Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

Omschrijving

Iedere dag gaan kinderen naar school: te voet, met de fiets, met de bus of met de auto. Wanneer de school te ver weg is, kan een kind onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het leerlingenvervoer. De gemeente Goeree-Overflakkee gaat zorgvuldig om met het vervoer van kinderen met een handicap of beperking van en naar regulier of speciaal, basis- of voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor het bezoeken van een school die past bij de levens- of geloofsovertuiging van de ouders.

Voorop staan maatwerk en kwaliteit. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van de scholen. Een en ander is vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee 2015 en de beleidsregels leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee. Het uitgangspunt van de verordening en de beleidsregels is bekostiging van de kosten van openbaar vervoer, mits de leerling in staat is daarvan gebruik te maken. Voor reizen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt dat een leerling niet in aanmerking komt voor leerlingenvervoer wanneer deze zelfstandig met openbaar vervoer kan reizen. Mogelijk komt u in de toekomst niet meer voor leerlingenvervoer in aanmerking.

Kosten

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden om leerlingenvervoer aan te vragen zijn onder andere:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van uw kind

Aanpak

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een vergoeding leerlingenvervoer, dient u een verzoek in bij de gemeente. Dat kan online, het formulier vindt u onder het kopje Formulieren hieronder.

Voor u begint met de aanvraag voor leerlingenvervoer is het handig om de volgende informatie (liefst digitaal) beschikbaar te hebben:

 • het burgerservicenummer van de leerling waarvoor u leerlingenvervoer wilt aanvragen
 • de adres- en contactgegevens van de school
 • het schoolrooster (alleen wanneer de leerling een afwijkend lesrooster heeft)
 • een inschrijvingsbewijs of bevestiging van toelating van de school
 • een vervoersverklaring voor de leerling die op 1 augustus van het schooljaar 9 jaar of ouder is, waaruit blijkt dat de leerling niet zelfstandig kan reizen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet zijn afgegeven door een 'behandelaar' die niet de huisarts is. Ook de directeur van de school, het schoolmaatschappelijk werk of het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee mag deze verklaring afgeven
 • een (nieuwe) verklaring van niet kunnen begeleiden door ouders/verzorgers (indien van toepassing)
 • verklaringen van dichterbij gelegen scholen van gelijke richting (verplicht, indien van toepassing)
 • IB-60 verklaringen 2020 (indien van toepassing)
 • een beschikking Wet op de Studiefinanciering (indien van toepassing)

Wijzigingen tijdens schooljaar

Wijzigt er iets tijdens het schooljaar (andere school, ander vervoer, bankrekeningnummer of iets dergelijks)? Dan kunt u dat online doorgeven aan de gemeente. Het wijzigingsformulier is ook opgenomen bij het kopje Formulieren hieronder.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.