevels stellen we voor om een schuimband aan te brengen tussen het aansluitende straatwerk en de gevel. Dit zorgt ervoor dat mogelijke trillingen of contactgeluid verminderen.

Voorbereidende onderzoeken

Voor de start van de werkzaamheden zijn voorbereidende werkzaamheden van groot belang. In de afgelopen tijd zijn al een aantal voorbereidingen uitgevoerd. Zo is de bestaande situatie ingemeten en heeft er bodemonderzoek plaatsgevonden. Door de netbeheerders zijn de diverse kabels en leidingen, zoals gas-water-elektra, vernieuwd en is glasvezel aangelegd.

Concept ontwerp en tips en ideeën

Om u een beeld te geven van hoe de aanpassingen eruit zullen zien, kunt u onder het kopje 'Documenten' een inrichtingstekening downloaden. Als u nog tips of ideeën heeft over de inrichting van de openbare ruimte, dan horen wij dat graag. Uw inbreng nemen we, waar mogelijk, mee in de verdere uitwerking naar een definitief ontwerp. In de bijlage vindt u een afbeelding van het projectgebied.

Uw tips of ideeën kunt u tot 18 augustus sturen naar het e-mailadres: buitenruimte@ggo.nl of via het reactieformulier.

Op een later moment informeren wij u verder over het ontwerp en de planning voor uitvoering van de werkzaamheden.

Reacties op het voorlopig ontwerp

In de laatste brief aan de bewoners, medio juli 2023, hebben we gevraagd om tips of ideeën aan te dragen over de inrichting van het gebied. We hebben meerdere ideeën ontvangen, waarvoor dank! Deze ideeën zijn beoordeeld en zullen als volgt meegenomen worden:

  • Toevoeging van meer groen. Zo zijn twee groenvakjes toegevoegd en is één groenvak vergroot;
  • In de trottoirs zijn enkele mindervalide opritjes toegevoegd voor een betere toegankelijkheid;
  • Er worden trottoirbanden toegepast in de bocht bij het pleintje Raadhuisstraat, waardoor de bocht iets gewijzigd is;
  • Één lichtmast/lantaarn wordt verplaatst. Verder worden enkele verouderde lichtmasten/verlichtingsarmaturen vernieuwd en uitgevoerd in LED-verlichting;

Voor wat betreft parkeren blijft de blauwe zone verder zoals deze nu is. Daarnaast zijn er plannen om de bestaande parkeervergunningenzone uit te breiden naar het overige deel van de Westelijke Achterweg, stukje Hoflaan, Donkereweg, Ring, Stationsweg, Voorstraat en Oostelijke Achterweg. Deze maatregel zal ertoe moeten leiden dat werknemers van de in de omgeving gevestigde winkels en bedrijven overdag niet meer in de woonstraten zelf parkeren. Daarmee wordt de kans op het vinden van een parkeerplaats voor bewoners, visite en bezoekers vergroot en de kans op zoekverkeer naar een parkeerplaats verminderd.

Verder blijft de voorgestelde inrichting in hoofdlijnen hetzelfde, waarbij het aanwezige asfalt wordt vervangen voor gebakken materialen, passend bij de oude kern.

Met bovenstaande aanpassingen denken wij samen met u tot een goede inrichting van de openbare ruimte te komen. Het ontwerp kunt u bekijken op de presentatietekening onderaan de pagina. Wij gaan ons met dit ontwerp verder richten op de voorbereiding van de uitvoeringsfase.

Voorlopige planning

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Voorstraat worden deze maand afgerond. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Westelijke Achterweg waren al eerder afgerond. We richten ons nu verder op de uitvoeringsfase, zodat we dit najaar de werkzaamheden kunnen gaan aanbesteden. Begin volgend jaar gaat dan gestart worden met de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden aan de Westelijke Achterweg.

Na gunning van de werkzaamheden informeren we u verder over de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren en over de planning en fasering enz. Naast informatie via de bewonersbrief en website organiseren we dan ook een inloopbijeenkomst, voor eventuele vragen over de uitvoering.

Vragen en/of opmerkingen

Met overige vragen en/of opmerkingen over de geplande rioleringswerkzaamheden kunt u contact opnemen met Bastiaan van der Veer van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of door te e-mailen naar buitenruimte@ggo.nl of via het reactieformulier.