Samenvatting

De coronacrisis heeft grote gevolgen, ook voor onze economie. Daarom zijn er financiële regelingen vastgesteld om banen en inkomens te beschermen en gevolgen voor ondernemers op te vangen. Aanvullend daarop is de Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen ondernemers Goeree-Overflakkee vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met omzetverlies die hun bedrijfsvoering willen of moeten aanpassen vanwege de Covid-19-pandemie.

Wilt u een aanvraag indienen? Het formulier en de voorwaarden vindt u hieronder.  

Waar vind ik een overzicht van de landelijke regelingen?

Voor werkgevers en (zelfstandig) ondernemers is er een breed noodpakket met financiële regelingen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie hierover:


Steunfonds – aanvraag indienen

Het Steunfonds is een subsidieregeling. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie moet u aan deze voorwaarden voldoen: 

 • Het voorgestelde project/de activiteit dateert van 1 september 2020 of later (de regeling is met terugwerkende kracht in werking getreden vanaf 1 september);
 • Er is sprake van omzetverlies door corona bij de onderneming;
 • Het voorgestelde project draagt bij aan de bekostiging van maatregelen die nodig zijn om de bedrijfsvoering te laten voldoen aan de maatregelen die de regering en de veiligheidsregio uitvaardigen en uitgevaardigd hebben om de Covid-19-pandemie te  beteugelen en of nieuwe producten te ontwikkelen en of een nieuwe markt aan te boren; 
 • De aangevraagde subsidie is voor kosten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van de activiteit/het project waarvoor de subsidie is aangevraagd;
 • De activiteit/het project kan zowel bestaan uit een vorm van advies en scholing en/of het treffen van fysieke maatregelen;
 • Maximaal vijftig procent van de totale kosten wordt gesubsidieerd. De maximale hoogte van de totale subsidie bedraagt voor advisering € 5.000 en voor scholing/fysieke maatregelen € 20.000;
 • Is er een vergunning nodig voor het project waarvoor subsidie is aangevraagd? Dan wordt de subsidie alleen verleend als een omgevingsvergunning hiervoor is verstrekt;
 • Het project is een half jaar na beschikking tot verlening en uitbetaling voltooid;
 • Aan de aanvrager kan op basis van deze regeling subsidie worden verleend tot de maximale hoogte van de subsidie, meerdere aanvragen zijn dus mogelijk;
 • De kosten voor realisatie van dit project dienen zoveel mogelijk bij een ondernemer op Goeree-Overflakkee besteed te worden.

Daarnaast moeten de volgende documenten worden ingeleverd:

 • een plan met offerte(s)/financiële onderbouwing
 • bewijsvoering omzetverlies (bv. Jaarrekening 2019 met tussenbalans 2020)

U kunt hier uw aanvraagformulier invullen:

Aanvraagformulier subsidie steunfonds coronamaatregelen

Subsidie ondernemerscollectieven

Ondernemerscollectieven kunnen ook een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Steunfonds coronamaatregelen voor ondernemers van de gemeente Goeree-Overflakkee. Er kan maximaal € 20.000,00 per project en maximaal € 50.000,00 per collectief aangevraagd worden, waarbij per aanvraag het aantal aan het project deelnemende leden van het ondernemerscollectief, vermenigvuldigd met een bedrag van € 500,00 geldt.  Hierbij geldt geen co-financiering.

Aanvraagformulier subsidie ondernemerscollectieven

Voucherregeling

Ondernemers kunnen éénmalig gebruik maken van vouchers tot een totale waarde van € 1.000,00 voor advies. 

Aanvraagformulier voucher

U ontvangt subsidie uit het Steunfonds. Waar moet u op letten?

Achteraf wordt de subsidie definitief vastgesteld; daarvoor dient u een verzoek in door middel van het daarvoor bestemde formulier. Daarin moeten de uitvoerde werkzaamheden worden vermeld en gelijktijdig moeten de betalingsbewijzen worden meegestuurd.

Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend binnen een half jaar, volgend op de jaarhelft waarin de subsidie is verleend.

Verzoek subsidievaststelling Steunfonds