Elke gemeente is gebaat bij een gezond ondernemersklimaat. Inwoners en bezoekers van onze gemeente willen natuurlijk graag zaken doen met bonafide ondernemers. Maar ook ondernemers zélf hebben belang bij de integriteit van hun collega’s.

Omschrijving

Ondermijning, de vermenging van boven- en onderwereld, is een groeiend maatschappelijk probleem. De Wet Bibob biedt uitstekende handvatten om dit probleem een halt toe te roepen. Door het uitvoeren van een extra toets bij het behandelen van een aanvraag of verzoek kunnen overheden de kans op het verlenen van vergunningen of andere aangewezen overheidshandelingen aan kwaadwillenden enorm verkleinen.

Om die reden voert ook de gemeente Goeree-Overflakkee een extra toets uit bij enkele soorten vergunningaanvragen, vastgoedtransacties en - zo mogelijk - bij aanbestedingen van overheidsopdrachten. Ondernemers die met onze gemeente zaken willen doen, worden gevraagd extra gegevens aan te leveren zodat we meer zekerheid hebben over hun goede bedoelingen. Meer over de procedure leest u hieronder.

De Wet Bibob geeft gemeenten een extra instrument in handen om te voorkomen dat de overheid, door bijvoorbeeld vergunningverlening, criminelen faciliteert. Bij verlengingen of aanvragen van nieuwe vergunningen in de branches horeca (inclusief coffeeshops), prostitutie (inclusief escort), speelautomatenhallen, milieu en bouw, worden extra vragen gesteld over uw onderneming. Alle aanvragers krijgen deze vragen voorgelegd. De Bibob-vragen zijn een verplicht onderdeel van de vergunningaanvraag.

Toepassing Wet Bibob

De Wet Bibob biedt bestuursorganen - in dit geval de gemeente Goeree-Overflakkee - een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen voor het ontwikkelen van criminele activiteiten. De gemeente Goeree-Overflakkee past de Wet Bibob toe in de branches horeca (inclusief coffeeshops, prostitutie en speelautomatenhallen), maar ook bij milieu- en aanvragen omgevingsvergunning (vanaf een bepaalde bouwsom en/of bij projecten), aanbestedingen van overheidsopdrachten en bij (aangewezen) vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is. Bij deze procedures zijn de Bibob-vragen een verplicht onderdeel van de aanvraag. De gevallen waarbij een Bibob-toets verplicht onderdeel uitmaakt van de aanvraag zijn aangegeven in de beleidsregel Bibob.

Aanpak

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake kan zijn van misbruik met de vergunning, transactie en/of /overheidsopdracht, vraagt de gemeente Goeree-Overflakkee informatie bij de aanvrager of verzoeker. De gevraagde informatie betreft dan bijvoorbeeld de financiering en de zeggenschapsstructuur van de onderneming. Let u er dan op de benodigde documenten bij de hand te hebben.

Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Met behulp van de aanvullende gegevens kan de gemeente de integriteit van de aanvrager en diens zakelijke relaties beter beoordelen en in kaart brengen. Als aan de hand van deze gegevens blijkt dat er gevaar bestaat dat de vergunning/transactie/overheidsopdracht mede gebruikt zal worden voor criminele activiteiten, kan de gemeente deze weigeren of intrekken. Als een aanvrager weigert om de Bibob-vragen te beantwoorden, kan de vergunning buiten behandeling worden gesteld, worden geweigerd of worden ingetrokken.

Landelijk bureau Bibob

Mocht de gemeente bij een beoordeling na eigen onderzoek nog vragen onbeantwoord zien, dan kan een beroep worden gedaan op het Landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Justitie. Dit Bureau Bibob verricht, op verzoek van bestuursorganen, onderzoek naar de integriteit van de aanvrager en diens zakelijke relaties. De vergunningaanvrager of verzoeker wordt hier altijd van op de hoogte gesteld. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden ingediend. Het landelijk Bureau Bibob zal dan verder onderzoek doen en een gemotiveerd advies uitbrengen. Hierbij wordt geprobeerd om zo min mogelijk inbreuk te maken op de privacy van de betrokkenen.
Het advies van het Bureau Bibob is niet bindend; uiteindelijk beslist de gemeente zelf of de vergunning wel of niet wordt verstrekt. Alle gegevens worden twee jaar opgeslagen en kunnen gedurende die periode worden hergebruikt in het kader van een nieuw verzoek om een Bibob-advies.

Het Bibob-advies

Een Bibob-advies kan drie uitkomsten hebben. Er kan geconstateerd worden dat er geen gevaar is dat de gewenste vergunning/transactie/overheidsopdracht wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De vergunning wordt dan verleend. Ook kan het onderzoek uitwijzen dat er een mindere mate van gevaar bestaat. De gemeente kan dan extra voorschrift en of voorwaarden verbinden. Ten slotte kan het Bureau Bibob ernstig gevaar constateren en een negatief advies uitbrengen. De bezwaar- en beroepsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op een Bibob-advies.

Bescherming gegevens

Alleen de gemeente en de aanvrager/houder van de vergunning mogen het Bibob-advies inzien. Derden die in het advies genoemd worden, mogen alleen desgevraagd het onderdeel van het advies inzien dat op hen betrekking heeft . De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is niet van toepassing op een Bibob-advies.

Procedure

De beschikkingstermijn voor een vergunning of verlenging wordt opgeschort op het moment dat een Bibob-advies door het bestuursorgaan wordt aangevraagd. Het Bureau Bibob moet binnen acht weken een advies leveren aan het bestuursorgaan. Deze termijn kan éénmaal met vier weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog langer wordt opgeschort als het Bureau Bibob extra informatie van de aanvrager verlangt. De duur van de opschorting is afhankelijk van de tijd die het de aanvrager kost om de vragen te beantwoorden.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wel bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.