Nieuwsbrief gemeenteraad GO - week 37

Streekarchief
Streekarchief  |  Nieuws  |  Nieuwsbrief  |  Nieuwsbrief gemeenteraad  |  Nieuwsbrief gemeenteraad GO - week 37

Nieuwsbrief gemeenteraad GO - week 37

Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee.


In deze nieuwsbrief:

 1. Raadsvergadering 12 september 2019
 2. Start tweede cursus Politiek Actief
 3. Herbenoeming burgemeester Grootenboer-Dubbelman
 4. Presentatieavond 19 september 2019
 5. Verslag raadsvergadering 18 juli 2019
 6. Raadsvragen, moties en amendementen
 7. Overzicht gemeenteraadsleden
 8. Contactgegevens griffie

 1. Raadsvergadering 12 september 2019

Vandaag, 12 september 2019 is er weer een vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. De volgende punten staan deze avond op de agenda:

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering wordt de brief van het college over de externe analyse van zwembad De Staver besproken.

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering bespreekt de gemeenteraad de volgende onderwerpen:

 • Quick scan vergrijzing/ ontgroening en vitaliteit van de kernen
 • Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022
 • Evaluatie en aanbevelingen beleid ruimte voor ruimte

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase van de vergadering wordt een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

 • Benoeming leden SOPOGO
 • Bestemmingsplan Muus Jacobsepad 9 en ongenummerd Sommelsdijk
 • Gewijzigd bestemmingsplan Stationsweg ongenummerd Oude-Tonge

Agenda en stukken
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen via de website www.goeree-overflakkee.nl/vergaderkalender. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad, via e-mail: griffie@ggo.nl of via telefoonnummer 14 0187.

Inspreken
Wenst u in te spreken in deze raadsvergadering? Dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Griffie. Dit kan via de bovenstaande contactgegevens of via het aanmeldformulier Inspreken op www.goeree-overflakkee/spreekrecht.

Vergadering live volgen
De raadsvergadering is terug te kijken via de website: www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen. 

Volgende vergadering
De volgende reguliere raadsvergadering is gepland op donderdag 10 oktober 2019.

 2. Start tweede cursus Politiek Actief

Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan men denkt! Daarom organiseren de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee opnieuw samen een cursus voor inwoners die overwegen om zich met de lokale politiek te gaan bezighouden.

Voor wie?

De cursus Politiek Actief, verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtstaat, is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming, is de cursus geschikt.

In vijf avonden klaar voor de lokale politiek

Naast informatie over de lokale politiek, verbeteren deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Er zijn vijf cursusbijeenkomsten, elk met een ander thema. De vijfde bijeenkomst is het bijwonen van een raadsvergadering.

Waar?

De avonden vinden afwisselend plaats in beide gemeenten. De ene keer in Bestuurscentrum Het Rondeel in Middelharnis, de andere keer in de Burgerzaal in het gemeentehuis in Zierikzee.

Programma

 • Woensdag 30 oktober 2019: introductie en kennismaking (Middelharnis)
 • Dinsdag 5 november 2019: de gemeente (Middelharnis)
 • Woensdag 20 november 2019: de gemeenteraad (Zierikzee)
 • Woensdag 27 november 2019: debatteren (Zierikzee)
 • Donderdag 12 december 2019: bijwonen raadsvergadering Goeree-Overflakkee
 • Donderdag 19 december 2019: bijwonen raadsvergadering Schouwen-Duiveland

De avonden starten om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur.

Meld u snel aan

Aanmelden kan t/m vrijdag 4 oktober 2019 via het aanmeldformulier. Doe het snel want het aantal plaatsen is beperkt. Bij het aanmelden vragen wij naar uw motivatie en of u al politiek actief bent (of bent geweest).

 3. Herbenoeming burgemeester Grootenboer-Dubbelman

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is bij koninklijk besluit herbenoemd als burgemeester van Goeree-Overflakkee, voor een nieuwe periode van zes jaar. Op 17 april besloot de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee om haar bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester. Deze voordracht voor herbenoeming is nu bekrachtigd door het koninklijk besluit.

