In dit bericht informeren wij u over de laatste stand van zaken in het besluitvormingsproces over de verplaatsing van de weekmarkt.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het besluitvormingsproces.

Update: 14 juli 2022: Weekmarkt blijft in Middelharnis

Het parkeerterrein van de Nieuwstraat in Middelharnis blijft de standplaats voor de weekmarkt op woensdag. Daarmee keert de markt definitief niet terug naar de Voorstraat en het Marktveld in Sommelsdijk. 

De markt werd in 2020 verplaatst van Sommelsdijk naar Middelharnis. Dat werd gedaan vanwege de coronacrisis, om de marktkooplieden en klanten meer ruimte te geven om op een veilige manier de markt te bezoeken. Kort daarvoor was duidelijk geworden dat de locatie in Sommelsdijk een probleem vormde voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en de brandveiligheid. 

Na ruim een jaar besloot het college, op 1 juni 2021, tot de permanente verplaatsing van de markt. Door een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad werd dit besluit tot nu toe niet uitgevoerd. Het college kreeg de opdracht om handen en voeten te geven aan participatie. En in gesprek te gaan over een alternatieve invulling van de markt voor de Voorstraat van Sommelsdijk. 

Informatiebijeenkomst 

In november 2021 organiseerde de gemeente een goedbezochte informatiebijeenkomst en gaf een toelichting op het besluitvormingsproces. Hierbij beaamde wethouder voormalig Tea Both-Verhoeven dat deze bijeenkomst eerder plaats had moeten vinden. Daarna was er ruimte voor iedereen die er iets over wilde zeggen. De marktkooplui gaven aan blij te zijn met de verplaatsing. Hun omzet was gestegen. Ook de dorpsraad van Sommelsdijk, Sociëteit Rethorica, Stichting tot bescherming van het dorpsgezicht, Culturele raad, winkeliers en direct-omwonenden gaven hun visie. Duidelijk werd dat het vertrek van de markt uit Sommelsdijk veel emoties opriep. Bij de bijeenkomst werden mogelijke alternatieve locaties in Sommelsdijk voor de markt benoemd. 

Toetsing van besluitvorming 

Door enkele aanwezigen is geopperd om het besluitvormingsproces te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Het college schakelde hiervoor adviesbureau Necker van Naem in. In het eindrapport van het bureau komt naar voren dat het college juridisch gezien juist heeft gehandeld. Wel benoemden onderzoekers als aandachtspunt van het proces dat de verschillende belanghebbenden eerder in het proces betrokken hadden moeten worden. 

Nieuwe beoordeling locaties 

Na de informatiebijeenkomst zijn alle (aangedragen) locaties (her)beoordeeld. Deze beoordeling is daarna ook meegenomen in het onderzoek van Necker van Naem. Veiligheid, bereikbaarheid, combinatie met winkels speelde hierbij onder andere een rol. Ook keek de gemeente bij de beoordeling naar de ‘afstand ten opzichte van woningen (volgens wetgeving), bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de belangen van de marktkooplieden. Uit de analyse kwam de Nieuwstraat in Middelharnis naar voren als de beste en meest veilige locatie. 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het is een ruime locatie waar we de weekmarkt op een goede en veilige manier kunnen organiseren. Ik begrijp heel goed dat het voor een deel van de inwoners teleurstellend is dat de weekmarkt uit Sommelsdijk vertrekt. Het college kijkt naar het algemeen belang en dan is dit de beste keuze. We gaan in gesprek met betrokken partijen en geïnteresseerde inwoners om te komen tot een alternatieve invulling van de weekmarkt in Sommelsdijk.

Downloaden:

Onderzoeksrapport van Necker van Naem

Update: 21 maart 2022: Uitvraag toetsen besluitvormingsproces

De start 

Het proces start in februari 2020 door een brand in een nabijgelegen straat van de markt van Sommelsdijk. In reactie op een melding van een ongeruste inwoner zijn er direct aanpassingen aangebracht in de opzet van de markt, ten behoeve van een vrije doorgang van de hulpdiensten. Zo worden sommige marktwagens in zijstraten geplaatst. Vervolgens wordt voor eind maart een schouw met de brandweer (Veiligheidsregio) tijdens een marktdag ingepland. Deze schouw vond door corona niet plaats. 

