Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Verwijsindex

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het komt vaak voor dat meerdere beroepskrachten betrokken zijn bij hetzelfde kind/jongere of gezin. De verwijsindex (VIR) helpt beroepskrachten elkaar dan snel en makkelijk te vinden, zodat zij kunnen samenwerken en kinderen en jongeren beter kunnen helpen. Iedere professional binnen het team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee werkt met de  Verwijsindex (VIR).

De verwijsindex is een systeem waarin beroepskrachten hun naam kunnen koppelen aan de naam van een kind/ jongere tussen de 0 en 23 jaar om hun betrokkenheid aan te geven. Als twee of meer beroepskrachten hun naam koppelen aan eenzelfde kind of jongere ontstaat een zogenaamde match. Ook als kinderen dezelfde ouder(s) hebben worden de beroepskrachten met elkaar gematched.

Door tijdige afstemming worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen en wordt bijgedragen aan het veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen op Goeree-Overflakkee.

Meer informatie over de VIR leest u in de folder ‘Verwijsindex, samenwerken om jongeren beter te kunnen helpen!’.

Voor ouders/verzorgers (waarvan het kind of de jongere is geregistreerd in de verwijsindex) is het belangrijk om te weten dat:

 • een registratie in de verwijsindex Goeree-Overflakkee altijd aan u en/of uw kind wordt doorgegeven. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje "Extra informatie' hieronder;
 • de persoonsgegevens die geregistreerd worden alleen ingezien kunnen worden door de betrokken hulpverleners;
 • u kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen;
 • u kunt verzoeken om een correctie in de persoonsgegevens;
 • u bezwaar kunt aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind;
 • het vastleggen van gegevens of het uitwisselen van gegevens aan regelgeving is gebonden. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze gegevens. De privacyregels zijn vastgelegd in het Samenwerkingsconvenant verwijsindex Goeree Overflakkee;
 • meer informatie en een overzicht van vragen en antwoorden is te vinden op www.multisignaal.nl/goeree-overflakkee.

Informatie voor ouders/jongeren over inzage, correctie of verwijdering uit de VIR

De gemeente Goeree-Overflakkee beheert de lokale verwijsindex. Dit is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij u of uw kind (0 tot 23 jaar). Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om u en uw kind zo de best mogelijke begeleiding te bieden.

Het kan zijn dat u wilt weten welke persoonsgegevens/signalen over u en/of uw kind in de verwijsindex zijn opgenomen. Het kan ook zijn dat u uw persoonsgegevens/signalen en/of die van uw kind gecorrigeerd of verwijderd wil hebben.

U dient dan officieel een verzoek in te dienen omtrent inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens/signalen. Hiervoor worden twee verschillende formulieren gehanteerd:

 • voor een inzageverzoek is een e-formulier beschikbaar (let op: u heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig);
 • een correctie- of verwijderingsverzoek moet worden ingediend door middel van een ondertekend PDF-formulier.

Online inzageverzoek indienen

De gemeente Goeree-Overflakkee ontvangt uw verzoekformulier en stuurt dit direct door naar het college van B&W van de gemeente waar de jeugdige zijn woon- of verblijfplaats heeft. B&W van deze gemeente zal binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek reageren.

Omtrent uw verzoek zal het college van B&W altijd advies vragen aan de organisatie die de jeugdige in de verwijsindex heeft gesignaleerd. Verwijdering van persoonsgegevens uit de verwijsindex kan alleen maar plaatsvinden in situaties zoals die in de Jeugdwet staan omschreven, bijvoorbeeld als de signalering niet terecht is gedaan.

Wie is bevoegd om dit verzoek in te dienen?

 • Als de jeugdige nog geen 12 jaar oud is: de wettelijk vertegenwoordiger(s).
 • Als de jeugdige ouder is dan 12 maar nog geen 16 jaar: de jeugdige en de wettelijke vertegenwoordiger(s) gezamenlijk.
 • De jeugdige zelf als hij 16 jaar of ouder is.

Privacy?

De gemeente Goeree Overflakkee hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en worden slechts gebruikt voor de behandeling van uw verzoek om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens in de lokale verwijsindex. Correctie of verwijdering uit deze lokale verwijsindex betekent automatisch correctie of verwijdering uit de landelijke verwijsindex.

U vindt hier informatie over: "Extra informatie"

Extra informatie

Registratie in de verwijsindex

Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens van u en /of uw zoon/dochter die worden opgeslagen in de verwijsindex:

Persoonsgegevens

 • Burgerservicenummer;
 • Achternaam, voornaam/voornamen, geslacht en geboortedatum;
 • Adresgegevens, mits deze niet geheim zijn. Dit staat in een dergelijk geval in het BRP (Basis Registratie Personen).

Informatie over het signaal

 • De instantie(s) die een signaal/signalen heeft/hebben ingebracht;
 • De datum en het tijdstip waarop het signaal/de signalen is/zijn ingebracht;
 • De instantie, die indien van toepassing, de zorgcoördinatie uitvoert;
 • De looptijd van het actieve signaal en/of  de datum waarop het signaal automatisch wordt verwijderd naar het historisch archief;
 • Wanneer de instantie de looptijd van het signaal heeft aangepast of wanneer de instantie het signaal heeft verlengd.

Algemene informatie

 • Hoe lang de bewaartermijn van een signaal in het historisch archief is;
 • Wanneer de directe beëindiging van opname van het signaal in dit archief plaats vindt.