Nieuwsbrief gemeenteraad GO - week 50

Streekarchief
Streekarchief  |  Nieuws  |  Nieuwsbrief  |  Nieuwsbrief gemeenteraad  |  Nieuwsbrief gemeenteraad GO - week 50

Nieuwsbrief gemeenteraad GO - week 50

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee.


In deze nieuwsbrief:

 1. Raadsvergadering 12 december 2019
 2. Verslag raadsvergadering 28 november 2019
 3. Nieuwe vergaderwijze per 1 januari 2020
 4. Raadsvragen, moties en amendementen
 5. Overzicht gemeenteraadsleden
 6. Contactgegevens griffie

 1. Raadsvergadering 12 december 2019

Donderdag 12 december 2019 is er weer een vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. De volgende punten staan deze avond op de agenda:

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering zijn geen punten geagendeerd.

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering bespreekt de gemeenteraad de Tweede tussentijdse rapportage 2019.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase van de vergadering zijn de volgende onderwerpen geagendeerd.

 • Verordening Jeugdhulp 2019
 • Eindejaarsrapportage Grondbedrijf MPG 2019
 • Legesverordening met bijbehorende tarieventabel 2020
 • Wijziging Verordening lijkbezorgingsrechten 2017
 • Bestemmingsplan Eerste Groeneweg 2 en 4 Oude-Tonge
 • Herstelbesluit bestemmingplan Ouddorp Bad-Oost
 • Reglement van orde raad van Goeree-Overflakkee

Agenda en stukken
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen via de website www.goeree-overflakkee.nl/vergaderkalender. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad, via e-mail: griffie@ggo.nl of via telefoonnummer 14 0187.

Inspreken
Wenst u in te spreken in deze raadsvergadering? Dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Griffie. Dit kan via de bovenstaande contactgegevens of via het aanmeldformulier Inspreken op www.goeree-overflakkee/spreekrecht.

Vergadering live volgen
De raadsvergadering is terug te kijken via de website: www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen. 

Volgende vergadering
De volgende reguliere raadsvergadering is gepland op donderdag 10 oktober 2019.

2. Verslag raadsvergadering 28 november 2019

Na het vaststellen van de agenda en de besluitenlijst van de vorige vergadering, kwam de behandeling van de ingekomen stukken aan de orde. Verschillende raadsleden stelden hier vragen over, die werden beantwoord door de verantwoordelijke collegeleden. Tijdens het spreekrecht ging mevrouw Melissant-Hogendoorn in op de bouwplannen aan de Oostdijk te Oude-Tonge. Enkele raadsleden hadden hier vragen over aan wethouder Markwat, die daar antwoord op gaf.

Hierna volgde de behandeling van de mondelinge vragen. De CDA-fractie stelde vragen over de mogelijkheden tot het verbod van de verkoop van lachgas. De burgemeester beantwoordde de vragen. De fractie Eiland van Vrijheid stelde vragen over het bestemmingsplan Oude-Tonge, waar op wethouder Markwat antwoord gaf. Hierna stelde de fractie Groep Jan Zwerus vragen over sanitaire voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs. Wethouder Both verschafte duidelijkheid. De PvdA-fractie had vragen over voorzieningen in de openbare ruimte voor blinden en slechtzienden. Wethouder Markwat gaf ook antwoord op deze vragen. Omdat er geen opmerkingen waren op de actielijst, werd vervolgd met de behandeling van de raadsvoorstellen die op de agenda stonden.

Oordeelsvormende fase

Omdat er – net als tijdens de vorige raadsvergadering – geen voorstellen waren voor behandeling in de beeldvormende fase, werd direct naar de oordeelvormende fase van de vergadering gegaan. Het eerste voorstel betrof de verordening Jeugdhulp 2019. Na de beantwoording van vragen van de raadsleden door wethouder Bruggeman, vroegen de fracties van de SGP en de ChristenUnie nog wat meer tijd. Daarom werd ervoor gekozen om het voorstel door te schuiven naar de volgende vergadering. Hierna kwam het voorstel ten aanzien van de harmonisatie onderhoud voetbalaccommodaties aan de orde. Na reacties van verschillende fracties werd direct over het voorstel besloten; het werd unaniem aangenomen. Het raadsvoorstel met de richtinggevende startnotitie Omgevingsvisie leverde ook nog wat vragen op aan wethouder Markwat, maar met alleen de tegenstem van Groep Jan Zwerus werd het voorstel aangenomen.

Besluitvormende fase

Voor de besluitvormende fase stonden drie verordeningen op de agenda. De verordeningen toeristenbelasting en watertoeristenbelasting Goeree-Overflakkee 2020 vormden samen één raadsvoorstel. Alle raadsleden stemden hiermee in. Ook met de verordening rechtspositie raads- en commissieleden Goeree-Overflakkee konden alle raadsleden instemmen, waarna de voorzitter de vergadering sloot.

 3. Wijzigingen in vergaderwijze gemeenteraad

In het nieuwe jaar 2020 wijzigt de manier van vergaderen van de gemeenteraad. Aanleiding voor de veranderingen is de wens van de leden van de gemeenteraad om inwoners en ondernemers meer te betrekken in de beeldvormende fase van de besluitvorming. Hiervoor wordt een aparte donderdagavond ingericht met de naam Dialoogavond, waarop betrokkenen of geïnteresseerden welkom zijn om in te spreken of mee te spreken over de onderwerpen op de agenda. Ook het zelf inbrengen van onderwerpen is op deze avond mogelijk. De eerste Dialoogavond is gepland op donderdag 30 januari 2020.

Planning 2020
In 2020 is er, behalve in augustus, elke maand een raadsvergadering. Daarnaast zijn er de Dialoogavonden:

2020 Raadsvergadering Dialoogavond
Januari 23 30
Februari 20 --
Maart 26 5
April 16 --
Mei 28 7
Juni 25 4
Juli 16 9
Augustus -- --
September 24 3
Oktober 15 (8) 29
November 19 --
December 10 3

Dialoogavond

De beeldvormende fase uit de raadsvergadering gaat naar de dialoogavond. De presentaties die tot nu toe tijdens de presentatieavonden werden gegeven, verhuizen naar deze Dialoogavond. Ook bijvoorbeeld de klankbordgroepen van de raad, waarin zowel ambtenaren als raadsleden zitting hebben, krijgen hier een plek. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om te werken met parallelle sessies (gelijktijdig vergaderen) in verschillende vergaderruimten.

4. Raadsvragen, moties en amendementen

De actuele versie van het overzicht van de mondelinge raadsvragen vindt u hier. De schriftelijke vragen vindt u door op de link te klikken. In verband met de AVG zijn de stukken van voor 2018 van de website gehaald. Mocht u iets willen raadplegen uit de periode 2013-2017, dan kunt u navraag doen bij de griffie.

5. Overzicht gemeenteraadsleden

Op de gemeentelijke website is onder het kopje Bestuur veel informatie te vinden over ons lokale bestuur. Hier vindt u onder meer een overzicht van de partijen en raadsleden in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

6. Contactgegevens griffie

De tweewekelijkse nieuwsbrief wordt verzorgd door de Griffie van de gemeenteraad. Klik hier voor meer informatie en de contactgegevens van de Griffie.