Bijstandsuitkering aanvragen

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat elke Nederlander zo veel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorziet, om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Als dit niet lukt, dan helpt de gemeente u bij het zoeken naar werk. Zolang u nog geen inkomen heeft, kunt u financiële ondersteuning krijgen. De Participatiewet biedt ondersteuning voor personen met én zonder arbeidsbeperking.

Omschrijving

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

De hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de rijksoverheid.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder.
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
 • u woont of verblijft in Nederland.
 • u hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • u hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
 • u kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • u bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Aanpak

 • Voordat u een uitkering wilt aanvragen, dient u zich in te schrijven als werkzoekende op www.werk.nl (DigiD nodig).

Aanvraagprocedure bijstandsuitkering 27 jaar en ouder

 • U maakt via telefoonnummer 14 0187, optie 1 een afspraak voor het eerste gesprek met een re-integratieconsulent.
 • Op korte termijn (meestal de dag erna) wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt bekeken hoe voorkomen kan worden dat u een uitkering nodig heeft. Tijdens dit gesprek worden afspraken met u gemaakt over uw activiteiten om aan het werk te komen.
 • Ongeveer twee weken daarna vindt het diagnosegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt gecontroleerd of u zich aan de afspraken heeft gehouden. Tevens wordt bekeken of u mogelijk recht heeft op andere inkomsten, waardoor u geen bijstand nodig hebt. Als het niet anders kan, kunt u na dit gesprek de aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. Voor de afhandeling van deze aanvraag moet u gegevens over uw persoonlijke situatie inleveren.
 • Als de aanvraag compleet is wordt de aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit. De gemeente heeft dan nog ongeveer acht weken om uw aanvraag af te handelen.

Aanvraagprocedure bijstandsuitkering jonger dan 27 jaar

 • U kunt zich telefonisch melden via 14 0187. Hierna wordt op korte termijn (meestal de volgende dag) een afspraak met u gemaakt voor de pre-intake.
 • Tijdens dit gesprek bespreekt de re-integratieconsulent met u de mogelijkheid om weer naar school te gaan of te studeren. Mocht dit niet haalbaar zijn dan worden de mogelijkheden om te gaan werken met u besproken.
 • U krijgt een brief waarin staat dat u vier weken de tijd krijgt om uit te zoeken wat uw wensen en mogelijkheden zijn voor wat betreft het vinden van een baan of passende studie.
 • Tijdens deze vier weken regelt u het volgende:
 • U staat als werkzoekende ingeschreven bij UWV Werkbedrijf.
 • U spreekt met een studieadviseur van een school(instelling) om uw studiemogelijkheden te onderzoeken.
 • Wanneer u géén startkwalificatie hebt (niet in bezit van een MBO-2,-3,-4, HAVO- of VWO-diploma) dient u contact op te nemen met Steunpunt Onderwijs.
 • U zoekt naar vacatures in kranten, op internet en via andere mogelijkheden.
 • U schrijft zich in bij tenminste drie uitzendbureaus.
 • U reageert op minstens vier vacatures per week.
 • Na vier weken kunt u een afspraak maken voor het diagnosegesprek. Tijdens het gesprek wordt onderzocht of uw inzet voldoende is geweest en worden uw arbeidsmogelijkheden in kaart gebracht. Aan het einde van het gesprek wordt u nader geïnformeerd over het mogelijke vervolg van de procedure.
 • Na het indienen van de aanvraag wordt u uitgenodigd voor een individueel gesprek. U dient dan alle bewijsstukken mee te nemen die gevraagd worden.
 • Als de aanvraag compleet is wordt de aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit.

Wat moet ik meenemen?

 • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner;
 • Uw CV (en eventueel van uw partner);
 • Bewijzen van uw inkomen;
 • Bewijzen van uw schulden;
 • Bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen);
 • Bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract).

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.