Bent u eigenaar en bewoner van een woning op Goeree-Overflakkee met een slecht energielabel? En was de WOZ-waarde van uw woning op 1 januari van het voorafgaande jaar € 339.000,00 of lager? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen voor isolatie. Het gaat om maximaal € 1.460,00 per woning.

Isolatiesubsidie aanvragen          Vaststelling isolatiesubsidie

Omschrijving

U kunt subsidie krijgen voor de volgende subsidiemaatregelen:

 • Isolatie van de vloer, de bodem, de gevel, het dak, de zoldervloer en vlieringvloer, en de ramen. Met uitzondering van spouwmuurisolatie, tenzij u ontheffing op de Wet Natuurbeheer hebt voor de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Haaglanden. 
 • Het aanbrengen van energiezuinige ventilatiemaatregelen.
 • Het krijgen van advies van het Energieloket GO voor besparingsmaatregelen (tot maximaal € 200,00). 

Let op: 

 • Geen subsidie voor doe-het-zelvers: Vanwege de eis voor natuurvriendelijk isoleren, kunnen alleen professionele, gecertificeerde bedrijven subsidie aanvragen. Dit zorgt ervoor dat beschermde dieren zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen niet verstoord worden tijdens de isolatiewerkzaamheden.
 • Isolatiemaatregelen: De subsidieregeling omvat het isoleren van dak, gevel, zoldervloer en ramen. Subsidie voor spouwmuurisolatie is alleen mogelijk met een ontheffing van de Wet Natuurbescherming.

Waarom valt spouwmuurisolatie niet binnen de subsidie?

In uw spouwmuur kunnen verschillende beschermde diersoorten overwinteren en wonen, zoals de vleermuis. Deze zijn beschermd volgens de Wet Natuurbeheer. Iedereen in Nederland is verplicht te zorgen dat deze soorten niet verstoord worden. Op dit moment is het toepassen van spouwmuurisolatie zonder de wettelijk verplichte ontheffing tegen de wet.

Hoe hoog is de subsidie?

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten van de maatregelen. Er is een maximum van € 1.460,00 per woning. Heeft u al andere subsidies uit deze regeling ontvangen voor dezelfde isolatiemaatregelen? Deze worden van het subsidiebedrag afgetrokken. Er is in deze fase voor maximaal € 1.020.540,00 subsidie beschikbaar. De gemeente behandelt en beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De regeling geldt tot en met 31 december 2026 of tot de subsidiepot leeg is.  

Voorwaarden

 

 • U bent eigenaar en bewoner van een woning met energielabel D, E, F of G. U kunt het energielabel van uw woning vinden op Energielabel.nl
 • De vastgestelde WOZ-waarde van de woning voor het voorgaande jaar is vastgesteld op € 339.000,- of lager. U vindt uw WOZ-waarde op uw Aanslag Lokale Heffingen 2023 (als u in 2024 een aanvraag doet). Deze aanslag kreeg u met de post van het SVHW en de brief is te vinden in Mijn SVHW. U kunt deze ook vinden in uw berichtenbox op www.mijnoverheid.nl Deze moet u bij de aanvraag als bewijs aanleveren.
 • U maakt(e) de kosten tussen 1 januari 2023 en 31 december 2026. 
 • U mag nog niet begonnen zijn met de uitvoering vóór 1 januari 2023. 
 • Vraagt u subsidie voor isolatie van de gevel en/of het dak aan? En voert u deze uit na 10 april 2024? Laat de werkzaamheden dan uitvoeren volgens de uitgangspunten van natuurvriendelijk isoleren door een hiervoor opgeleid bedrijf. U herkent deze bedrijven aan het natuurvriendelijk isoleren logo op de offerte.
 • Geen energielabel zichtbaar bij Energielabel.nl? Dat is niet erg. In dat geval kunt u kijken of uw woning voldoet aan de kenmerken van een slecht geïsoleerde woning.
 • Een slecht geïsoleerde woning is een woning waarvan minimaal 2 van de onderstaande delen niet of slecht geïsoleerd zijn: 
  • de vloer en bodem: als er geen of minder dan 5 cm isolatie aanwezig is (Rc < 1,3);
  • de gevel, waaronder spouwmuur: als er geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig is (Rc < 1,1);
  • het dak en de zolder/vlieringvloer, als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is (Rc < 0,5);
  • dak, hellend/plat: als er minder dan 9 cm isolatie aanwezig is (Rc < 2,0);
  • glas: er is enkel glas, oud dubbelglas en HR-glas aanwezig (Ug-waarde < 1,6).
 • Doet u de aanvraag op basis van bovenstaande kenmerken? Lever dan voor de onderdelen waarvoor u subsidie aanvraagt foto's aan. Daarop is de (eventuele) isolatie te zien én de kwaliteit van deze isolatie. Doe dit voor minimaal 2 onderdelen van het huis. Ook als u subsidie aanvraagt voor 1 onderdeel. Tip: fotografeer een liniaal erbij voor de dikte van de isolatie. 

