In dit bericht informeren wij u over de laatste stand van zaken in het besluitvormingsproces over de verplaatsing van de weekmarkt.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het besluitvormingsproces.

Verslag bijeenkomst verplaatsen weekmarkt 14 juli 2022

Donderdag 14 juli van 20:00 uur tot 21:00 uur, gemeentehuis Middelharnis

Doel bijeenkomst, vanuit de gemeente 

Direct betrokken partijen persoonlijk informeren over de laatste stand van zaken aangaande de verplaatsing van de weekmarkt van Sommelsdijk en de uitkomst van dit proces.
Partijen uitnodigen om met elkaar na te denken over een alternatieve invulling voor de Voorstraat/ het Marktveld in Sommelsdijk.

Aanwezig 

Jan Mastenbroek - Dorpsraad Sommelsdijk
Peter van den Boogert - Dorpsraad Sommelsdijk
Jan Kastelein - Sociëteit Rethorica
Hein Mijs - Sociëteit Rethorica
Hans van der Schraaf - Culturele Raad
Yvonne Schutrup - BIZ Middelharnis Centrum
Ronald de Koning - BIZ Middelharnis Centrum
Frans Baart - BIZ Middelharnis Centrum
Peter van Limbeek -  Marktondernemer
Hanneke Reijs - Inwoner, spreker tijdens informatiebijeenkomst
Gert-Jan Dogterom - Inwoner, spreker tijdens informatiebijeenkomst
Piet van Zielst - Inwoner, spreker tijdens informatiebijeenkomst
Ada Grootenboer - Burgemeester
Henk van Putten - Wethouder
Cindy Buijs - Adviseur Economische Zaken
Jos van Spier - Marktmeester
Gert van Nieuwaal - Communicatieadviseur 

Afwezig, met kennisgeving 

Jaap Hagens - Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht
Hans Bruggeman - Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht
Mevrouw Verhoef - Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht

De Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht heeft telefonisch kenbaar gemaakt dat zij nog steeds achter het oorspronkelijk ingediende bezwaarschrift staat en de markt terug wil in de Voorstraat/ het Marktveld in Sommelsdijk.

Welkomstwoord burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman 

Dames en heren,
Van harte welkom. Fijn dat u er bent en dat u tijd heeft vrijgemaakt om vanavond naar het gemeentehuis te komen. Het is al een tijdje geleden dat we elkaar hebben gezien. Op 1 november 2021 gingen wij tijdens de informatiebijeenkomst met elkaar in gesprek over de weekmarkt van Sommelsdijk. Een constructieve bijeenkomst, waar voor alle partijen ruimte was om hun visie en zorgen te uiten. We hebben uw aandeel aan de informatiebijeenkomst erg gewaardeerd. 

Vanwege uw betrokkenheid vonden we het goed om u op dit moment én op deze persoonlijke manier te informeren over de stappen die wij – mede op basis van uw inbreng hebben doorlopen. Vanavond vertellen we u meer hierover én we informeren u over de uitkomst van dit proces. 

Tijdens de bijeenkomst van 1 november deelden wij de verschillende standpunten met elkaar. Ook werden alternatieve locaties en ideeën aangedragen. Dit was voor ons, als college, aanleiding om het genomen besluit – de definitieve verplaatsing van de weekmarkt van de Voorstraat/ het marktveld in Sommelsdijk naar de Nieuwstraat in Middelharnis – kritisch te beoordelen. We hebben daarbij een analyse gemaakt van alle alternatieve locaties, inclusief de locaties die tijdens de informatiebijeenkomst zijn aangedragen. Ook vond er een externe toets plaats, zoals een aantal van u ons als suggestie meegaf. Het bureau Necker van Naem deed deze toets en vanavond delen we de uitkomsten met u. 

Ik denk dat het goed is om op dit moment in de bijeenkomst al de uitkomst van het doorlopen proces te delen. De Nieuwstraat in Middelharnis kwam in de beoordeling naar voren als de beste en meeste veilige locatie. Daarom nemen wij geen nieuw besluit en gaan over tot uitvoering van het collegebesluit van 1 juni 2021: de weekmarkt van Sommelsdijk permanent te verplaatsen naar de Nieuwstraat in Middelharnis. Zoals u weet hebben wij tot op heden geen uitvoering gegeven aan dit besluit, naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad. 

Ik begrijp heel goed dat het voor een deel van u teleurstellend is dat de weekmarkt uit Sommelsdijk vertrekt. We weten dat het historische karakter van deze weekmarkt belangrijk is. Ik wil daarom met klem benadrukken dat het college hier niet makkelijk aan voorbij is gegaan. De rol van het college is om naar het algemeen belang te kijken en dan is dit de beste keuze. 

Ik kan mij voorstellen dat de verleiding groot is om direct te reageren, maar ik wil u vragen om eerst te luisteren naar de toelichting die we zo meteen gaan geven. Collega Cindy Buijs neemt dit voor haar rekening. Na haar presentatie heeft u een beeld van onze afwegingen en daarna krijgt u gelegenheid om vragen te stellen. 

