Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Omschrijving

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Aanpak

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U zet in uw bezwaarschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

Formulieren

Termijn

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Commissie bezwaarschriften

Als iemand bezwaar maakt tegen een besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, wordt het bezwaarschrift aan de Commissie bezwaarschriften voorgelegd. Deze commissie vraagt alle dossierstukken op die voor de zaak van belang zijn. Verder krijgt het bestuursorgaan de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. De commissie organiseert daarna (meestal) een hoorzitting. Deze hoorzitting is in beginsel openbaar en wordt in de regel gehouden op een maandagavond. Tijdens de hoorzitting krijgt de indiener van het bezwaarschrift de gelegenheid zijn bezwaar toe te lichten en eventuele vragen van de commissie te beantwoorden. Ook worden uitgenodigd een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden. Na afloop van de hoorzitting stelt de commissie in een besloten vergadering haar advies op. Dit advies wordt naar het bestuursorgaan gestuurd. Dat bestuursorgaan moet daarna een nieuw besluit nemen. Het advies is niet bindend, maar wordt in de meeste gevallen wel opgevolgd.

Samenstelling commissie

Voorzitter: de heer ir. J. Gideonse.

Leden: mevrouw mr. M.J. van Iterson, mevrouw mr. J.H. Hoogendijk en de heer mr. P. van Namen.

Contact

Hebt u vragen over de bezwaarprocedure of de commissie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie. Het secretariaat is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0187.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Contact opnemen

Wij geven u in overweging om, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons op te nemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct bezwaar indienen.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.