Op woensdag 27 september 2023 en woensdag 24 januari 2024 waren er inloopbijeenkomsten over woningbouwontwikkelingen aan de Capelleweg en de Mercuriuslaan in Oude-Tonge.

Onderzoek naar realisatie sociale huurwoningen

Op dit moment onderzoeken wij samen met de woningcorporatie Oost West Wonen de mogelijkheden om binnen de nieuwbouwplannen sociale huurwoningen in een appartementengebouw te realiseren. Het betreft een drie-laags gebouw met ongeveer 40 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Het gebouw komt in de plaats van de huidige 7 sociale huurwoningen, aan de Mercuriuslaan 2-14 te Oude-Tonge.

Terugkoppeling inloopbijeenkomsten

Tijdens de inloopbijeenkomsten op 27 september 2023 en 24 januari 2024 zijn er reactieformulieren ingediend door bezoekers. Aan de hand van deze formulieren hebben we een vraag en antwoord opgesteld. Deze kunt u hieronder bekijken. 

Ontwerpbestemmingsplan

Van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 lag het ontwerpbestemmingsplan ‘Capelleweg Oude-Tonge’ ter inzage. De stukken staan op www.goeree-overflakkee.nl/ter-inzage  en op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). of www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart(externe link).
We zijn nu bezig met het verwerken van de reacties die zijn ingediend. Naar verwachting zal het bestemmingsplan begin juni definitief worden vastgesteld in de gemeenteraad. Zodra het plan definitief is goedgekeurd, kunnen we de planning voor de bouwwerkzaamheden gaan opstellen.

Vragen en antwoorden inloopavonden

Op 27 september 2023 en 24 januari 2024 vonden er inloopbijeenkomsten plaats, over woningbouwontwikkelingen aan de Capelleweg en de Mercuriuslaan in Oude-Tonge. De bijeenkomsten werden drukbezocht. Veel omwonenden en betrokkenen besloten een kijkje te nemen naar de plannen. De gemeente en ontwikkelaars hadden voor panelen met ezels gezorgd waar de bezoekers langs konden lopen om vragen te stellen. Ook kregen ze de mogelijkheid om een reactie achter te laten of de interesse in woningen te laten blijken. 

Aan de hand van de reactieformulieren die zijn ingediend, is onderstaand een overzicht gemaakt van thema’s die zijn benoemd in die formulieren. Hieronder zijn de belangrijkste punten uit de reactieformulieren opgesomd: 

Doorsteek naar Van Halenstraat

Deze werd het vaakst benoemd in de reactieformulieren. Bezoekers waren benieuwd of dit voor alleen voor fietsverkeer of ook voor autoverkeer wordt. Wanneer dit geschikt wordt voor autoverkeer, vrezen omwonenden voor een grote verkeerstoename in de wijk. Wanneer dit een doorgaande weg wordt, waar komen de vervallen parkeerplaatsen dan terug? Een weg voor alleen fietsverkeer en voetgangers vinden de meeste omwonenden wel goed. 

Antwoord:

De bedoelde doorsteek is alleen voor langzaam verkeer bedoeld. In de bestaande situatie bevindt zich ter plaatse een zogeheten parkeerkoffer met parkeerplaatsen voor de aangrenzende woningen. De bedoeling is dat in het plangebied tussen de nieuw te bouwen een vergelijkbare insteek komt voor de aanleg van parkeerplaatsen. Voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers is het wel mogelijk om via de parkeervoorzieningen tussen de bestaande en nieuwe woningen door te gaan, maar niet voor autoverkeer. 

Sociale huurwoningen in een appartementengebouw 

Op dit moment onderzoeken wij samen met de woningcorporatie Oost West Wonen de mogelijkheden om binnen de nieuwbouwplannen sociale huurwoningen in een appartementengebouw te realiseren. Het betreft een drie-laags gebouw met ongeveer 40 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Het gebouw komt in de plaats van de huidige 7 sociale huurwoningen, aan de Mercuriuslaan 2-14 te Oude-Tonge. De betreffende bewoners zijn hierover rechtstreeks geïnformeerd. 

Een aantal inwoners gaf aan niet blij te zijn met deze ontwikkeling. 

Antwoord:

We kunnen ons voorstellen dat de komst van een appartementengebouw voor de bewoners van de Mercuriuslaan 2-14 en direct omwonenden impact heeft. Er is echter een zeer dringende behoefte op Goeree-Overflakkee naar betaalbare huurwoningen. Met een dergelijk gebouw bieden we inwoners die niet over voldoende financiële middelen beschikken voor een woning in de vrije sector een kans om een woning te huren. Het past daarnaast bij de ambitie van de gemeente en de woningcorporatie om in de periode van 2024 tot 2030 gezamenlijk ongeveer 700 nieuwbouwwoningen in de sociale huursector realiseren. De woningcorporatie OostWestWonen voert de gesprekken met de zittende huurders en de condities waaronder een eventuele verhuizing naar een vervangende woning zal plaatsvinden. De corporatie is daarom het aanspreekpunt voor vragen van de huidige bewoners. 

