Discriminatie Meldpunt Gemeente Goeree-Overflakkee  is in de eerste plaats een plek waar individuele klachten en meldingen van discriminatie binnenkomen. Naast het verzamelen van gegevens is de gemeente belangenbehartiger van de individuele slachtoffers van discriminatie. De klachtbehandeling dient verschillende doelen.

Omschrijving

De gemeente slachtoffers een luisterend oor Klachten vormen een bron van signalen. Het melden van discriminatie kan ervoor zorgen dat er geen ‘gewenning’ ontstaat ten aanzien van discriminatie. Het aanpakken van discriminatie  kan ervoor zorgen dat een voorval van discriminatie zich in de toekomst niet herhaalt.

De behandeling van de meldingen van discriminatie door de gemeente dient de volgende doelen:

 1. ondersteunen van slachtoffers van discriminatie;
 2. bevordering van de zelfredzaamheid van slachtoffers van discriminatie;
 3. signalering van structurele patronen van discriminatie;
 4. gedrags- en/of beleidsbeïnvloeding van personen of organisaties die zich bedoeld of onbedoeld schuldig hebben gemaakt aan discriminatie, gericht op voorkomen van herhaling;
 5. toetsen van wetgeving.

Aanpak

U kunt voor het melden van discriminatie gebruikmaken van het hieronder opgenomen formulier.

Bezwaar en beroep

Discriminatie Meldpunt Goeree-Overflakkee zet zich in om uw discriminatieklacht of discriminatie- melding zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wat kunt u in dat geval doen?

 1. Ga in gesprek met de betrokken medewerker en geef aan wat de klacht is. U kunt dan samen op zoek gaan naar een oplossing.
 2. Vraag om een gesprek met de leidinggevende van de medewerker. De leidinggevende gaat samen met u op zoek naar een manier om de zaak naar tevredenheid te behandelen.

Wanneer een gesprek uw onvrede niet wegneemt of als er geen gesprek mogelijk is, dan kunt u een officiële klacht indienen. Bij voorkeur ontvangen wij uw klacht via e-mail op het e-mailadres info@wga-go.nl.

U kunt uw klacht ook per brief indienen. Vermeld in de brief uw naam en adres, de datum en een duidelijke omschrijving van uw klacht en voorzie deze van een handtekening.

U kunt uw brief sturen naar:
Gemeente Goeree-Overflakkee
t.a.v. Discriminatie Meldpunt Goeree-Overflakkee
Postbus 1
3240 AA Middelharnis

of bezorgen op het adres:
Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Vermeld in uw brief of e-mail:

 1. Uw naam
 2. Uw adres
 3. Datum waarop u de klacht indient
 4. De naam van de medewerker die uw zaak heeft behandeld
 5. Korte omschrijving van de klacht

Mocht u vanwege fysieke of andere persoonlijke beperkingen niet in staat zijn uw klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u dit aangeven, dan proberen wij u op een andere wijze met u in contact te komen en zodoende uw klacht te inventariseren en mogelijk uw gevoel van onvrede weg te nemen.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Nadat Discriminatie Meldpunt Goeree-Overflakkee uw klacht heeft ontvangen, krijgt u binnen tien werkdagen een bewijs van ontvangst toegezonden.

Alle klachten worden in behandeling genomen, mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zaak waarover de klacht gaat speelde in het afgelopen jaar.
 • De klacht heeft geen betrekking op wettelijke regels en beleid.

Discriminatie Meldpunt Goeree-Overflakkee heeft na verzending van het ontvangstbewijs vier weken de tijd om uw klacht te (laten) onderzoeken door een onafhankelijke commissie. Tijdens het onderzoek wordt mogelijk contact met u opgenomen en/of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Uiterlijk acht weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw klacht van Discriminatie Meldpunt Goeree-Overflakkee.

Klacht indienen bij de Externe Klacht Commissie

Wanneer u het niet eens bent met de uitkomst van de ingediende klacht bij Discriminatie Meldpunt Goeree-Overflakkee, dan is er nog een mogelijkheid om uw klacht voor te leggen bij de Externe Klacht Commissie van Discriminatie (deexterneklachtencommissie.nl(externe link)), de landelijke vereniging van anti-discriminatievoorzieningen. 

De Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich als laatste alternatief -dus na het indienen van uw klacht bij de hiervoor genoemde Externe Klachten Commissie, ook nog wenden tot de Nationale ombudsman. Stuur daarvoor een brief naar Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. De ombudsman onderzoekt de klacht en beoordeelt de zaak als onafhankelijke instantie. Hij kan het gemeentebestuur aanbevelen om bepaalde maatregelen te nemen. De Nationale ombudsman neemt een klacht echter pas in behandeling nadat eerst de klachtenprocedure bij Discriminatie Meldpunt Goeree-Overflakkee is doorlopen. Bel voor meer informatie over de Nationale ombudsman met het telefoonnummer 0800 – 33 55 555 of kijk op nationaleombudsman.nl(externe link).

Samengevat

Dien uw klacht bij voorkeur in bij de Discriminatie Meldpunt Goeree-Overflakkee, bij voorkeur middels een e-mail op info@wga-go.nl Discriminatie Meldpunt Goeree-Overflakkee beoordeelt vervolgens uw klacht intern. Indien u dit wenst, kunt u uw klacht mondeling toelichten. U krijgt van Discriminatie Meldpunt Goeree-Overflakkee schriftelijk bericht van de uitspraak op uw klacht.

Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt dan een oordeel vragen aan de Externe klachtencommissie (deexterneklachtencommissie.nl(externe link)) en pas daarna bij de Nationale Ombudsman (nationaleombudsman.nl(externe link)).