Met een aantal enthousiaste bewoners verkent de gemeente Goeree-Overflakkee momenteel de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van de historische kern van Oude-Tonge. Er liggen kansen om de uitstraling, het gebruik en de samenhang van het gebied te verbeteren.

Bewoners klopten enige tijd geleden bij de gemeente aan met een initiatief voor verbetering van het Kaaiplein. Als gemeente hebben we hun idee omarmd én is de samenwerking met de dorpsraad van Oude-Tonge gezocht. We zagen met elkaar mogelijkheden tot verbetering van een groter gebied. Daarom is cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek(externe link) uitgevoerd. Dit geeft inzicht in de historische ontwikkeling, in het huidige gebruik en de inrichting van de belangrijkste openbare ruimtes in de dorpskern.

Betrokkenheid

Om duidelijk te krijgen wat de bewoners belangrijk vinden bij deze kwaliteitsverbetering hebben we een enquête uitgezet. Maar liefst 245 inwoners vulden deze vragenlijst in, zowel ouderen als jongeren. We zijn blij met de vele reacties en de betrokkenheid. Er zijn veel aandachtspunten en ideeën aangedragen.

Zo worden als kwaliteiten van Oude-Tonge veelvuldig de sfeer en saamhorigheid in het dorp genoemd, maar ook het voorzieningenniveau van onder meer winkels en sportaccommodaties, de haven en het Kaaiplein. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten aangegeven, zoals meer groen, het tegengaan van verpaupering en de bestrating. 

Scenario’s

Op basis van de aangedragen aandachtspunten en ideeën werken we nu aan het opstellen van verschillende scenario’s voor de (her)inrichting en het functioneren van deze plekken. Deze scenario’s gaan we na de zomervakantie met de klankbordgroep, ondernemers en organisaties bespreken. Zo willen we algemene en specifieke uitgangspunten vastleggen voor kwaliteitsverbetering van de dorpskern en een meerjarenplan opstellen. Zo zijn we bezig met het opstellen van een visie op de ontwikkeling centrumgebied Oude-Tonge.

Conceptvisie Centrum Oude-Tonge

De conceptvisie is tot stand gekomen naar aanleiding van een initiatief van de bewoners en de dorpsraad van Oude-Tonge. Het doel is te komen tot een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte in het centrum van Oude-Tonge. Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 20 september jl. ingestemd met de visie voor het centrum van Oude-Tonge. Deze visie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Alvorens het zover is, bespreekt de raad de visie in de dialoogavond van 3 november 2022, waarbij insprekers hun mening kunnen geven. Ook ligt de conceptvisie vanaf 2 november gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Tot en met 13 december kunt u uw zienswijze op de conceptvisie schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. 

Studiegebied cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek Oude-Tonge.