We hopen dat we in het vervolg met u en geïnteresseerde inwoners in gesprek kunnen gaan om te komen tot een goede alternatieve invulling van de weekmarkt in Sommelsdijk. Daarover later in deze bijeenkomst meer. 

Voordat Cindy een toelichting geeft, maak ik van de gelegenheid gebruik om Henk van Putten, onze nieuwe wethouder, het woord te geven. Hij zal zich aan u voorstellen.

Henk van Putten stelt zich voor 

Ik heb zojuist bij binnenkomst mezelf aan u voorgesteld. De reden dat de burgemeester vandaag het woord voert, is omdat ik pas recent ben aangesteld. Uiteraard heb ik als inwoner dit proces met interesse gevolgd.  

Ik groeide op aan de ‘Lorrendijk’, tussen Dirksland en Nieuwe-Tonge. Op enig moment moesten de prachtige bomen langs de dijk weg, vanwege de veiligheid. Op dat moment merk je hoe groot de impact kan zijn als iets wegvalt in je leefomgeving. Aan de andere kant geeft dit ook weer kansen voor iets nieuws. 

Ik vind het fijn om te zien dat er zo’n grote betrokkenheid is in een dorpskern want dan is er hoop voor de samenleving. De sociale cohesie is ontzettend belangrijk, daar zit de energie in onze gemeente! 

Cindy Buijs licht het doorlopen proces toe 

Reacties, vragen en gesprek 

Deelnemers aan het gesprek worden gevraagd om te reageren op het nieuws dat de weekmarkt niet terugkeert naar de Voorstraat/ het Marktveld in Sommelsdijk maar in de Nieuwstraat in Middelharnis blijft. 

Reactie Hans van der Schraaf (Culturele Raad)
Het besluit staat. Dat staat buiten kijf. Waar ik moeite mee heb is de redenering van het college rondom cultureel erfgoed. Dat is niet iets wat je ergens even ‘ophaalt’. Cultureel erfgoed maak je met elkaar. De rechten van de weekmarkt van Sommelsdijk zijn heel oud. Het zou zonde zijn als deze verwateren als gevolg van deze verplaatsing. De weekmarkt van nu ziet er heel anders uit dan de oorspronkelijke markt. Wij kunnen wel degelijk met elkaar bepalen dat de weekmarkt van Sommelsdijk cultureel immaterieel erfgoed is. Vanwege het feit dat deze markt al eeuwenoud is en heel veel emotie heeft losgemaakt bij het besluit. Dat maakt voor mij het standpunt van de monumentencommissie dat de markt geen erfgoed is niet relevant. Het is wél iets unieks. Dit moet je als Goeree-Overflakkee ook willen koesteren. Ik vind het erg jammer dat het voor wat betreft het erfgoed zo wordt afgedaan. Maar, ik snap waarom het wel weg moet.
Ada Grootenboer:
Het is ook een kwestie van definiëren. In onze presentatie kwam naar voren dat wij de weekmarkt formeel geen immaterieel erfgoed vinden. Maar, dit laat onverlet dat je met elkaar iets anders af kunt spreken. Daarom willen we juist in het vervolg van dit traject om de tafel, met u als betrokken partijen maar ook met de inwoners van Sommelsdijk om door te praten over een goed alternatief. Dat gaat over de vraag: hoe kunnen we recht doen aan de ontstane emotie? 

Reactie Hein Mijs (Sociëteit Rethorica)
Het gaat om de markt. Niet om de invulling van de markt. Als het gaat om de marktrechten, dan is het belangrijk dat deze blijven. Er is vooronderzoek gedaan naar de gebiedsinrichting Sommelsdijk. Uit dit onderzoek komt juist naar voren dat de markt Sommelsdijk als dorp aantrekkelijker maakt. Of er dan kruideniers staan of kunst dat laat ik in het midden. Het gaat om de markt zelf. Matthijs Witte (voorganger Martijn Lambert, adviseur cultuur en erfgoed) vond de markt ook heel belangrijk.
Hans van der Schraaf:
Ik vind het belangrijk dat er straks gezocht wordt naar een passende invulling. Waar zowel de omwonenden als het dorp hun voordeel mee kunnen doen. Het blijft een unieke plek.
Cindy Buijs:
Goed om aan te vullen dat Anne Marijke Elema, contactfunctionaris dorpsgericht werken, de werkgroep op gaat richten om te komen tot een alternatieve invulling. Martijn Lambert zal de eerste vergadering sowieso aanschuiven bij deze werkgroep. 

