Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

Omschrijving

Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen(externe link), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

 • De GPK staat op naam van een persoon.
 • De GPK staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De GPK is maximaal 5 jaar geldig.

Er zijn drie soorten kaarten:

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Rolstoelafhankelijk

Als u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u zonder meer in aanmerking voor een GPK (bestuurderskaart en/of passagierskaart). Om te bepalen of u permanent aan een rolstoel gebonden bent vindt  een geneeskundig onderzoek plaats.

Kosten

 • Gehandicaptenparkeerkaart: € 35,70
 • Bij het intrekken van de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart zonder medische keuring: € 27,50
 • Medische keuring inclusief huisbezoek door een keuringsarts t.b.v. de aanvraag € 192,50
 • Weigering van de uitgifte gehandicaptenparkeerkaart door de keuringsarts: € 16,30 (exclusief kosten medische keuring; houd er rekening mee dat de kosten voor de medische keuring ook in rekening worden gebracht als uw aanvraag wordt afgewezen).

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of passagier zijn:

 • U heeft een medisch onderzoek gehad.
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
 • U bestuurt zelf het voertuig (bestuurderskaart), of
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart). 

Als u soms bestuurder bent en soms passagier, kunt u een combinatiekaart aanvragen. U vraagt dan een kaart aan voor beide situaties.

Aanpak

U kunt een GPK schriftelijk aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Maak hiervoor gebruik van het formulier: 'Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart' dat u onderaan deze pagina kunt vinden. Bij de aanvraag dienen twee goedgelijkende pasfoto’s met achter op uw achternaam en geboortedatum bijgevoegd te worden.

Medisch onderzoek

Als u uw ingevulde aanvraagformulier opstuurt naar de gemeente, stuurt de gemeente uw aanvraag, als het een nieuwe aanvraag betreft, door naar de Stichting SAP. Deze instantie verzorgt de indicatiestelling voor de gemeente. Een keuringsarts stelt vast of er sprake is van een beperking. De gemeente zorgt voor een keuring. U hoeft hiervoor dus zelf geen afspraak te maken. U ontvangt een schriftelijke/telefonische oproep voor de keuring van de Stichting SAP. Een keuring duurt gemiddeld 10 minuten.

Wat doet u bij verhindering (no show)?

Als u door omstandigheden niet in de gelegenheid bent om op de keuring te verschijnen, dan verzoeken wij u dit 24 uur van tevoren te laten weten aan de keurende instantie. 

Wanneer is een medisch onderzoek niet nodig?

Om recht te hebben op een gehandicaptenparkeerkaart is een medisch onderzoek naar uw handicap verplicht. Soms is dit niet nodig. Bij een verlenging kan het zijn dat een arts bij een eerder medisch onderzoek vaststelde dat uw situatie niet beter wordt. Dan hoeft u niet opnieuw onderzocht te worden. Het kan zijn dat u eerder medisch onderzocht bent voor een WMO-voorziening. Blijkt uit dit medische onderzoek dat u aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart voldoet? Dan hoeft een arts u niet opnieuw te onderzoeken.

Het onderzoek

Het medisch onderzoek door Stichting SAP verloopt anders dan een medisch onderzoek zoals u dat gewend bent door uw huisarts of door een specialist. De arts van Stichting SAP beoordeelt aan de hand van uw verhaal uw medische situatie, de beperkingen die daarvan het gevolg zijn en daarmee uw mobiliteit (met name de mogelijkheid om te kunnen lopen). Dat betekent dat naast een gesprek, ook observatie van uw functioneren en eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek kan plaatsvinden. Indien nodig zal de arts, met uw toestemming, informatie opvragen bij uw behandelaar(s). Wij verzoeken u om een overzicht lijst van uw medicijnen, of de medicijnen zelf mee te nemen naar het spreekuur van de arts.

Hoe verder?

De arts van de Stichting SAP brengt advies uit aan de gemeente. Daarna ontvangt u een schriftelijke beslissing van de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u daartegen bezwaar aantekenen.

Heeft u bericht gehad dat de aangevraagde GPK aan u wordt verstrekt, dan kunt u de kaart persoonlijk afhalen op het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Heeft u nog een oude GPK in uw bezit dan moet u deze bij ons inleveren.

Aanvraag intrekken

Na twee afzeggingen voor de keuring komt uw aanvraag tot een GPK automatisch te vervallen, u moet er rekening mee houden dat hier kosten aan verbonden zijn.
Ook als u zelf besluit om de aanvraag in te trekken, zodra deze is ingediend bij de Stichting SAP zijn hier kosten aan verbonden.

Gehandicaptenparkeerkaart kwijt

Als u uw GPK bent kwijtgeraakt, dient u dat zo snel mogelijk te melden bij de gemeente. Er zal dan in overleg met u een verklaring van vermissing worden opgesteld die u dient te ondertekenen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact opnemen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het Sociaalcontactpunt via telefoonnummer 14 0187, optie 1 of via de e-mail sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.