Parkeerdruk rondom het plangebied 

Sommige bezoekers maken zich zorgen over de toenemende parkeerdruk rondom het plangebied. De parkeerdruk in de buurt van het busstation nu al niet toereikend omdat mensen die met de bus gaan hun auto vaak in de wijk parkeren. Graag aandacht hiervoor vanuit de gemeente. 

Antwoord:

In het stedenbouwkundig plan voor de nieuw te bouwen woningen is voorzien in de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. Dat in de huidige situatie sommige automobilisten hun auto in de bestaande woonwijk parkeren om vervolgens gebruik te maken van de bus, is niet eenvoudig met verkeersmaatregelen tegen te gaan. Overigens bevindt zich in de directe nabijheid van de bushalte voldoende parkeergelegenheid voor gebruikers van het OV, namelijk het westelijk van de bushalte gelegen carpoolstation Oude-Tonge. 

In zijn algemeenheid wordt de parkeerdruk in de kernen regelmatig gemeten. De metingen voor de kern Oude-Tonge wijzen niet uit dat er in de bestaande woonwijk een te hoge parkeerdruk is ontstaan. 

Karakter Mercuriuslaan

Het wordt als prettig ervaren dat er twee onder een kap woningen komen aan de Mercuriuslaan zodat het karakter van die straat behouden blijft.

Antwoord:

Dat is goed om te horen. Op basis van het stedenbouwkundig plan, de kavelpaspoorten en het beeldkwaliteitsplan worden de komende periode de bouwplannen verder uitgewerkt. 

Ruimte tussen Ebbe en Vloed & Westblok

Wat gebeurt er met de doorgang? Wordt nu gebruikt bij een uitvaart of condoleance. Hier moeten oude bewoners van het Westblok oversteken om naar het restaurant in Ebbe en Vloed te gaan. Hier een doorgaande weg van maken is volgens bezoekers gevaarlijk.

Antwoord:

De beoogde verkeersstructuur qua ontsluiting van het plangebied is gepresenteerd tijdens de informatieavond. Ten aanzien van het bedoelde weggedeelte wordt in het op stellen inrichtingsplan Openbare ruimte rekening gehouden met een bij de functie passende weginrichting en de verkeersveiligheid van de weggebruikers. Het is niet de bedoeling dat de route een “sluiproute” wordt vanuit de bestaande woonwijk richting de Capelleweg. 

Behouden Albeda college

Enkele bezoekers gaven aan dat het Albeda collega ook behouden kan worden. Hiermee voorkom je kapitaalvernietiging. Het schoolgebouw kan dan bijvoorbeeld worden getransformeerd naar woningen. 

Antwoord:

Tussen het Albeda College en de ontwikkelende marktpartij zijn afspraken gemaakt over de sloop- en nieuwbouwplannen. Daarnaast is het realiseren van woningen in de school niet zomaar mogelijk, vanwege milieuwetgeving in relatie tot de noordelijk aangrenzende bedrijfsbestemming. Daarbij komt dat de amovering (slopen of demonteren) van bestaande bebouwing de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied én de ruimtelijke kwaliteit daarvan vergroot.

Groenvoorziening

Een paar bezoekers benadrukten het belang van voldoende groen en een speelplaats in de aan te leggen wijk. 

Antwoord:

In het stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met de aanleg van water, groen en een speelvoorziening. De komende periode wordt samen met de ontwikkelende partijen gewerkt aan een inrichtingsplan Openbare ruimte. Daarin worden groen, water en speelmogelijkheden verder uitgewerkt. 

Gebrek aan levensloopbestendige woningen/seniorenwoningen

Een aantal bezoekers gaven ook aan het jammer te vinden dat er zo weinig seniorenwoningen in de plannen staan. Ze zien liever meer seniorenwoningen omdat daar nu grote behoefte aan is en goed is voor de doorstroom. 

Antwoord:

Het bouwprogramma zoals dat gepresenteerd is bevat diverse woningtypen voor verschillende doelgroepen. Ook voor senioren zijn er mogelijkheden in zowel de sociale huur- als koopsector. Bij de verdere uitwerking van de bouwplannen en de voorbereidingen van de verkoop van de woningen bestaat voor de ontwikkelende partijen uiteraard de mogelijkheid om in te spelen op specifieke woonwensen van potentiële kopers. Ook qua levensloopbestendigheid van woningen.