Coronamaatregelen 

Vervolgens blijkt dat de volledige markt met de dan geldende coronamaatregelen (met name de ‘1,5 meter afstand regel’) niet plaats kan vinden op de Voorstraat/Martkveld van Sommelsdijk. Omdat de veiligheid van de bezoekers én ondernemers niet kon worden gewaarborgd, moest er worden uitgeweken naar een alternatieve locatie. Hiervoor worden verschillende locaties onderzocht, samen met de marktcommissaris. Uit deze afstemming komt de Nieuwstraat in Middelharnis als beste keuze naar voren. Dit is vervolgens met het bestuur van de BIZ Middelharnis Centrum besproken en de eigenaar van de Plusmarkt, de supermarkt grenzend aan deze locatie. Allen waren positief en zo verplaatst de markt naar deze tijdelijke locatie.

Van tijdelijk naar permanent 

Na bijna een jaar wordt, in het licht van toenmalige ‘versoepelingen’ van coronamaatregelen, de draad weer opgepakt om de markt terug te plaatsen. Dat was indien corona dit toeliet. Ook kwamen de vraagstukken rondom de veiligheid van de markt in Sommelsdijk weer naar boven. Vervolgens ging het balletje rollen en bleek dat de locaties Voorstraat/Marktveld voor slechts een klein gedeelte kunnen worden gebruikt als marktlocatie. Dit heeft diverse oorzaken. Onvoldoende afstand van woningen door wagens met gas en/of frituren, het vrijhouden van het Marktveld en de groter wordende verkoopwagens die steeds lastiger in te passen zijn in de Voorstraat (zeker met de extra gestelde eisen). Op basis hiervan én de vele positieve signalen naar aanleiding van de locatie Nieuwstraat (waaronder van de ondernemers zelf), wordt het college voorgesteld om de huidige ‘tijdelijke’ locatie als permanente marktlocatie aan te wijzen. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de Sommelsdijkse bevolking zich roert en ook de raad een unanieme motie aanneemt. Deze motie treft u ook in de stukken aan. 

Onafhankelijk onderzoek 

Op 1 november 2021 organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst gaven wij een toelichting op het besluitvormingsproces en het standpunt dat de markt in de oorspronkelijke vorm niet terug kan keren in de Voorstraat/Marktveld van Sommelsdijk. Aanwezigen kregen de ruimte om te reageren, de input van die avond is meegenomen in het vervolg van dit traject. Tijdens de avond werd geopperd om een onafhankelijk bureau het onderzoek te laten doen naar verplaatsing. Dat heeft geleid tot onze vraag aan u. 

Aangezien wij van mening zijn dat niet het volledige traject opnieuw moet worden doorlopen, maar wij wel gehoor willen geven aan de vraag, willen wij u vragen om: 

Het proces rondom deze verplaatsing te toetsen op volledig- en nauwkeurigheid als ook de ‘analyse locaties weekmarkt’ te toetsen. 

Opdracht externe toets 'analyse locatie weekmarkt' 

De gemeente Goeree-Overflakkee overweegt om de markt van Sommelsdijk te verplaatsen naar de Nieuwstraat te Middelharnis. Na brand in een nabijgelegen straat van de markt van Sommelsdijk in februari 2020, werd de opzet van de markt iets gewijzigd. Vervolgens bleek dat, gegeven de coronamaatregelen, de markt niet langer op deze locatie plaats kon vinden. Er is toen uitgeweken naar de Nieuwstraat in Middelharnis. Gegeven het veiligheidsvraagstuk en de versoepelingen in de coronamaatregelen, wordt het college voorgesteld om de huidige 'tijdelijke' locatie als permanente marktlocatie aan te wijzen. Een groep bewoners uit Sommelsdijk is hier niet blij mee en de raad heeft een motie over dit onderwerp aangenomen. Het college heeft daarom besloten tot een door een externe uitgevoerde toets. 