Reactie Peter van den Boogert (Dorpsraad)
Wat ik mij afvraag is of de analyse van de verschillende locaties gemaakt is door een onafhankelijke partij. Daar had ik op gerekend. De markt is verplaatst omdat deze niet veilig te houden was op de Voorstraat in Sommelsdijk. Maar eigenlijk weet iedereen dat ze de markt al jaren naar Middelharnis wilden hebben. Ik heb hier totaal geen vertrouwen in. Een onafhankelijke partij moet toch kijken naar de alternatieve plekken voor de weekmarkt?
Ada Grootenboer:
Necker van Naem heeft wel gekeken naar hoe we dit hebben gedaan, waaronder de criteria die we gehanteerd hebben. Alle locaties zijn aan de hand van deze criteria gewogen. Daar is dit uiteindelijk de uitkomst van.
Peter van den Boogert:
Ik heb ook in het gesprek met Necker van Naem gevraagd naar het veiligheidsaspect, of de weekmarkt toch op de Voorstraat in Sommelsdijk gehouden kan worden. Dat is gewoon niet onderzocht.
Ada Grootenboer:
Veiligheid is niet het enige aspect dat is meegenomen in de analyse. De markt is niet alleen daarom verplaatst. U bent het er niet mee eens. Dat mag. Ik voel ook dat u er heel veel emotie bij heeft. Maar we hebben wel degelijk in het algemeen belang een afweging gemaakt. Uiteindelijk is dat onze taak. En daar mag u wat van vinden, dat is uw goed recht.
Peter van den Boogert:
Maar het is begonnen bij de coronapandemie, anders had de weekmarkt nu nog in Sommelsdijk gestaan.
Ada Grootenboer:
Dat waag ik te betwijfelen. De veiligheid was niet het enige aspect. Vanuit de marktkooplui werd de interesse voor een standplaats in de Voorstraat van Sommelsdijk steeds minder. We kregen steeds moeilijker de gaten opgevuld. Een aantal ondernemers heeft zelfs aangegeven dat zij op het moment dat de markt terugkeert op de Voorstraat in Sommelsdijk niet mee terug zouden gaan. Dan moeten we ons afvragen of we op termijn niet alleen verliezers hebben, als er straks helemaal geen markt meer is of alleen met een paar kraampjes. Deze informatie hebben we allemaal meegenomen.
Jos van Spier, marktmeester:
U (Peter van den Boogert) zegt dat de weekmarkt oorspronkelijk is verzet vanwege corona. Dat is maar gedeeltelijk waar. Ik werd gebeld door een inwoner uit Sommelsdijk dat er een brand was geweest bij het kerkgebouw. Dit was ‘gelukkig’ op een dinsdag. De inwoner gaf aan dat als deze brand had plaatsgevonden op een woensdag, de brandweer er niet bij had kunnen komen. Aan de hand daarvan zijn Cindy en ik een vooronderzoek gestart samen met de brandweer naar de Voorstraat van Sommelsdijk: kan dit zo nog? Maar toen heeft corona ons ingehaald. Eerst was er helemaal geen markt. Daarna alleen food. Toen de hele markt weer kon, moesten we wel naar een andere locatie want het paste niet meer in de Voorstraat van Sommelsdijk vanwege de maatregelen. Toen pas zijn we gaan kijken naar andere locaties.
Jan Mastenbroek:
Maar de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft toen gezegd dat de markt weldegelijk in Sommelsdijk kon blijven, mits er een aantal aanpassingen kon worden gedaan. Dat staat in het rapport. U moet het niet alleen op de veiligheid alleen steken.
Jos van Spier:
Veiligheid is niet het enige aspect, maar het was wel de aanleiding om de vraag stellen: kan het nog op de Voorstraat in Sommelsdijk?
Jan Mastenbroek:
Wij hadden verwacht, naar aanleiding van de bijeenkomst in november, dat het externe bureau onderzoek zou doen naar de desbetreffende locaties. Dat is niet gebeurd, de gemeente heeft dit zelf gedaan. Dan wil ik weten, zijn hier rapporten van? Die wil ik dan wel eens zien als dat kan. Ik wil het hele dossier zien. Ik ga anders gewoon een WOB-verzoek indienen.
Ada Grootenboer:
Dat hoeft u niet te doen, u mag het dossier zo helemaal inzien.
Cindy Buijs:
Het is goed om nog even aan te vullen wat Necker van Naem precies heeft getoetst en welke criteria ze hebben gehanteerd. Dat zijn: veiligheid, draagvlak, sociale impact, marktbehoud en behoud voor het centrum van Sommelsdijk.
Jan Mastenbroek:
Maar het verslag van Necker van Naem hebben wij nog niet gehad?
Cindy Buijs:
De uitvraag van Necker van Naem is wél op de website geplaatst.
Gert van Nieuwaal:
Wij hebben een aantal maanden geleden gecommuniceerd naar alle deelnemers van de informatiebijeenkomst dat Necker van Naem aan de slag ging met het onderzoek. Toen nam een deelnemer contact met ons op, of zij de uitvraag aan het bureau mocht ontvangen. Dat hebben we toen toegestuurd en tegelijkertijd een bericht geplaatst op de website zodat iedereen dit kon zien.
Jan Mastenbroek:
Ik heb van het onderzoeksrapport nooit een mail gekregen.
Gert van Nieuwaal:
Dit gaat over de uitvraag aan het bureau. Het onderzoekrapport plaatsen we vanavond op onze website. 

