Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz2004) is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen. Verschillende groepen komen ervoor in aanmerking. De vorm en de voorwaarden verschillen per situatie.

De volgende 3 groepen zelfstandigen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning:

 • Aspirant ondernemers die vanuit de bijstand een bedrijf willen starten
 • gevestigde zelfstandig ondernemers in tijdelijke financiële problemen, waarvan het bedrijf nu of in de toekomst levensvatbaar is
 • zelfstandig ondernemers, die het voornemen hebben om hun niet-levensvatbaar bedrijf te beëindigen.

Omschrijving

Binnen het Bbz zijn twee vormen van hulpverlening mogelijk, die ook samen kunnen voorkomen:

 • Uitkering voor levensonderhoud ter hoogte van de maandelijkse norm voor de bijstand
 • Verstrekking van een bedrijfskrediet tot een maximum van € 205.410,00

De uitkering voor levensonderhoud wordt in eerste instantie verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Deze lening kan geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een uitkering als na afloop van het boekjaar blijkt dat het inkomen lager is dan de betreffende norm voor de bijstand.

De rente op het bedrijfskrediet bedraagt 8%. De looptijd is maximaal 10 jaar.

Kosten

Er zijn geen leges verbonden aan een aanvraag binnen het kader van het Bbz2004

Voorwaarden

Wat moet ik meenemen naar het intakegesprek?

 • Jaarrekening (laatste 3 boekjaren bij gevestigde ondernemers)
 • Ondernemingsplan (bij starters)

Stukken benodigd voor de eerste beoordeling van een Bbz aanvraag:

 • Schriftelijk ingevuld standaard intake-formulier van de gemeente dat door u is ondertekend + datum
 • Ondernemingsplan (bij starters)
 • Kopie uittreksel handelsregister KvK (gevestigde ondernemer)
 • Oprichtingsakten/contracten (bij samenwerkingsverbanden of BV)
 • Jaarrekening (laatste 3 boekjaren bij gevestigde ondernemers)
 • Laatste belastingaangifte
 • Kwartaal/halfjaarcijfers over het jaar van aanvraag
 • Lijst zakelijke schulden en vorderingen
 • Kopieën van de afschriften van alle op uw naam of uw partner gestelde betaal- en spaarrekeningen bij banken van de afgelopen drie maanden
 • Informatie over de belastingschulden; bij voorkeur een overzicht van de ontvanger Rijksbelastingen
 • Laatste nota arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Kentekenbewijs auto (’s)
 • Laatste jaarafschrift met rente en aflossing hypotheek (bij eigen woning)
 • Laatste aanslag Onroerende zaakbelasting
 • Overzicht van de bezittingen en schulden in privé
 • Informatie inkomen uit dienstverband (indien van toepassing van cliënt en partner)
 • Kopie identiteitsbewijzen aanvrager en partner

Aanpak

Een aanvraag voor een Bbz-uitkering en/of bedrijfskrediet kan worden ingediend bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Voordat u een aanvraag indient wordt u verzocht om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bespreken wij met u uw financiële situatie en de mogelijkheden voor bijstandsverlening op grond van het Bbz.

Bel voor het maken van een afspraak naar het Sociaalcontactpunt via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

Termijn

De gemeente moet binnen 13 weken na indiening van de aanvraag beslissen of er recht op bijstand bestaat. Het college van de gemeente kan deze termijn als daar redenen voor zijn met ten hoogste 13 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Contact opnemen

Bel voor het maken van een afspraak naar het Sociaalcontactpunt via telefoonnummer 14 0187, optie 1.