Kan uw kind niet zelf naar school? Misschien krijgt u leerlingenvervoer van de gemeente.

Leerlingenvervoer aanvragen

Omschrijving

Iedere dag gaan kinderen naar school: te voet, met de fiets, met de bus of met de auto. Wanneer de school te ver weg is, kan een kind onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het leerlingenvervoer. De gemeente Goeree-Overflakkee gaat zorgvuldig om met het vervoer van kinderen met een handicap of beperking van en naar regulier of speciaal, basis- of voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor het bezoeken van een school die past bij de levens- of geloofsovertuiging van de ouders.

Voorop staan maatwerk en kwaliteit. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van de scholen. Een en ander is vastgelegd in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee en de beleidsregel bekostiging leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee. Het uitgangspunt van de verordening en de beleidsregels is bekostiging van de kosten van openbaar vervoer, mits de leerling in staat is daarvan gebruik te maken. Voor reizen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt dat een leerling niet in aanmerking komt voor leerlingenvervoer wanneer deze zelfstandig met openbaar vervoer kan reizen. Mogelijk komt u in de toekomst niet meer voor leerlingenvervoer in aanmerking.

Kosten

Soms wil de gemeente dat u een deel van het leerlingenvervoer zelf betaalt. Dit hangt af van uw inkomen.

Voorwaarden

Of u leerlingenvervoer kunt aanvragen hangt onder andere af van:

 • de afstand tussen uw huis en de school
 • de reistijd
 • wat uw kind zelf kan

Aanpak

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een vergoeding leerlingenvervoer, dient u een verzoek in bij de gemeente. Dat kan online, het formulier vindt u onder het kopje Formulieren hieronder.

Voor u begint met de aanvraag voor leerlingenvervoer is het handig om de volgende informatie (liefst digitaal) beschikbaar te hebben:

 • het burgerservicenummer van de leerling waarvoor u leerlingenvervoer wilt aanvragen
 • de adres- en contactgegevens van de school
 • het schoolrooster (alleen wanneer de leerling een afwijkend lesrooster heeft)
 • een inschrijvingsbewijs of bevestiging van toelating van de school
 • een vervoersverklaring voor de leerling die op 1 augustus van het schooljaar 9 jaar of ouder is, waaruit blijkt dat de leerling niet zelfstandig kan reizen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet zijn afgegeven door een 'behandelaar' die niet de huisarts is. Ook de directeur van de school, het schoolmaatschappelijk werk of het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee mag deze verklaring afgeven
 • een (nieuwe) verklaring van niet kunnen begeleiden door ouders/verzorgers (indien van toepassing)
 • verklaringen van dichterbij gelegen scholen van gelijke richting (verplicht, indien van toepassing)
 • IB-60 verklaringen 2020 (indien van toepassing)
 • een beschikking Wet op de Studiefinanciering (indien van toepassing)

Wijzigingen tijdens schooljaar

Wijzigt er iets tijdens het schooljaar (andere school, ander vervoer, bankrekeningnummer of iets dergelijks)? Dan kunt u dat online doorgeven aan de gemeente. Het wijzigingsformulier is ook opgenomen bij het kopje Formulieren hieronder.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.