Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Team Jeugd en Gezin

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Ons dagelijks leven bestaat uit wonen, werken, kinderen opvoeden, naar school gaan of een opleiding volgen, zorgen voor familie en vrienden, sporten en leuke dingen doen. Soms gaat dit niet vanzelf en is hierbij ondersteuning nodig. De medewerkers van het team Jeugd en Gezin kunnen  samen met u zoeken naar de juiste ondersteuning.

Het team Jeugd en Gezin bestaat uit procesregisseurs en medewerkers jeugd (jeugd- en gezinscoaches, psychologen en cliëntondersteuners).

Uitgebreide informatie over de werkwijze van het team Jeugd en Gezin vindt u onder het kopje 'Hoe werkt het?' op deze pagina. Als u na het lezen van die informatie nog vragen heeft of een aanmelding wilt indienen, kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee via 14 0187 (keuze 1) of een e-mail sturen naar sociaalmeldpunt@goeree-overflakkee.nl.

Aanmelding jongere bij Team Jeugd en Gezin

Aanmelding volwassene bij Team jeugd en Gezin

Graag het aanmeldformulier zo volledig mogelijk invullen. Op deze manier kan het Team Jeugd en Gezin een betere inschatting maken van wat nodig is voor uw zoon/dochter en/of uw gezin. Bij uw hulpvraag vult u in tegen welke problemen u en/of uw kind aanloopt en waar deze problemen zich afspelen. Dit kan zijn in de schoolsituatie (sociaal en/of didactisch), de thuissituatie, in het contact met leeftijdsgenoten of anderszins.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het begint bij de bureaudienst

Iedere aanmelding komt binnen bij de bureaudienst. De bureaudienst bestaat uit één team van medewerkers met verschillende disciplines. Zij verzorgen de intake, beoordelen de situatie en maken een analyse. Op basis van de uitkomsten wordt samen met u bekeken welke ondersteuning nodig is.

Wekelijks worden de aanmeldingen besproken in het aanmeldoverleg van de bureaudienst. U ontvangt hierna zo spoedig mogelijk bericht over het vervolg van uw aanmelding en er wordt contact met u opgenomen.

Eén aanspreekpunt voor hulpverlening

De inzet van de medewerkers van het team Jeugd en Gezin is zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. Elke situatie is anders en vraagt maatwerk. De medewerkers kennen de wegen, zetten de juiste hulpvraag uit en houden samen met u overzicht.

Eén regisseur, meerdere problemen

Zijn er meerdere of complexe problemen binnen uw gezin of leefsituatie, en komt u er zelf (of samen met uw partner of netwerk) niet meer uit, dan kan ondersteuning worden geboden door een procesregisseur. Het is namelijk van belang dat iemand regie voert op de processen.

De procesregisseur bekijkt het geheel en onderzoekt samen met u en eventueel hulp- en dienstverleners hoe de situatie het best aangepakt kan worden. Gedurende het hele traject blijven de procesregisseurs het proces bewaken. Zij zorgen ervoor dat de juiste ondersteuning wordt ingezet, eventuele knelpunten in de ondersteuning worden opgelost en dat de juiste ondersteuning blijft doorlopen zolang het nodig is. De procesregisseur werkt binnen het vrijwillig kader en heeft als doelgroep 0 tot 100 jaar.

Jeugd en opvoeding

Heeft u vragen rondom het opgroeien en de opvoeding van uw kind(eren) en komt u er alleen of samen niet meer uit, dan kunnen de medewerkers jeugd u ondersteunen. Samen met u wordt bekeken welke ondersteuning voor uw kind nodig is en het beste bij u past. Hierbij bespreken we met u wat u zelf nog kunt en wat uw sociale netwerk kan betekenen.

De medewerkers jeugd bieden indien mogelijk de nodige ondersteuning op het gebied van jeugd- en gezinsbegeleiding zelf. Ook kan gespecialiseerde hulp worden aangevraagd bij lokale of regionale zorgaanbieders.

Eén gezin, één plan

Wanneer duidelijk is welke ondersteuning nodig is en welke doelen behaald moeten worden, wordt alles vastgelegd in een ondersteuningsplan. Hierin wordt duidelijk wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en door wie. Dit plan wordt samen met u vormgegeven.

Het is ook mogelijk om als gezin samen met uw netwerk een familiegroepsplan op te stellen. Dit is uw eigen plan van aanpak. Dit plan  kunt u al schrijven  voordat de medewerker het ondersteuningsplan opstelt. De medewerker van het team Jeugd en Gezin houdt bij het invullen van het hulpverleningstraject rekening met uw familiegroepsplan.

Meer informatie over het familiegroepsplan en formats kunt u vinden op het internet, waaronder www.familiegroepsplan.nl en www.familiemaakteigenplan.nl.  

Verwijsindex

Door tijdige afstemming worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen en wordt bijgedragen aan het veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen op Goeree-Overflakkee. Iedere professional binnen het team Jeugd en Gezin werkt met de  Verwijsindex (VIR). Meer informatie over de VIR leest u in de folder ‘Verwijsindex, samenwerken om jongeren beter te kunnen helpen!

Privacy

Bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden van het team Jeugd en Gezin is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Het vastleggen van gegevens of het uitwisselen van gegevens is aan regelgeving gebonden. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze gegevens.