Reactie Jan Mastenbroek
Ik heb begrepen dat de omgeving van de Nieuwstraat in Middelharnis ook in ontwikkeling is. Klopt dat?
Cindy Buijs:
In de herijking van de gebiedsvisie is een aantal locaties genoemd waarnaar gekeken gaat worden, maar dat geldt voor de hele dijk. In de gebiedsvisie wordt inderdaad ook de Nieuwstraat betrokken.
Jan Mastenbroek:
Nu is mijn vraag. Wat gaat er gebeuren als de Nieuwstraat op de schop gaat? Gaan we dan de markt weer verplaatsen? Dat zou toch onwenselijk zijn?
Cindy Buijs:
Dan moeten we tijdelijk uitwijken naar een andere locatie.
Ada Grootenboer:
Niets is voor de eeuwigheid. We kunnen niet voorspellen wat er over 20 jaar gaat gebeuren. We zullen op dat moment opnieuw moeten afwegen wat het beste is.
Hein Mijs:
Er is een besluit gevallen. Een besluit wat veel mensen zal betreuren. Eén van de punten is dat de communicatie beter had gemoeten. Dat is een understatement.
Ada Grootenboer:
De participatie had beter gemoeten, daar is communicatie een onderdeel van.
Hein Mijs:
Dat is dan een pijnlijke les. Het is goed om hier in het vervolg, bij dit soort gevoelige onderwerpen, rekening mee te houden. Dat moet je juist in overleg met elkaar. Aan de voorkant. We hebben een probleem, laten we samen bekijken wat er mogelijk is. Bij de markt werd eerst aangegeven dat het tijdelijk was en toen kwam plots het dictaat dat het definitief naar Middelharnis ging. Als dit aan het begin gebeurd was, hadden we hier niet gezeten. Alhoewel ik het wel heel goed vind dat we hier zitten.
Ada Grootenboer:
U heeft gelijk. Wij hebben aan het begin te veel op feitelijke argumenten geacteerd. We zijn te snel voorbijgegaan aan een stuk emotie en gevoel. Dit hadden we kunnen ondervangen en hier hebben we van geleerd. We willen juist voor het vervolg graag samen met u en andere geïnteresseerden, dat is wat mij betreft ‘Sommelsdijk breed’, in gesprek over een alternatieve invulling.
Jan Mastenbroek:
Ook in Oude-Tonge is dit misgegaan, dat heeft ook in de krant gestaan. Ik hoop daarom dat het nu in het vervolg beter gaat met de participatie en de communicatie.
Ada Grootenboer:
We vinden participatie belangrijk. Daarom hebben we een programmamanager dienstverlening & participatie aangesteld die specifiek met dit onderwerp aan de slag gaat. Zo zijn we in staat om participatie een betere plaats te geven. 

Reactie Peter van Limbeek, marktondernemers:
We zijn dankbaar. Niet zozeer dat we verplaatst zijn maar dat we een plek hebben in deze gemeente. We zijn trots op alle betrokkenheid om ons heen. Of mensen nu voor of tegen de verplaatsing zijn. Deze betrokkenheid heb ik echt nog nergens zo meegemaakt. Dat heb ik in eerste instantie ook onderschat. Namens de markt ben ik dankbaar dat we een plek hebben.
Gert-Jan Dogterom, inwoner:
Ik zie juist ook wel grote kansen voor de toekomst voor het dorp Sommelsdijk. Als dit proces goed verlopen was, hadden we nu niet de kans gehad om zo’n gewicht toe te kennen aan de ontwikkeling van Sommelsdijk. Ik vraag mij af, want dat vind ik belangrijk, blijven de historische marktrechten in Sommelsdijk?
Hein Mijs:
Deze rechten kun je borgen door het in het cultureel erfgoed op te nemen.
Gert-Jan Dogterom:
Dan heb je natuurlijk een kans om onder die vlag mooie dingen te doen voor het dorp.
Hans van der Schraaf:
Dat is ook het advies dat wij hebben gegeven als culturele raad. Zorg ervoor dat er iets in de plaats komt wat mensen leuk vinden.
Ada Grootenboer:
We hebben hier als gemeente ideeën over maar we vinden het veel belangrijker wat u hiervan vindt. Ik hoor vanuit uw expertise graag ideeën over de alternatieve invulling. Ik woon ook in Sommelsdijk en ik ben daar enorm trots op. Ik zie ook veel kansen.
Peter Limbeek:
Als wij als markt hierbij kunnen helpen dan doen we dat graag. Wij hebben de kennis van: hoe organiseer je een markt. Bel of e-mail mij gerust. 

