De gemeente Goeree-Overflakkee wil haar inwoners graag betrekken in het vormgeven van haar beleid. Daarom biedt de gemeenteraad inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid aan om over bepaalde onderwerpen die op de agenda staan in te spreken tijdens het plenaire deel van de presentatieavonden.

Uitgezonderde onderwerpen

De onderwerpen voor inspraak zijn geheel vrij. Maar over sommige onderwerpen mag u wettelijk gezien niet inspreken. Dit betreft:

  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • zaken waartegen bezwaar is ingediend of waartegen beroep is aangetekend;
  • lopende rechtszaken.

Verder is bepaald dat de tijd van de inspraak maximaal vijf minuten per inspreker is.

Aanmelden

Om in te spreken of een onderwerp in te brengen op de dialoogavond, kunt u zich aanmelden bij de griffier, onder vermelding van uw naam en het onderwerp. Aanmelden via e-mail: griffie@goeree-overflakkee.nl. Voor het spreekrecht is de aanmeldtermijn 24 uur voor aanvang van de vergadering, voor het inbrengen van een onderwerp is soms meer tijd nodig en wordt de agendering in onderling overleg bepaald.