Burgemeester en wethouders maken bekend dat in afwijking van het bestemmingsplan, gelet op de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen/planologische afwijking voor het bouwen van een bewaarschuur op het perceel Tonisseweg 8 in Oude-Tonge. 

Inzage 

U kunt de stukken inzien vanaf woensdag 17 november 2021 tot en met dinsdag 28 december 2021. U kunt de stukken onder aan deze pagina downloaden. In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis.

Beroepstermijn 

Vanaf donderdag 18 november 2021 kan gedurende zes weken beroep tegen de verleende omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Rechtbank te Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning; 
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebben kunnen indienen;
  • belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij verlening van de omgevingsvergunning zijn aangebracht.

Tevens kunnen voornoemde personen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd. 

Inwerkingtreding 

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de  voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, treedt de omgevingsvergunning niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.

Downloaden:

Klik op: te downloaden stukken om deze te raadplegen.