Reactie Frans Baart, BIZ Middelharnis Centrum
Wij helpen hier ook graag aan mee. Weet dat de ondernemers op de Dijk in Middelharnis een glimlach op hun gezicht krijgen als er in Sommelsdijk een Holle Bolle dag wordt georganiseerd. Kunnen we wellicht meer samen optrekken, Sommelsdijk en Middelharnis? Weet dat we openstaan voor welke vorm van samenwerking dan ook.
Hein Mijs (in reactie op Frans Baart):
Uw voorganger Peter Visser heeft gezegd dat de markt naar Middelharnis moest en zou komen.
Frans Baart:
Dat heeft hij zo niet gezegd. Hij vond een markt voor Middelharnis een goed idee. Hij wilde niet de markt van Sommelsdijk overnemen.
Jan Mastenbroek:
Het lijkt mij verstandig om voor Middelharnis ook een dorpsraad op te richten.
Frans Baart:
Wij hebben momenteel een hele goede samenwerking om dingen te organiseren voor Middelharnis.
Ada Grootenboer:
Ik vind het gebaar van de BIZ mooi. Daar waar we soms spreken over rivaliteit tussen Middelharnis en Sommelsdijk, zet u dat om naar samenwerking. Zo kunnen we de verbinding zoeken met elkaar.
Jan Mastenbroek:
We zijn als Dorpsraad ook bezig met mooie dingen, bijvoorbeeld met het punt Holland Zeeland. Daar hebben we contact over met Martijn Lambert. Dat gaan we keurig netjes opknappen. 

Reactie Jan Kastelein, Sociëteit Rethorica:
Als geboren Sommelsdijker gaat het mij erg snel. Ik vind het allemaal wat gekunsteld overkomen. Het kan niet teruggedraaid worden dus we moeten het doen met te toekomst. Voor mezelf moet ik dat even laten bezinken. Ik wil er wel een opmerking bij maken. Zorg er ook voor dat de mensen uit Sommelsdijk, die moeite hebben met de verplaatsing van de markt, wel betrokken worden in de plannen van de toekomst. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ada Grootenboer:
Goed dat u dit extra benadrukt, want dat is ook echt de bedoeling. We gaan breed uitzetten. Wie hier een bijdrage aan wil leveren, is van harte uitgenodigd. Het is goed om hier aandacht voor te hebben.
Yvonne Schutrup:
We zijn als BIZ blij dat de markt er is en we hebben ook de zorg met betrekking tot de gebiedsvisie Middelharnis/Sommelsdijk, wat gaat daar gebeuren? We zijn blij dat we aan de voorkant betrokken worden. De gebiedsvisie loopt door Middelharnis én Sommelsdijk. We hebben het verzoek aan de gemeente om ons tijdig te betrekken en te informeren op het moment dat de Nieuwstraat aangepakt gaat worden. Ook graag de marktkooplui hierbij betrekken.
Ada Grootenboer:
Het wordt in deelprojecten opgepakt. Er is op dit moment nog geen uitvoeringsplan. We moeten hier inderdaad scherp op zijn. Cindy werkt nauw samen met de collega’s die hieraan werken. We brengen dit onder de aandacht.
Yvonne Schutrup:
Sommelsdijk valt buiten de BI-zone, maar binnen de gebiedsvisie.
Cindy Buijs:
Hier is bewust voor gekozen. Dit om de drukte met de rust combineren en om het culturele te behouden en meer onder de aandacht te brengen.
Yvonne Schutrup:
Sommelsdijk is zo’n prachtig dorp, we willen graag de samenwerking zoeken. We willen het samen doen.
Ada Grootenboer (in reactie op Jan Kastelein)
Ik kan mij voorstellen dat u het op u in moet laten werken. We zullen de stukken op de website plaatsen zodat u het allemaal nog eens rustig na kunt lezen. Na de zomer pakken we het dan weer op met elkaar.
Jan Kastelein:
Inderdaad. Vooraf kun je de bijeenkomst positief of negatief benaderen. Negatief, dat de markt niet meer terugkomt. Positief, dat de markt blijft. Nu is het een feit dat de markt weggaat.
Cindy Buijs:
Goed om aan te vullen dat in de brief die we vanavond versturen naar alle deelnemers aan de informatieavond van 1 november het e-mailadres van Anne Marijke Elema al genoemd is. Mensen die interesse hebben om mee te denken met de alternatieve invulling voor Sommelsdijk kunnen zich op die manier aanmelden. 

