In 2018 is de Nieuweweg gereconstrueerd. Al snel bleek dat hogere snelheden werden gereden dan de bedoeling was. In overleg met verschillende partijen is gezocht naar mogelijkheden om de snelheid te verlagen. Begin 2021 is in de Nieuweweg een experiment gestart met het aanbrengen van wegversmallingen.

Verkeerssnelheid

In februari 2020 hebben we een verkeerstelling gehouden waarbij de snelheden zijn gemeten. De resultaten hiervan hebben geleid tot het aanbrengen van de huidige wegversmallingen van betonbanden, blokken en zuiltjes. In februari-maart 2021 hebben we deze telling herhaald. Uit de resultaten blijkt helaas dat de maatregelen onvoldoende effectief zijn.

De rijsnelheden zijn weliswaar gedaald van gemiddeld 43 km/uur naar 37 km/uur, maar liggen feitelijk nog te hoog. Dit hadden wij niet verwacht en vinden het een teleurstellend resultaat. Uit de evaluatie is gebleken dat de huidige maatregelen onvoldoende effect opleveren. Men blijft te snel door de Nieuweweg rijden. Uit de evaluatie bleek ook dat met name fietsers zich onveilig voelen omdat zij zich bij een wegversmalling in het nauw gedrukt voelen. Soms rijden zij daardoor achterlangs via de parkeerstrook of over het trottoir. Ook dit is een effect wat aan de verkeersveiligheid geen bijdrage levert.

Voorstel juli 2021

Met het bewonerscomité Nieuweweg zijn de resultaten van de evaluatie besproken. Met hen is nagedacht over een nieuw voorstel voor maatregelen. Het vinden van effectieve maatregelen en de juiste plek in de Nieuweweg heeft meer tijd gekost dan we eerder dachten. De nieuwe maatregelen betreffen geen snelheid-remmers met een groenvoorziening maar wegversmallingen waar de fietsers ‘achterlangs’ kunnen passeren. De maatregelen zijn nu kleinschaliger, maar zullen wel frequenter worden geplaatst. Dit met het doel om de rijsnelheid er nog meer uit te halen. De locaties zijn zo gekozen dat rekening wordt gehouden met het in- en uitdraaien van de uitritten, ook met een caravan en/of aanhanger. Helaas is het bij dit type maatregel niet mogelijk om extra groenvoorziening in de straat toe te voegen. Het aantal parkeerplaatsen aan de even huisnummerzijde blijft nagenoeg gelijk.

Reacties voorstel juli en aanvullingen

Deze optie brengt met zich mee dat de locaties precies moet worden bepaald zodat ernstige hinder bij het op – en afrijden van de percelen en bij gebruik van de weg door vrachtverkeer wordt voorkomen. Uit verschillende reacties die wij van bewoners/ondernemers hebben ontvangen blijkt dat verschillende verkeersgeleiders zoals deze worden voorgesteld tot bezwaren leidt.

Dit heeft ons aan het denken gezet: Hoe handhaven we alle geprojecteerde locaties en zorgen we ervoor dat de ernstige hinder worden weggenomen? In overleg met de verkeersdeskundige stellen wij het volgende voor: Op de locaties waarover hinder is gemeld worden cirkelvormige verkeersgeleiders aangebracht die “bol” worden bestraat. Het midden ligt ongeveer 12 cm hoger dan de zijkant. Deze geleiders worden op bijgevoegde tekeningen aangeduid met type C. Het verschil met de andere verkeersgeleiders (type A en B) is dat deze overrijdbaar zijn voor het (vracht)verkeer. Voor de fietsers geldt ook hier dat zij ‘achterlangs’ kunnen passeren.

Dit nieuwe voorstel heeft wel als gevolg dat het snelheid remmend effect helaas afneemt. Stoppen voor een tegenligger hoeft bij de bolle cirkelbestrating immers niet per se. Voor alle locaties waar de verkeersgeleiders zijn ingetekend, geldt dat rekening wordt gehouden met het in- en uitdraaien van de inritten, voor zowel auto’s als auto’s met caravan en/of aanhanger. Verder blijft het aantal parkeerplaatsen aan de even huisnummerzijde nagenoeg gelijk.

Op de te downloaden tekeningen vind u deze aangepaste maatregelen.

Eindvoorstel en uitvoering

Al geruime tijd kijken wij naar maatregelen om de snelheid in de Nieuweweg te beperken. Dit is meer dan wenselijk gezien de snelheid metingen die zijn uitgevoerd. Hierbij hebben we contact gehad met verschillende bewoners en ondernemers om met hen te praten over de mogelijke maatregelen. Op basis van hun reacties hebben we de beoogde voorstellen weer aangepast. Met dit eindvoorstel verwachten wij dat er een acceptabele snelheidsbeperking kan worden bereikt. Vanzelfsprekend is daarbij ook de bereidheid van de automobilist om zich aan de regels te houden van belang.

We willen de verkeersgeleiders zo spoedig mogelijk plaatsen (in het 4e kwartaal). Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen. Gelijk met de uitvoering verwijderen we de bestaande tijdelijke wegversmallingen. 

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting? Dan kunt u contact opnemen met de heer J.M.M (Sjak) Franken, projectleider van de gemeente Goeree-Overflakkee, te bereiken op telefoonnummer 0187- 475912 en/of s.franken@goeree-overflakkee.nl