HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Bestemmingsplan aanpassen

Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

  Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Hoe werkt het?

  Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

 • Wat moet ik doen?

  Voordat u een planbureau vraagt een bestemmingsplan op te stellen kunt u een principeverzoek indienen.

  Principeverzoek

  Een principeverzoek is een verzoek om informatie of een voorlopig standpunt. Met een principeverzoek (schetsplan) wordt bij het gemeentebestuur gepolst of toekomstige bouwwerken of functieverandering planologisch kans van slagen heeft.

  Het gaat daarbij om initiatieven die niet in het bestemmingsplan passen en een zekere mate van ruimtelijke impact hebben.

  Een principeverzoek wordt beoordeeld aan de hand van een standaardopzet (quick scan). De beoordeling is op hoofdlijnen en verkent welke elementen/aspecten van invloed kunnen zijn op uw plan en beschrijven we alle bevindingen. Hieruit blijkt welke elementen in het vervolgproces extra aandacht vragen. Ook kunnen hierin randvoorwaarden worden benoemd.

  De QuickScan vormt het afwegingskader voor de gemeente om in beginsel positief of negatief tegenover uw plan te staan. De aanvrager wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst, de QuickScan is daarbij gevoegd.

  Het principeverzoek is geen verzoek om een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend. Op basis van het principebesluit kunt u een inschatting maken of het starten van een formele procedure zinvol is. Het is geen garantie dat in de formele procedure ook positief wordt besloten op het verzoek.

  Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek wordt  €400,-  leges in rekening gebracht. Tegen het principebesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Een principebesluit is 1 jaar geldig.

  Indieningsvereisten principeverzoek

  • Een kadastrale situatietekening (schaal 1:1000) van de bestaande situatie of foto’s van bestaande situatie en bebouwing inclusief de omgeving
  • Een (schetsmatige) gemaatvoerde situatietekening van de gewenste situatie, met daarop in ieder geval:
   • de afmetingen (ten opzichte) van het perceel
   • de situering van bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen
   • de wijze waarop het perceel ontsloten wordt
   • de situatie van parkeerplaatsen op eigen terrein
   • de te verwijderen houtopstanden
   • de te realiseren erfbeplanting/ landschappelijke inpassing
  • Hoogte bouwwerk t.o.v. het straatpeil en het aantal bouwlagen
  • Indien aanwezig, informatie over eerder verleende (bouw-/omgevings-) vergunningen en/of toestemmingen.
  • Een beschrijving en motivering van het verzoek
  • Verdeling bebouwd/ onbebouwd oppervlak van het perceel/ de percelen
  • Verdeling openbaar en niet openbaar gebied, uitgangspunt Lior

  Nog niet definitief bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Wat moet ik meenemen?

  Bij een principeverzoek dienen minimaal de volgende stukken aangeleverd te worden.

  • Een kadastrale situatietekening (schaal 1:1000) van de bestaande situatie of foto’s van bestaande situatie en bebouwing inclusief de omgeving
  • Een (schetsmatige) gemaatvoerde situatietekening van de gewenste situatie, met daarop in ieder geval:
   • de afmetingen (ten opzichte) van het perceel
   • de situering van bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen
   • de wijze waarop het perceel ontsloten wordt
   • de situatie van parkeerplaatsen op eigen terrein
   • de te verwijderen houtopstanden
   • de te realiseren erfbeplanting/ landschappelijke inpassing
  • Hoogte bouwwerk t.o.v. het straatpeil en het aantal bouwlagen
  • Indien aanwezig, informatie over eerder verleende (bouw-/omgevings-) vergunningen en/of toestemmingen.

  Zodra het college instemt met uw plannen kunt u een bestemmingsplan laten opstellen. Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. Inde toelichting wordt door middel van onderzoeken aangetoond dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

  Een planbureau kan voor u een bestemmingsplan opstellen.  Het planbureau levert een toelichting, bestemmingsplanregels en een verbeelding aan. Daarnaast zorgt zij voor de GMLbestanden en levert de benodigde onderzoeken aan. Zij begeleiden u in het traject van (voor) ontwerp en het vaststellen van het bestemmingsplan.

 • Extra informatie

  Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis