In juni start de gemeente met de werkzaamheden aan de Bommelsedijk, Tilsedijk en Schoolweg in Zuidzijde. Op deze pagina vindt u alle informatie over dit project. 

Aanleiding

De constructie  van de genoemde wegen voldoet niet meer aan de eisen van tegenwoordig. Deze wegen zijn in het verleden opgebouwd op de bestaande aanwezige ondergrond. Zodoende is de asfaltconstructie en de bijbehorende funderingsconstructie te licht. De huidige verkeersbelasting en intensiteit is in zo’n extreme mate toegenomen dat deze wegen zware slijtage vertonen. Er is veel scheur- en spoorvorming. Op sommige locaties is het asfalt zo slecht geworden, dat we te maken hebben met craquelé. Dat wil zeggen dat het asfalt verbrokkelt in kleinere stukken. Volledige reconstructie van deze wegen is noodzakelijk.

Wat gaat er gebeuren?

Van diverse bewoners uit Zuidzijde heeft de gemeente de laatste jaren regelmatig berichten ontvangen over het rijgedrag van automobilisten. Soms gaat het zo ver dat de bewoners zich niet veilig voelen op straat en veel hinder van dit gedrag ondervinden. Bij het tot stand komen van dit ontwerp is er dan ook voor gekozen om de betreffende wegen anders in te richten. De huidige verkeersmaatregelen komen te vervallen en er zullen nieuwe verkeersmaatregelen worden toegepast. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan drempels, verhoogde plateaus, versmallingen en het gebruik van andere materialen om zodoende een visueel effect te krijgen. Het is de verwachting dat de combinatie van deze maatregelen een positief effect hebben op het rijgedrag en dus ook de snelheid van de weggebruiker.

In de afgelopen periode zijn nog enkele zaken toegevoegd aan het project. Zo zullen we de gehele wegconstructie vervangen en komt er een riool met kolken. Daarnaast wordt er een plateau toegevoegd, bij de aansluiting van de Schoolweg met de Malmöweg. Verder wordt er een stukje toegevoegd aan het projectgebied, in overeenstemming met het Waterschap Hollandse Delta. Oorspronkelijk was het plangebied tot Tilsedijk 25, tot de komborden. Dit gebied is nu uitgebreid in oostelijke richting, tot aan de T-splitsing met de Lageweg.

Bommelsedijk

Op de Bommelsedijk wordt zowel het asfalt als de fundering verwijderd. Er wordt geen asfalt meer aangebracht, maar bestrating. Dit heeft als resultaat dat de straat toekomstbestendig én conform 30 km zone ingericht wordt. Vanwege de zwaardere, kortstondige buien van tegenwoordig en de aanwezige bebouwing aan weerszijden van de dijk, wordt ervoor gekozen de straat ook in te richten met kolken en een afvoerend riool. Nadat het riool is voltooid, wordt de nieuwe fundering aangebracht met hierop brekerzand en betonklinkers. De rijbaan met goten krijgt een vaste breedte en wordt uitgevoerd in de kleur heidepaars. De stroken aan weerszijden van de rijbaan worden uitgevoerd in grijze betonstraatstenen. De kruising Bommelsedijk – Malmöweg wordt qua aansluiting vanuit de Malmöweg versmald en het kruisingsvlak zal worden uitgevoerd als een gelijkvloers plateau met rode betonstraatstenen. Door deze nieuwe indeling is het aanzicht van de kruising attentie-verhogend, oogt de straat smaller en is het de verwachting dat dit een positieve bijdrage zal leveren aan de snelheid van het doorgaande autoverkeer. 

Schoolweg

Bij de Schoolweg passen we een andere uitvoeringsmethode toe. Hier wordt niet de gehele constructie verwijderd. Hier wordt slechts het bovenste deel van de asfaltconstructie verwijderd en aansluitend wordt hier het nieuwe asfalt op aangebracht. De indeling van deze straat wordt echter wel anders. De huidige verkeersremmende maatregelen worden verwijderd en er komt een nieuwe indeling.

De indeling wordt als volgt:

  • Daar waar men de bebouwde kom binnenrijdt, wordt een betonnen drempel aangebracht.
  • De kruisingen  Schoolweg – Malmöweg en Schoolweg – Tilsedijk worden verhoogd en in rood asfalt uitgevoerd.

Door deze nieuwe indeling, zijn er drie snelheidsremmende maatregelen aanwezig in de Schoolweg die dan ook weer een bijdrage leveren aan de verlaging van de snelheid van de weggebruiker op de Tilsedijk.

Tilsedijk

Op de Tilsedijk worden alle verkeersremmende maatregelen en de gehele asfaltconstructie verwijderd. De aanwezige fundatie blijft gehandhaafd en zal worden aangevuld en opnieuw geprofileerd, zodat daar de nieuwe asfaltconstructie op kan worden aangebracht. Aan weerszijden van de Tilsedijk waar men de bebouwde kom inrijdt en halverwege de Tilsedijk worden betonnen drempels aangebracht. De kruising Tilsedijk – Schoolweg wordt verhoogd en in rood asfalt uitgevoerd. Tussen de verhoogde kruising en de genoemde prefab betonnen drempel, wordt het asfalt iets versmald en komt er aan één zijde een strook grasbeton tegels. Zodoende wordt hier de rijbaan over een kort stuk versmald, maar blijft er toch voldoende ruimte over om elkaar te passeren.

De kruising Tilsedijk – Bommelsedijk wordt, gelijk aan nu, uitgevoerd in betonstraatstenen. Wel worden de oude materialen opgebroken, afgevoerd en vervangen door nieuwe rode betonstraatstenen. Daarnaast worden op deze kruising en ter hoogte van huisnummer 25 twee kleine delen trottoirs aangebracht. Beide leveren ook een versmalling van de rijbaan op en dragen zodoende ook op een positieve manier bij aan het verlagen van de rijsnelheid van de weggebruiker. De genoemde aanpassingen hebben als doel het rijgedrag van de weggebruiker in positieve zin te beïnvloeden, zodat de gemiddelde snelheid van de weggebruiker omlaag gaat.

Planning & ontwerp

De werkzaamheden vinden in twee fasen plaats. Als eerste wordt gestart met de Bommelsedijk en deze fase zal ongeveer 6 weken duren. Aansluitend wordt de tweede en laatste fase aangepakt. Hierbij starten de werkzaamheden op de Schoolweg en de Tilsedijk, waarbij afsluitend het gedeelte van de kruising Tilsedijk – Bommelsedijk gereconstrueerd zal worden.

Verder is onderaan de pagina het voorlopig ontwerp te downloaden. Het is mogelijk dat er nog kleine wijzigingen gaan volgen. Directe omwonenden zullen omstreeks eind februari geïnformeerd worden door middel van een brief over het definitieve ontwerp.

Aannemer

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Strukton Civiel. Strukton is de afgelopen tijd bezig geweest met de werkvoorbereiding en het opstellen van de definitieve uitvoeringsplanning. Directe omwonenden zullen begin juni nogmaals een brief ontvangen met verdere toelichting van de werkzaamheden. Ook worden de gegevens van de uitvoerder gedeeld. De uitvoerder is de contactpersoon waarbij u met uw dagelijkse vragen over het werk terecht kunt.

Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in Zuidzijde maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. Het project is vanaf 7 juni in de app te vinden.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan de QR-code hieronder, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘onderhoud Zuidzijde’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer betreffende doelgroep

QR-code bouwapp

Als u geen mobiele telefoon heeft of geen app wenst te downloaden, kunt u het project ook volgen op uw computer, laptop of tablet door de volgende link in uw webbrowser in te typen: https://debouw.app/projects/onderhoud-zuidzijde/updates(externe link)

Bouwkundige opname woningen

Vanwege de graafwerkzaamheden, de aanvulwerkzaamheden, het verdichten van de ondergrond en het aftrillen van de bestrating, heeft de gemeente Goeree-Overflakkee er voor gekozen een bouwkundige opname te laten uitvoeren van de panden en objecten die binnen de invloedsfeer van de genoemde werkzaamheden vallen. Deze opname is niet verplicht. Wel adviseren wij u dringend om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Mocht er gedurende de werkzaamheden schade geconstateerd worden, dan kan deze bouwkundige opname houvast bieden.

Voor deze bouwkundige opnames is opdracht gegeven aan Quattro Expertise uit Oosterhout. Indien uw pand binnen de genoemde invloedsfeer staat, zal Quattro Expertise u in maart benaderen om een afspraak te maken voor de bouwkundige opname. Nadat de opname is uitgevoerd, kunt u bij Quattro Expertise vragen om een code. Met behulp van deze code kunt u de opname van uw woning inzien en ook zelf specifieke zaken controleren.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u algemene vragen over het project? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de heer Tony van Meel, projectleider/directievoerder vanuit gemeente Goeree-Overflakkee. Bereikbaar onder het algemeen telefoonnummer 0187-475396 of per mail t.vanmeel@goeree-overflakkee.nl.