Reactie Hanneke Reijs, inwoner
Eigenlijk mis ik hier een belangrijke groep aan tafel, namelijk de jongeren. De inbreng van jonge mensen is zo belangrijk. Net als bij het Diekhuus, ik mis de jonge mensen.
Jan Mastenbroek:
Hier zijn we het als dorpsraad helemaal mee eens. We willen net als Ooltgensplaat bekijken of we een jeugddorpsraad kunnen oprichten.
Ada Grootenboer:
Dit is een terecht punt. Voor onze gemeentelijke organisatie zetten we heel bewust een groep trainees in. Een groot deel van deze jonge mensen blijft in onze organisatie. We zetten ze bewust ook op dit soort projecten in.
Hanneke Reijs:
De wijze van communiceren van de jongeren is zo anders. Hier kunnen we ook veel van leren.
Hans van der Schraaf
De Culturele Raad legt binnenkort een voorstel bij het college neer om een aantal leden onder de 40 te benoemen. Het hele verenigingsleven heeft moeite om vrijwilligers te vinden, vaak melden oudere mensen zich aan. Als je niet oppast dan mis je de jeugd. Het is echt belangrijk om de kinderen de ruimte te geven. We hebben bij de dorpsraad Ooltgensplaat een leuke groep kinderen weten te betrekken. Dat zijn toch de raadsleden van de toekomst.
Hein Mijs:
Cultuur is zo ontzettend belangrijk en op Goeree-Overflakkee is dat nu onderbelicht. We leven op zo’n unieke plek met elkaar. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar dat kost geld.
Hans van der Schraaf:
Cultuur is een investering aan de voorkant om te voorkomen dat je kosten maakt aan de achterkant. Cultuur is de humuslaag van de samenleving. Zorg ervoor dat er heel veel mensen mee bezig zijn. Het geeft ervaring en het geeft kinderen de mogelijkheid om zich te ontplooien.
Ada Grootenboer:
Wat hier mooi bij aansluit is dat we werken met het IJslandse model: opgroeien in een kansrijke omgeving voor kinderen. Daar is cultuur een belangrijk onderdeel van. Daarnaast gaat de nieuwe wethouder cultuur aan de slag met een startnotitie cultuur en erfgoed. Hier kunt u te zijner tijd ook in meedenken.
Piet van Zielst, inwoner:
Naar aanleiding van de uitzending ‘Het Dorp’ over Middelharnis en Sommelsdijk. Ik vond het echt jammer dat het Streekmuseum hier niet in genoemd werd. Dat is zo’n belangrijke factor voor de cultuur en één van de mooiste plekken op Goeree-Overflakkee. 

Afsluiting 

Ada Grootenboer bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng in dit gesprek. Na de zomer start het traject voor de alternatieve invulling voor de Voorstraat en het Marktveld in Sommelsdijk. Alle informatie over wat vanavond besproken is, zal op de website worden geplaatst samen met het persbericht dat uitgaat.

Update: 14 juli 2022: Weekmarkt blijft in Middelharnis

Het parkeerterrein van de Nieuwstraat in Middelharnis blijft de standplaats voor de weekmarkt op woensdag. Daarmee keert de markt definitief niet terug naar de Voorstraat en het Marktveld in Sommelsdijk. 

De markt werd in 2020 verplaatst van Sommelsdijk naar Middelharnis. Dat werd gedaan vanwege de coronacrisis, om de marktkooplieden en klanten meer ruimte te geven om op een veilige manier de markt te bezoeken. Kort daarvoor was duidelijk geworden dat de locatie in Sommelsdijk een probleem vormde voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en de brandveiligheid. 

Na ruim een jaar besloot het college, op 1 juni 2021, tot de permanente verplaatsing van de markt. Door een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad werd dit besluit tot nu toe niet uitgevoerd. Het college kreeg de opdracht om handen en voeten te geven aan participatie. En in gesprek te gaan over een alternatieve invulling van de markt voor de Voorstraat van Sommelsdijk. 

Informatiebijeenkomst 

In november 2021 organiseerde de gemeente een goedbezochte informatiebijeenkomst en gaf een toelichting op het besluitvormingsproces. Hierbij beaamde wethouder voormalig Tea Both-Verhoeven dat deze bijeenkomst eerder plaats had moeten vinden. Daarna was er ruimte voor iedereen die er iets over wilde zeggen. De marktkooplui gaven aan blij te zijn met de verplaatsing. Hun omzet was gestegen. Ook de dorpsraad van Sommelsdijk, Sociëteit Rethorica, Stichting tot bescherming van het dorpsgezicht, Culturele raad, winkeliers en direct-omwonenden gaven hun visie. Duidelijk werd dat het vertrek van de markt uit Sommelsdijk veel emoties opriep. Bij de bijeenkomst werden mogelijke alternatieve locaties in Sommelsdijk voor de markt benoemd. 

Toetsing van besluitvorming 

Door enkele aanwezigen is geopperd om het besluitvormingsproces te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Het college schakelde hiervoor adviesbureau Necker van Naem in. In het eindrapport van het bureau komt naar voren dat het college juridisch gezien juist heeft gehandeld. Wel benoemden onderzoekers als aandachtspunt van het proces dat de verschillende belanghebbenden eerder in het proces betrokken hadden moeten worden. 