Opdracht 

Afbakening
In uw vraagstelling vraagt u ons 'het proces rondom deze verplaatsing te toetsen op volledig- en nauwkeurigheid als ook de 'analyse locaties weekmarkt' te toetsen.' In een telefonisch gesprek hebben we dit iets verder uitgewerkt. Concreet gaat het om de volgende aspecten:

 • Veiligheid
 • Draagvlak
 • Sociale impact
 • Marktbehoud
 • Behoud centrum Sommelsdijk

Werkzaamheden 
We gaan als volgt te werk in deze opdracht: 

Stap 1: analyse van de documenten 

U heeft zelf al veel verschillende stukken verzameld, inclusief een complete tijdlijn. We nemen deze stukken door om een goed beeld te krijgen bij de doorlopen procedure en om de eerste informatie te verzamelen ten aanzien van de vijf bovengenoemde aspecten. 

Stap 2: verificatie-interviews 

Om meer duiding te krijgen bij de stukken, voeren we drie of vier gesprekken met betrokkenen. We willen in ieder geval graag spreken met de adviseur Economische Zaken, de portefeuillehouder en de marktcommissaris. We bespreken met u of er nog meer logische gesprekspartners zijn (P.S. zo zijn inmiddels onder meer de Dorpsraad Sommelsdijk, Sociëteit Rethorica, de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en de culturele raad bij dit proces betrokken). 

Stap 3: opstellen verslag 

Onze bevindingen vatten we samen in het onderzoeksverslag. Dit verslag bespreken we met de adviseur Economische Zaken en de portefeuillehouder. Het gaat om een overzichtelijk verslag, dat goed leesbaar is ook voor de personen buiten de ambtelijke organisatie en het bestuur.

Update 11 maart 2022

Externe toets

In de afgelopen periode zijn de (tijdens de informatiebijeenkomst van 1 november) aangedragen ideeën en opmerkingen over de verplaatsing van de markt geanalyseerd. Daarnaast is concrete invulling gegeven aan een suggestie die tijdens de informatiemarkt door verschillende partijen werd gedaan, namelijk om het doorlopen proces door een onafhankelijke partij te laten onderzoeken en toetsten. Het college van burgemeester en wethouders stemde eerder in met deze suggestie en inmiddels is een extern bureau geworven die deze toets gaat doen: Necker van Naem uit Utrecht. Dit bureau is onder meer gespecialiseerd in onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid bij overheidsorganisaties. 

Opdracht

Het onderzoek wordt de komende weken uitgevoerd. De onderzoekers van Necker van Naem gaan alle documentatie (waaronder de verslaglegging van de informatiebijeenkomst van 1 november waar partijen hun zienswijzen naar voren brachten) bestuderen en gesprekken voeren. Ze doen een toets aan de hand van een aantal criteria: veiligheid, draagvlak, sociale impact en marktbehoud. Het resultaat is een rapportage met bevindingen die uit de toets naar voren komen. 

Besluitvorming

De bevindingen van de externe partij zullen, tezamen met alle andere stukken en analyses, worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming van het college. Deze besluitvorming vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2022.  

Update 24 december 2021

Analyse

Tijdens de informatiebijeenkomst van 1 november zijn er door verschillende aanwezigen en partijen ideeën aangedragen voor mogelijke alternatieve invullingen en/of locaties van de weekmarkt. Deze leest u terug in de verslagen die begin december zijn gepubliceerd op deze pagina (zie onderkant pagina). 

Momenteel worden de bestaande én aangedragen ideeën over de mogelijke locaties nader geanalyseerd, op basis van een aantal criteria. Dit zijn:

 • Voldoende ruimte voor marktkramen én afstand tot woningen conform wetgeving.
 • Bereikbaarheid van de locatie met het openbaar vervoer én parkeergelegenheid.
 • Veiligheid, borgen van de 1,5 meter maatregel.
 • Veiligheid, bereikbaarheid locatie voor veiligheidsdiensten.
 • Zijn er aanpassingen nodig in de omgeving, om een markt op een locatie te realiseren?
 • Is de locatie eigendom van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Op basis van de analyse wordt het college van burgemeester en wethouders in januari/februari 2022 geadviseerd.

Externe toets

Tijdens de informatiebijeenkomst werd de suggestie gedaan om het besluitvormingsproces en de voorgestelde locatie te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. De gemeente heeft besloten om deze suggestie op te volgen en onderdeel te maken van het besluitvormingsproces. Op dit moment wordt het contact gelegd met een externe partij. Zo neemt het college een weloverwogen besluit.