 

Aanpak

 

 • Controleer of uw woning voldoet aan de voorwaarden. Zie onder Voorwaarden.  
 • Vul het aanvraagformulier met behulp van DigiD in en zorg dat u uw rekeningnummer bij de hand heeft. 
 • Bij woningen zonder definitief energielabel (zie onder Voorwaarden): foto's van de onderdelen waarvoor u subsidie aanvraagt. Daarop is de (eventuele) isolatie te zien én de kwaliteit van deze isolatie. Doe dit voor minimaal 2 onderdelen van het huis. Ook als u subsidie aanvraagt voor 1 onderdeel. Tip: fotografeer een liniaal erbij voor de dikte van de isolatie.
 • Bij uw aanvraag voegt u de volgende digitale bijlagen toe:     
  • Aanslagbiljet gemeentelijke heffingen van het SVHW van het voorafgaande jaar van het jaar van de aanvraag (voorbeeld: aanvraag 2024 dan aanslagbiljet 2023). Daarop staat zichtbaar de WOZ-waarde van de woning op peildatum 1 januari van dat belastingjaar én uw naam en adres;
  • Offerte of factuur voor energieadvies (niet verplicht);
  • Offerte of factuur voor isolatiemaatregelen. Let op: zorg ervoor dat biodiversiteitsmaatregelen apart vermeld staan bij isolatie van dak of gevel.

Is uw aanvraag verzonden? 

Dan krijgt u een automatische ontvangstbevestiging. Uw aanvraag is in behandeling genomen. 

Binnen 8 weken hoort u of uw subsidieaanvraag is toegekend of niet. Het kan ook dat de gemeente meer informatie nodig heeft.

Is uw aanvraag toegekend?

Bewaar de brief waarin staat hoeveel subsidie u krijgt. Dat is de subsidiebeschikking. Binnen 3 weken ontvangt u het subsidiebedrag op het aangeleverde rekeningnummer. 

Subsidie vaststellen

Voegde u facturen bij uw aanvraag, omdat het werk al is uitgevoerd? Dan krijgt u bij de toekenning gelijk een subsidievaststelling en bent u voor nu klaar. 

Voegde u offerte(s) toe bij uw aanvraag?

 • Lever maximaal een maand na het uitvoeren van de werkzaamheden de factuur/facturen aan. U vult hiervoor het formulier Aanvraag vaststelling subsidie isolatiemaatregelen slechte labels Goeree-Overflakkee in.
 • U heeft hiervoor nodig:
  • Uw DigiD;
  • De subsidiebeschikking (de brief waarin staat hoeveel subsidie u krijgt);
  • De factuur/facturen die van toepassing zijn op de subsidie.
 • Na verzending van het formulier ontvangt u een brief waarin de subsidie wordt vastgesteld. Heeft u meer of minder uitgegeven dan verwacht? Dan verrekent de gemeente dat met u. 

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit op een aanvraag kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. U kunt ook, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons opnemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval uw naam, uw adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het daarmee niet eens bent bevatten. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er  bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

•    De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
•    De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
•    De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
•    Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
•    Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
•    Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.