Nieuwe beoordeling locaties 

Na de informatiebijeenkomst zijn alle (aangedragen) locaties (her)beoordeeld. Deze beoordeling is daarna ook meegenomen in het onderzoek van Necker van Naem. Veiligheid, bereikbaarheid, combinatie met winkels speelde hierbij onder andere een rol. Ook keek de gemeente bij de beoordeling naar de ‘afstand ten opzichte van woningen (volgens wetgeving), bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de belangen van de marktkooplieden. Uit de analyse kwam de Nieuwstraat in Middelharnis naar voren als de beste en meest veilige locatie. 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het is een ruime locatie waar we de weekmarkt op een goede en veilige manier kunnen organiseren. Ik begrijp heel goed dat het voor een deel van de inwoners teleurstellend is dat de weekmarkt uit Sommelsdijk vertrekt. Het college kijkt naar het algemeen belang en dan is dit de beste keuze. We gaan in gesprek met betrokken partijen en geïnteresseerde inwoners om te komen tot een alternatieve invulling van de weekmarkt in Sommelsdijk.

Downloaden:

Onderzoeksrapport van Necker van Naem

Update: 21 maart 2022: Uitvraag toetsen besluitvormingsproces

De start 

Het proces start in februari 2020 door een brand in een nabijgelegen straat van de markt van Sommelsdijk. In reactie op een melding van een ongeruste inwoner zijn er direct aanpassingen aangebracht in de opzet van de markt, ten behoeve van een vrije doorgang van de hulpdiensten. Zo worden sommige marktwagens in zijstraten geplaatst. Vervolgens wordt voor eind maart een schouw met de brandweer (Veiligheidsregio) tijdens een marktdag ingepland. Deze schouw vond door corona niet plaats. 

Coronamaatregelen 

Vervolgens blijkt dat de volledige markt met de dan geldende coronamaatregelen (met name de ‘1,5 meter afstand regel’) niet plaats kan vinden op de Voorstraat/Martkveld van Sommelsdijk. Omdat de veiligheid van de bezoekers én ondernemers niet kon worden gewaarborgd, moest er worden uitgeweken naar een alternatieve locatie. Hiervoor worden verschillende locaties onderzocht, samen met de marktcommissaris. Uit deze afstemming komt de Nieuwstraat in Middelharnis als beste keuze naar voren. Dit is vervolgens met het bestuur van de BIZ Middelharnis Centrum besproken en de eigenaar van de Plusmarkt, de supermarkt grenzend aan deze locatie. Allen waren positief en zo verplaatst de markt naar deze tijdelijke locatie.

Van tijdelijk naar permanent 

Na bijna een jaar wordt, in het licht van toenmalige ‘versoepelingen’ van coronamaatregelen, de draad weer opgepakt om de markt terug te plaatsen. Dat was indien corona dit toeliet. Ook kwamen de vraagstukken rondom de veiligheid van de markt in Sommelsdijk weer naar boven. Vervolgens ging het balletje rollen en bleek dat de locaties Voorstraat/Marktveld voor slechts een klein gedeelte kunnen worden gebruikt als marktlocatie. Dit heeft diverse oorzaken. Onvoldoende afstand van woningen door wagens met gas en/of frituren, het vrijhouden van het Marktveld en de groter wordende verkoopwagens die steeds lastiger in te passen zijn in de Voorstraat (zeker met de extra gestelde eisen). Op basis hiervan én de vele positieve signalen naar aanleiding van de locatie Nieuwstraat (waaronder van de ondernemers zelf), wordt het college voorgesteld om de huidige ‘tijdelijke’ locatie als permanente marktlocatie aan te wijzen. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de Sommelsdijkse bevolking zich roert en ook de raad een unanieme motie aanneemt. Deze motie treft u ook in de stukken aan. 

Onafhankelijk onderzoek 

Op 1 november 2021 organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst gaven wij een toelichting op het besluitvormingsproces en het standpunt dat de markt in de oorspronkelijke vorm niet terug kan keren in de Voorstraat/Marktveld van Sommelsdijk. Aanwezigen kregen de ruimte om te reageren, de input van die avond is meegenomen in het vervolg van dit traject. Tijdens de avond werd geopperd om een onafhankelijk bureau het onderzoek te laten doen naar verplaatsing. Dat heeft geleid tot onze vraag aan u. 

Aangezien wij van mening zijn dat niet het volledige traject opnieuw moet worden doorlopen, maar wij wel gehoor willen geven aan de vraag, willen wij u vragen om: 

Het proces rondom deze verplaatsing te toetsen op volledigheid en nauwkeurigheid als ook de ‘analyse locaties weekmarkt’ te toetsen. 

Opdracht externe toets 'analyse locatie weekmarkt' 

De gemeente Goeree-Overflakkee overweegt om de markt van Sommelsdijk te verplaatsen naar de Nieuwstraat te Middelharnis. Na brand in een nabijgelegen straat van de markt van Sommelsdijk in februari 2020, werd de opzet van de markt iets gewijzigd. Vervolgens bleek dat, gegeven de coronamaatregelen, de markt niet langer op deze locatie plaats kon vinden. Er is toen uitgeweken naar de Nieuwstraat in Middelharnis. Gegeven het veiligheidsvraagstuk en de versoepelingen in de coronamaatregelen, wordt het college voorgesteld om de huidige 'tijdelijke' locatie als permanente marktlocatie aan te wijzen. Een groep bewoners uit Sommelsdijk is hier niet blij mee en de raad heeft een motie over dit onderwerp aangenomen. Het college heeft daarom besloten tot een door een externe uitgevoerde toets. 

