Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Omschrijving

Melding of vergunning

Er kan volstaan worden met een melding, als:

 • de activiteit maximaal 1 dag duurt;
 • er niet meer dan 150 personen aanwezig zijn;
 • de activiteiten tussen 09:00 uur en 23:00 uur zijn;
 • de activiteiten niet plaatsvinden op zondag of een feestdag;
 • er geen ander evenement in de buurt is;
 • er voor 07:00 uur en na 23:00 uur geen muziek gedraaid/gespeeld wordt;
 • de muziek tussen 07:00 uur en 23:00 uur niet boven het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 65 dB(A) op de gevels van omringende woningen komt;
 • de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats, of op een andere manier een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • er alleen kleine objecten worden geplaatst (met een oppervlakte van minder dan 5 vierkante meter per object). De objecten mogen qua oppervlakte bij elkaar opgeteld niet meer dan 75 vierkante meter zijn;
 • er geen alcoholhoudende dranken bedrijfsmatig worden verstrekt;
 • er een organisator is;
 • de organisator ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding deed aan de burgemeester. Dat doet u via het formulier op deze pagina.

Verkeersmaatregelen

Vindt het evenement plaats op de openbare weg? Of wordt een deel van de weg afgesloten? Dan bent u als organisator verantwoordelijk voor het plaatsen van wegafzettingen en de juiste verkeers- en/of omleidingsborden. 

De organisator controleert voorafgaand aan het evenement of de verkeersmaatregelen goed zijn uitgevoerd. De gemeente (Team Veiligheid en Handhaving) en de politie kunnen controleren op naleving van de verkeersmaatregelen. 

Afzetmaterialen

Als organisator bent u verantwoordelijk voor het zorgen voor genoeg afzetmaterialen. En voor het afzetten van het evenemententerrein. Er zijn verschillende bedrijven binnen en buiten onze gemeente die de materialen kunnen leveren. 

Afvalverwijdering

De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van het evenemententerrein en de directe omgeving. De organisator zorgt voor genoeg afvalbakken. U kunt hiervoor contact opnemen met de RAD. Veegwerkzaamheden laat u ook zelf uitvoeren. 

Nutsvoorzieningen

In overleg met de gemeente is het mogelijk gebruik te maken van de E-marktkasten voor stroom. Die staan vaak op een centrale plaats. Hier zijn kosten aan verbonden. Neem hiervoor contact op via het algemene telefoonnummer 14 0187 en vraag naar het Team Gebouwenbeheer. 

Reclame/Promotie

Het is niet toegestaan reclame te maken in de openbare ruimte met driehoeksborden, sandwichborden of andere borden met een soortgelijke functie. 

Vermelding evenement op evenementenbord(en)

Het is mogelijk voor niet-commerciële organisaties, bijv. verenigingen, een vermelding aan te vragen op een aantal evenementenborden die bij de ingangen van een aantal dorpen zijn geplaatst. U moet dan denken aan vermeldingen voor een braderie, Sinterklaasintocht, concert e.d.

Uitgebreide informatie over het vermelden van een evenement op evenementenborden

Kosten

 • € 45,50  voor een evenement dat valt onder categorie A (evenement met laag risico, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en/of beperkte gevolgen voor het verkeer en tevens een geringe extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten.
 • € 92,00 voor een meerjarige vergunning voor een evenement dat valt onder categorie A.
 • € 177,15  voor een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel dat valt onder categorie B (evenement met een verhoogd risico, waarbij sprake is van een verhoogde impact op de omgeving en/of gevolgen voor verkeer en tevens extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist.
 • € 354,50  voor een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel dat valt onder categorie C (risicovol evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving / regio en/of verkeer en tevens extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. 

Aanpak

Evenementenvergunning aanvragen

Vraag de vergunning voor een evenement minimaal 8 weken van tevoren aan bij de gemeente.

U kunt de vergunning online aanvragen. De aanvraagformulieren vindt u bij het kopje Formulieren hieronder.

Melding klein evenement

Meld een klein evenement ongeveer 5 werkdagen van tevoren bij de gemeente.

U kunt melding online indienen. Het meldingsformulier vindt u bij het kopje Formulieren hieronder

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact opnemen

Heeft u vragen ten aanzien van het aanvragen van een evenement binnen de gemeente Goeree-Overflakkee? U kunt er voor kiezen om teruggebeld te worden op een moment dat u dat beter uitkomt:

Terugbelverzoek online indienen

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.