Eerste kroonbenoemde burgemeester

Ada Grootenboer-Dubbelman is 54 jaar en begon op 3 september 2013 als de eerste kroonbenoemde burgemeester van de toen nog nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. De herbeëdiging vond plaats op maandag 2 september 2019 door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, in het provinciehuis in Den Haag. 

4. Presentatieavond 19 september 2019

Op donderdag 19 september 2019 wordt er weer een presentatieavond georganiseerd voor de leden van de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Locatie
De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal, in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Aanvang is 19.30 uur.

Programma
Tijdens deze informatieve avond wordt over de volgende onderwerpen een presentatie verzorgd:

19.30 – 20.15 uur Paulina.nu
Presentatie door mevrouw I. Timmers (Programmamanager Paulina.nu).

20.15 - 21.00 uur Netwerk- en samenwerkingsorganisatie Waterpoort
Presentatie waarin wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt.

Presentaties live volgen
De bijeenkomst is ook live te volgen op internet, via http://goeree-overflakkee.nl/videoverslagen.

5. Verslag raadsvergadering 18 juli 2019

Na het vaststellen van de agenda, werden de besluitenlijst van de vorige vergadering en de lijst met ingekomen stukken vastgesteld. Er waren geen inwoners die gebruikmaakten van het spreekrecht.

Door mevrouw ’t Hoen (PvdA) werden mondelinge vragen gesteld over datagestuurd handhaven en de Participatiewet. De vragen werden beantwoord door wethouder Bruggeman. De heer De Vos (VKGO) had vragen over nieuwbouwwoningen in de Molenpolder in Oude-Tonge, waarop wethouder Markwat antwoord gaf. Wethouder Both-Verhoeven beantwoordde de mondelinge vragen van mevrouw Nijssen (VVD), waarna de actielijst werd vastgesteld. Er stonden in deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces van de gemeenteraad vier voorstellen van het college op de agenda ter behandeling.

Beeldvormende fase

De beeldvormende fase kende één onderwerp: De rekenkamercommissie hield een korte presentatie over een quick scan naar ontgroening/vergrijzing en vitaliteit van de kernen. Diverse raadsleden stelden vragen die werden beantwoord door de rekenkamercommissie en door enkele collegeleden. In september komt een verdiepingsvoorstel van de rekenkamercommissie over dit onderwerp naar de gemeenteraad.

Oordeelsvormende fase

De oordeelsvormende fase kende twee collegevoorstellen. Als eerste werd de eerste tussentijdse rapportage over de gemeentelijke financiën behandeld. De vragen van verschillende raadsleden werden door het college beantwoord. Na de beraadslaging van de gemeenteraad kon direct tot besluitvorming worden overgegaan, en werd het voorstel unaniem aangenomen.

Daarna kwam de stand van zaken van het projectplan 2014 voor Fort Prins Frederik en de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling daarvan aan de orde. Diverse raadsleden reageerden op het voorstel. Wethouder Markwat beantwoordde de vragen van de raadsleden. Daarna kon ook over dit voorstel worden besloten. Ook dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase besliste de gemeenteraad over een bestemmingsplan inzake de Tramlijnweg 2 te Goedereede. De gemeenteraad nam het voorstel unaniem aan.

De raadsvergadering is te bekijken via https://www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen.

6. Raadsvragen, moties en amendementen

De actuele versie van het overzicht van de mondelinge raadsvragen vindt u hier. De schriftelijke vragen vindt u door op de link te klikken. Ook de in 2018 door de fracties ingediende moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) zijn op de gemeentelijke website te raadplegen. Onderaan deze opsomming is het woord Archief te zien. Door daarop te klikken worden de gearchiveerde moties, van voor 2018, zichtbaar.

7. Overzicht gemeenteraadsleden

Op de gemeentelijke website is onder het kopje Bestuur veel informatie te vinden over ons lokale bestuur. Hier vindt u onder meer een overzicht van de partijen en raadsleden in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

8. Contactgegevens griffie

De tweewekelijkse nieuwsbrief wordt verzorgd door de Griffie van de gemeenteraad. Klik hier voor meer informatie en de contactgegevens van de Griffie.