Opdracht 

Afbakening
In uw vraagstelling vraagt u ons 'het proces rondom deze verplaatsing te toetsen op volledig- en nauwkeurigheid als ook de 'analyse locaties weekmarkt' te toetsen.' In een telefonisch gesprek hebben we dit iets verder uitgewerkt. Concreet gaat het om de volgende aspecten:

 • Veiligheid
 • Draagvlak
 • Sociale impact
 • Marktbehoud
 • Behoud centrum Sommelsdijk

Werkzaamheden 
We gaan als volgt te werk in deze opdracht: 

Stap 1: analyse van de documenten 

U heeft zelf al veel verschillende stukken verzameld, inclusief een complete tijdlijn. We nemen deze stukken door om een goed beeld te krijgen bij de doorlopen procedure en om de eerste informatie te verzamelen ten aanzien van de vijf bovengenoemde aspecten. 

Stap 2: verificatie-interviews 

Om meer duiding te krijgen bij de stukken, voeren we drie of vier gesprekken met betrokkenen. We willen in ieder geval graag spreken met de adviseur Economische Zaken, de portefeuillehouder en de marktcommissaris. We bespreken met u of er nog meer logische gesprekspartners zijn (P.S. zo zijn inmiddels onder meer de Dorpsraad Sommelsdijk, Sociëteit Rethorica, de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en de culturele raad bij dit proces betrokken). 

Stap 3: opstellen verslag 

Onze bevindingen vatten we samen in het onderzoeksverslag. Dit verslag bespreken we met de adviseur Economische Zaken en de portefeuillehouder. Het gaat om een overzichtelijk verslag, dat goed leesbaar is ook voor de personen buiten de ambtelijke organisatie en het bestuur.

Update 11 maart 2022

Externe toets

In de afgelopen periode zijn de (tijdens de informatiebijeenkomst van 1 november) aangedragen ideeën en opmerkingen over de verplaatsing van de markt geanalyseerd. Daarnaast is concrete invulling gegeven aan een suggestie die tijdens de informatiemarkt door verschillende partijen werd gedaan, namelijk om het doorlopen proces door een onafhankelijke partij te laten onderzoeken en toetsten. Het college van burgemeester en wethouders stemde eerder in met deze suggestie en inmiddels is een extern bureau geworven die deze toets gaat doen: Necker van Naem uit Utrecht. Dit bureau is onder meer gespecialiseerd in onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid bij overheidsorganisaties. 

Opdracht

Het onderzoek wordt de komende weken uitgevoerd. De onderzoekers van Necker van Naem gaan alle documentatie (waaronder de verslaglegging van de informatiebijeenkomst van 1 november waar partijen hun zienswijzen naar voren brachten) bestuderen en gesprekken voeren. Ze doen een toets aan de hand van een aantal criteria: veiligheid, draagvlak, sociale impact en marktbehoud. Het resultaat is een rapportage met bevindingen die uit de toets naar voren komen. 

Besluitvorming

De bevindingen van de externe partij zullen, tezamen met alle andere stukken en analyses, worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming van het college. Deze besluitvorming vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2022.  

Update 24 december 2021

Analyse

Tijdens de informatiebijeenkomst van 1 november zijn er door verschillende aanwezigen en partijen ideeën aangedragen voor mogelijke alternatieve invullingen en/of locaties van de weekmarkt. Deze leest u terug in de verslagen die begin december zijn gepubliceerd op deze pagina (zie onderkant pagina). 

Momenteel worden de bestaande én aangedragen ideeën over de mogelijke locaties nader geanalyseerd, op basis van een aantal criteria. Dit zijn:

 • Voldoende ruimte voor marktkramen én afstand tot woningen conform wetgeving.
 • Bereikbaarheid van de locatie met het openbaar vervoer én parkeergelegenheid.
 • Veiligheid, borgen van de 1,5 meter maatregel.
 • Veiligheid, bereikbaarheid locatie voor veiligheidsdiensten.
 • Zijn er aanpassingen nodig in de omgeving, om een markt op een locatie te realiseren?
 • Is de locatie eigendom van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Op basis van de analyse wordt het college van burgemeester en wethouders in januari/februari 2022 geadviseerd.

Externe toets

Tijdens de informatiebijeenkomst werd de suggestie gedaan om het besluitvormingsproces en de voorgestelde locatie te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. De gemeente heeft besloten om deze suggestie op te volgen en onderdeel te maken van het besluitvormingsproces. Op dit moment wordt het contact gelegd met een externe partij. Zo neemt het college een weloverwogen besluit.